ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

АИС „Раковски“ отново измерва серен диоксид в реално време след спешен ремонт

Публикувано на 29-04-2022 г.

Поради настъпила техническа неизправност в апарата за серен диоксид Horiba APSA-370 (индикирал е аларма - FLOW 1) в Автоматичната измервателна станция (АИС) „Раковски“ в гр. Димитровград същият е изключен от системата за предаване на данни в реално време от 12.00 часа на 26.04.2022 г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) незабавно е уведомила сервизната фирма, с която е сключен договор за поддържане на апаратурата в технически изправно състояние. Независимо от бързата реакция, направената обстойна проверка и положените усилия на сервизните инженери на място, в т.ч. смяна на консумативи и процедури по настройки, не е било възможно апаратът да бъде приведен в нормален режим на работа. Поради тази причина ИАОС е предоставила на сервизния инженер резервен апарат.

 След извършено тестване по отделните технически характеристика на апарата, той е приведен в работещо състояние и отново е свързан в системата за реално предаване на данни в 13.00 часа на 29.04.2022 г.

 Имайки предвид значимостта на проблемите, свързани с качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Димитровград, през 2022 г. мобилна автоматична станция (МАС) на ИАОС извършва индикативни измервания на територията на града по следните показатели: ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид), въглероден оксид, озон и метеорологични параметри (посока и скорост на вятъра, температура на въздуха, относителна влажност, атмосферно налягане и слънчева радиация). Измерванията са включени в утвърдения през 2022 г. график за изследване на качеството на атмосферния въздух и ще бъдат проведени в продължение на 52 денонощия в изпълнение на изискванията на Наредба №12/2010г. за норми за серен диоксид, азотен оксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и, по-специално, раздел I от приложение №8 към чл.13, т.2 и чл.22, ал.2 от нея. По този начин ще бъде изпълнено изискването за качество на данните за индикативните измервания, а именно: минимален времеви обхват от 14% в рамките на една календарна година, т.е. 8 седмици, равномерно разпределени през годинатаCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС