ExEA MoEW EEA

Лични средства


                                                                                                                                        


 

 

Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Приоритетна ос 1 „Води”


Управляващ орган:

Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда”

Бенефициент:

Изпълнителна агенция по околна среда

Наименование:

„Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16M1OP002-1.019 „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води”

Референтен № на процедурата:

BG16M1OP002-1.019-0001

На основание Заповед № РД-ОП-1/05.01.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПОС 2014-2020, с която се предоставя безвъзмездна финансова помощ.


Обща стойност на проекта:                                                                      14 999 725, 87 лв.
Финансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз:             12 749 766, 99  лв.
Национално съфинансиране:                                                                    2 249 958, 88 лв.

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Територията на Република България

Продължителност: 25 месеца

Ръководител на проекта: Велчо Куюмджиев
Тел. на лицето за контакти: 02/940 64 83
E-mail на лицето за контакти: v.kuyumdjiev@eea.government.bg
 
 

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС