ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 06.12.2022 г. 11:00 ч. до 07.12.2022 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,105
Вълчедръм 0,08
Хайредин 0,105
Монтана 0,113
Селановци 0,089
Кнежа 0,107
Враца 0,123
Велико Търново 0,099
Петрохан 0,113
Плевен 0,092
Силистра 0,074
Русе 0,103
Тервел 0,086
Самуил 0,091
Калиaкра 0,084
Емине 0,102
Ореш 0,105
Ахтопол 0,107
Варна 0,101
Елхово 0,11
Връх Рожен 0,13
Пловдив 0,147
Връх Виден 0,122
Връх Ореляк 0,167
Връх Ботев 0,139
София 0,134

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС