ExEA ExEA EEA

Ежедневен бюлетин

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за състоянието на радиационната обстановка в страната

Данни за състоянието на радиационния гама-фон в пунктове от
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон
Средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза - H*(10), микросиверт на час, (µSv/h)
за периода от 21.05.2023 г. 11:00 ч. до 22.05.2023 г. 11:00 ч.

Пункт Средна стойност (µSv/h)
Видин 0,103
Вълчедръм 0,076
Хайредин 0,103
Монтана 0,107
Селановци 0,082
Кнежа 0,101
Враца 0,113
Велико Търново 0,092
Петрохан 0,101
Плевен 0,088
Силистра 0,069
Русе 0,098
Тервел 0,081
Самуил 0,089
Калиaкра 0,087
Емине 0,106
Ореш 0,104
Ахтопол 0,108
Варна 0,102
Елхово 0,108
Връх Рожен 0,137
Пловдив 0,141
Връх Виден 0,118
Връх Ореляк 0,168
Връх Ботев 0,151
София 0,128

Забележки:

Данните постъпват и се публикуват в автоматичен режим и са невалидирани. След проверка за достоверност валидираните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

В станциите, за които е посочено „ n/a” има технически проблем.

« Архив

Copyright 2000-2021 © ИАОС