ИАОС
ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 26.03.2023 г. 11:00 ч. до 27.03.2023 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,102
Вълчедръм 0,076
Хайредин 0,102
Монтана 0,106
Селановци 0,083
Кнежа 0,101
Враца 0,115
Велико Търново 0,092
Петрохан 0,102
Плевен 0,088
Силистра 0,07
Русе 0,1
Тервел 0,083
Самуил 0,089
Калиaкра 0,083
Емине 0,103
Ореш 0,103
Ахтопол 0,107
Варна 0,098
Елхово 0,108
Връх Рожен 0,14
Пловдив 0,145
Връх Виден 0,119
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,133
София 0,13

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС