ExEA ExEA EEA

Ежедневни и тримесечни бюлетини

Ежедневен бюлетин за състоянието на въздуха в страната

Ежедневен бюлетин за превишенията на максимално еднократните (за 30 мин. и 1 час) и средноденонощните (за 24 часа) пределни норми на следните наблюдавани замърсители: прах нетоксичен, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, сероводород, озон, амоняк, метан и неметанови въглеводороди.

Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3

Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Ежедневен бюлетин за състоянието на радиационната обстановка в странатаАрхив на ежедневените бюлетиниТримесечен бюлетин за състоянието на околната среда в Република България Съдържа информация за състоянието на атмосферния въздух, повърхностните води, информация за радиационната обстановка на околната среда, данни и показатели за състоянието на атмосферния въздух, валежите и повърхностните води на КФС "Рожен".
Предназначен е за всички заинтересовани ведомства и организации, имащи отношение към проблемите по опазване на околната среда. Данните от бюлетина са резултат от пробовземания и анализи от Регионалните лаборатории към ИАОС и РИОСВ.

Тримесечен бюлетин за:


Бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в граничните българо-румънски градове по Долен Дунав Разработва се от екипите на Изпълнителната агенция по околна среда, България и Научно-изследователският и проектантско-технологичен институт по околна среда, Румъния.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2021 © ИАОС