ExEA ExEA EEA

Доклади, бюлетини, публични регистри и информационни системи

Изпълнителната агенция по околна среда изготвя и публикува национално представителна информация за състоянието на околната среда и природните ресурси. За целта се разработват Националнен доклад за състоянието на околната среда в България, Национален доклад по инвентаризация на парниковите газове за България и други специализирани доклади. В интернет страницата на агенцията се публикуват също така и широк набор от специализирани бюлетини - ежедневни и тримесечни. Част от докладите и бюлетините се предоставят и като печатни издания.

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България

Доклади от предходни години и Екологични индикатори

Национални доклади по инвентаризация на парниковите газове за България

Доклади по Наредбите за масово разпространени отпадъци

Ежедневни и тримесечни бюлетини

Публични регистри с онлайн достъп

Информационни системи с онлайн достъп


Информация за изпълнението на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда


Информация, предоставяна от РИОСВ:

Регионалните годишни доклади за състоянието на околната среда се изготвят от Регионалните инспекции по околната среда и водите съгласно изискванията на чл. 4 и чл. 22, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда.
Повече информация


България предоставя също така годишни доклади по приоритетни потоци към Европейската агенция по околна среда. Те представляват отчети за превишения на допустимите норми на отделните компоненти на околната среда. Повече информация и пълният текст на докладите могат да бъдат видяни в частта на сайта за докладване към ЕАОС по приоритетни потоци.

Профил на купувача - обществени поръчки


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Тримесечен бюлетин


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време1


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информа-ционна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биолог. разнообразие


Проект по Оперативна програма "Околна среда"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България

Copyright 2000-2021 © ИАОС