ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Изпълнителната агенция по околна среда участва като обучаваща организация по проект „Студентски практики – Фаза 2“

В резултат на дейността си като обучаваща организация 101 студенти успешно са приключили своята учебна практика в ИАОС и регионалните й лаборатории

Публикувано на 25-10-2023 г.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) участва като обучаваща организация по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За периода от началото на проекта – 13.01.2020 г., до месец октомври 2023 г. ИАОС е публикувала 15 обяви за свободни позиции за провеждане на студентска практика, регистрирала е 18 ментори и е сключила 7 договора с висши учебни заведения в България. В резултат на дейността си като обучаваща организация 101 студенти успешно са приключили своята учебна практика в ИАОС и регионалните й лаборатории.

ИАОС активно участва и във Фаза 1 на цитирания по-горе проект, като част от усилията й за подкрепа за професионалната реализация на младежите, обучаващи се във висши учебни заведения в страната.

Сред основните цели на проект „Студентски практики – Фаза 2“ са и:

  • Подобряване на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • Улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване на успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • Оказване на подкрепа на студентите, така че по-голям брой от тях да си намерят работа непосредствено след дипломирането;
  • Осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда и др.

Повече информация за проекта можете да намерите тук: https://praktiki.mon.bg/Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС