ExEA MoEW EEA

Лични средства

 


Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“


Управляващ орган:

Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда”

Бенефициент:

Изпълнителна агенция по околна среда

Наименование:

"Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време"

Референтен № на процедурата:

BG16M10P002-5.001

На основание Заповед № РД - ОП-80/15.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите, с която се предоставя безвъзмездна финансова помощ.


Обща стойност на проекта: 699 997.70 лв.

Кохезионен фонд:  594 998.04 лв.

Национално съфинансиране: 104 999.66 лв.

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Територия на Република България, без морските пространства

 

Продължителност: 24 месеца

 

Ръководител на проекта: Николай Панайотов

тел: 02 940 64 51

e-mail: airproject@eea.government.bg

 


Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС