ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

МС прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2013 г.

Безпрецедентното глобално търсене на ресурси като храна, енергия и вода налага по-ефективното използване на природните дадености и грижа за екосистемите, от които произлизат те. Необходимо е да продължат усилията и инвестициите в дейности, свързани с ефективното управление и потребление на ресурсите, свързани с производството на енергия, както и с енергийната ефективност. Това са част от изводите в доклада, приет на 27 май 2015 г. на заседанието на кабинета.

Публикувано на 28-05-2015 г.

Източниците с най-неблагоприятно въздействие върху околната среда продължават да са потреблението на енергия и природни ресурси, при което се емитират вредни вещества в атмосферния въздух, водите и почвите и се депонират големи количества отпадъци. Това показва Националният доклад на Изпълнителната агенция по околна среда за 2013 г., предназначен да информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси. Документът насочва вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика у нас. 

 
През 2013 г. потреблението на енергия в България бележи тенденции за намаляване, което води и до намаляване на натиска върху околната среда. Наблюдава се рекордно намаляване на натиска върху природните ресурси, ползвани за производството на енергия, като темповете на намаляване надхвърлят ръста на икономиката малко над 1% (първичната енергийна интензивност намалява с 8, 4%, а крайната енергийна интензивност с 6% в сравнение с предходната година).
 
Замърсители като фини прахови частици (ФПЧ), озон, серен диоксид, азотни оксиди, амоняк, неметанови летливи органични съединения създават най-сериозните проблеми за човешкото здраве и са главната причина за влошаване на състоянието на екосистемите, сочи документът. През 2013 г. емисиите на серен диоксид са със 130 хил. тона по-малко в сравнение с 2012 г. Въпреки предприетите мерки, топлоелектрическите централи са били най-големият източник на серен диоксид – 72% от общото емитирано в страната количество. Битовото отопление е основен източник на фини прахови частици, емитирайки 59% от общото количество изхвърляно в атмосферата, като основна причина за това е изгарянето на твърди и течни горива. И през 2013 г. замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в страната.
 
Докладът показва, че се запазва и тенденцията транспортът да емитира висок процент от общото количество на азотните оксиди – 37%, и от емисиите на въглероден оксид – 21%. 
 
България рециклира 25% от битовите си отпадъци през 2012 г. и достига до 29% през 2013 г. Към момента у нас на човек се падат около 103 кг рециклирани битови отпадъци и тенденцията е това количество да расте. През 2013 г. се наблюдава тенденция към подобряване на практиките при управление на отпадъците, като предадените за оползотворяване битови отпадъци достигат 29%, докато образуваните са намалели с около 3% спрямо 2012 година. Степента на материално рециклиране на битови отпадъци за страната ни е 103 кг/човек/година, което е знак, че се доближаваме до средната стойност от 130 кг/човек/година за Европа (ЕС-28). Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за управление на отпадъците от опаковки, е количеството рециклиран отпадък на жител за година. За 2013 г. този показател е 32 кг/човек, като с всяка изминала година се увеличава процентът на рециклираните опаковки.
 
Анализът на данните от националните инвентаризации за периода до 2013 г. спрямо целта от Киото показва, че емисиите на парникови газове са значително по-ниски в сравнение с базовата 1988 г. и в момента България има необходимия резерв, който осигурява изпълнение на ангажиментите, поети с подписването на Протокола от Киото.
 
Пълният текст на Доклада ще бъде публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда http://eea.government.bg.


Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС