Хром-шествалентен

Източници
Хромът се среща в природата по-често като тривалентен и по-рядко като шествалентен метал. Солите на хрома се използват при производството на пигменти, в кожарската промишленост, при хромиране за предпазване от корозия и др. Данните за замърсяването на атмосферния въздух са оскъдни.

Влияние върху човешкото здраве
Вредно влияние върху здравето има шествалентният хром, поради токсичността му и канцерогенния ефект.
Най-същественият път за проникване на хромовите съединения в организма е инхалаторният. Около 50 % от хрома се излъчва с урината. Значителна част се натрупва в костите и меките тъкани.
Докато тривалентният хром е биоелемент, то токсичните ефекти са свързани с шествалентния хром.
Рисковият орган за шествалентния хром е белият дроб. Според Международната агенция по проучване на рака, хромът се класифицира като човешки канцероген в група 1.

Законодателство
Нашето законодателство определя ПДК за шествалентен хром в атмосферния въздух следната концентрация (Наредба №14, ДВ, бр. 8/2002 г.): - средноденонощна ПДК (за 24-часова експозиция) - 0,00001 mg/m3;
- средногодишна ПДК (за 1-годишна експозиция) - 0,00005 mg/m3.