ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Европейската агенция по околна среда публикува на страницата си индикатор за качеството на въздуха в градовете в Европа

Публикувано на 17-06-2021 г.

Градовете се подреждат от най-чистия град до най-замърсения въз основа на средногодишните нива на фини прахови частици (ФПЧ2,5)през последните две календарни години. В индикатора се представят нива на ФПЧ2,5 в над 300 града от страните членки на ЕАОС. Данните са от измервания, направени от над 400 мониторингови станции.

Методологията за изчисление включва осредняването на данни за концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ2,5), докладвани на ЕAОС от държавите-членки, съгласно Директивите за качеството на атмосферния въздух на Европейския съюз. Използват се два вида данни:

  • За последната пълна календарна година (2020 г.) се използват „актуални“, все още невалидирани, данни за качеството на въздуха за изчисляване на средната стойност за изминалата година. Тези данни се докладват на ЕАОС на всеки час от държавите-членки.
  • За предходната календарна година (2019 г.) се използват данни, които са официално валидирани от държавите преди да бъдат докладвани на ЕАОС.

 

За изготвянето на индикатора се използват данни от градски и крайградски фонови станции за мониторинг на качеството на въздуха, които се намират в границите на градовете, както са определени от Urban audit (Статистика на европейските градове), и за които държавите докладват данни на ЕАОС. Тези станции осигуряват ясна картина на излагането на населението на замърсяване на въздуха в градовете. Данните от транспортни, индустриални и извънградски фонови пунктове не се вземат предвид.

Фините прахови частици са замърсителят на въздуха с най-голямо въздействие върху здравето по отношение на преждевременната смърт и болести. Дългосрочното излагане на замърсяване на въздуха е свързано с най-сериозните последици за човешкото здраве, включително сърдечно-съдови и респираторни заболявания.

Индикаторът представя качеството на въздуха като:

- добро – за нива на фини прахови частици под годишната ориентировъчна стойност на Световната здравна организация (10 μg/m3);

- умерено – за нива от 10 до под 15 μg/m3;

- лошо – за нива от 15 до под 25 μg/m3;

- много лошо – за нива равни на и над 25 μg/m3.

Съгласно Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа от 2015 до 2019 г. средногодишната норма за ФПЧ2.5 е 25 μg/m3, а от 2020 г. нормата е 20 μg/m3.

Ако точката, представяща даден град на картата и името на града в таблицата са сиви, тогава градът не е включен в индикатора по една от следните три причини:

- градът няма градска или крайградска фонова станция за мониторинг;

- градските и/или крайградските станции за мониторинг на качеството на въздуха в града не са докладвали достатъчно данни за годината (минимум 75% от дните в рамките на календарна година);

- градът не е включен в базата данни на градовете, създадена в рамките на Urban audit на Европейската комисия.

Станциите в България измерващи ФПЧ2.5, които имат обхват на данните над 75%, съгласно индикатора, попадат в категорията „лошо“ качество на атмосферния въздух със средногодишни стойности от 16.15 до 22.92 μg/m3.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС