Бензен

Източници
Бензолът е лека безцветна течност с характерна миризма, слабо разтворим във вода.
Използва се предимно като суровина в химическата промишленост. В атмосферата се изхвърля с емисиите от моторните превозни средства и изпарение при работа с петрол (бензиностанции и рафинерии).

Влияние върху човешкото здраве
Бензолът се абсорбира в организма при вдишване. Много слабо прониква през кожата. В организма по-голямата част метаболира до фенол. Около 30 % се отделят от организма непроменен чрез издишвания въздух. Причинява ускорено сърцебиене, главоболие и оказва влияние върху имунната система.
Продължителна експозиция на токсични нива бензол уврежда костния мозък и води до панцитопения. Ранните прояви на токсичност са анемия, левкопения или тромбоцитопения. При тежки отравяния се развива апластична анемия. Бензолът е известен канцероген от група 1. Описани са много случаи на миелобластна и еритробластна левкeмия при професионална експозиция.
Данните за канцeрогенния ефект на бензола при хора са набрани предимно при професионална експозиция. Необходимо е да се избягва дълготрайна експозиция при висока концентрация.
Риск от заболяване от левкeмия при експозиция от 1 mg/m3 бензол през целия живот, се определя на 4 - 10 -6. Не съществува безопасна концентрация.

Законодателство
Нашето законодателство приема ПДК за бензен в атмосферния въздух с Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.):
Регламентирана е следната норма за бензен за опазване на човешкото здраве:
- СГН - 5 мкг/м3.