Общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) И ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ 2.5)

Източници

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битово отопление. През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина за това са ниските комини и специфичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители. Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови частици (вторични емисии). Серният диоксид, азотните оксиди и амонякът са неорганични газообразни вещества, прекурсори на фините прахови частици. Формирането на частиците се определя от техния относителен фактор на образуване, който за изброените вещества е съответно SO2 – 0,54; NОx – 0,88 и за NH3 – 0,64

Влияние върху човешкото здраве

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната експозиция на 500 mg/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболяемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски концентрации от ( 30 - 150 mg/m3), което е особенно силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.

Законодателство

Наредба №12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010г.)

ФПЧ10
- Средноденощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве - 50 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на 1 календарна година)
- Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3.

Наредба №12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010г.)

ФПЧ2.5
- Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 25 µg/m3 (прилага си от 01.01.2015 г.)
- Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 20 µg/m3 (прилага си от 01.01.2020 г.)

Наредба за изм. и доп. на Наредба №14/(ДВ, бр.8/2002г.)

Общ прах
- Пределно допустима средноденонощна концентрация (ПДКс.д.) - 0.25 mg/m3
- Пределно допустима средногодишна концентрация (ПДКс.г.) - 0.15 mg/m3