Серовъглерод

Източници
Серовъглеродът е токсичен газ с неприятна миризма. Употребява се в практиката като разтворител при производството на тетрахлорметан и препарати за борба с вредители по растенията. Употребява се също при вулканизацията на каучука и производството на вискоза.

Влияние върху човешкото здраве
Серовъглеродът се разпределя неравномерно при попадане в човешкия организма. Една част се разтваря в течностите в организма, а друга част се свързва с аминокиселините, образувайки тиокарбамати.
За предпазване от отрицателното влияние на серовъглерода, се препоръчва да се избягва дълготрайна експозиция при високи концентрации.

Законодателство
Приети са следните концентрации за ПДК на серовъглерод в атмосферния въздух (Наредба № 14, ДВ, бр. 8/2002 г.): - максимално еднократна ПДК (60-минутна експозиция) - 0,015 mg/m3;
- средноденонощна ПДК (за 24-часова експозиция) - 0,008 mg/m3.