ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Обръщение към научната общност във връзка със Становище на ИБЕИ – БАН, публикувано на интернет страницата на ИБЕИ

Публикувано на 25-02-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с организираните експертни работни групи за представяне и обсъждане на оценките на природозащитното състояние на целевите обекти, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията от Изпълнителна агенция по околна среда в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран по „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.“,. и отказа за участие в тях, изразен чрез Становище от Научния съвет на ИБЕИ при БАН Ви информираме за следното: 

Организирането на дейностите за теренни проучвания, включително за целите на докладването по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, ИАОС  е започнала още през  2012 г. с дейностите по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. В рамките на този проект бяха проведени теренни проучвания през 2013 и 2014 г., с участието на повече от 300 експерти от научната общност и неправителствените природозащитни организации в България. По проекта бяха проведени  теренни проучвания на общо 697 вида от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Изготвени бяха общо около 3800 карти, изобразяващи разпространението на видовете по литературни данни, потенциалните местообитания, местата за мониторинг и резултати от оценките на видовете. В Информационната система към НСМСБР са въведени общо 7385 полеви формуляра. На база резултатите от теренните проучвания са изготвени доклади с моментни оценки на състоянието на видовете на ниво места за мониторинг, на биогеографско ниво (за видовете, които се докладват по чл. 17 от Директивата за местообитанията) и на национално ниво. Също бяха събрани актуални данни за разпространението, числеността, местообитанията и заплахите за популациите на морските бозайници в Черно море. За част от видовете теренни проучвания бяха проведени за първи път. Събраните данни и извършените анализи са от голямо значение и представляват надеждна базова информация във връзка с изследването и опазването на значими растителни, животински и гъбни видове на национално и европейско ниво.

През 2015 г. започна подготовката на проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, като обществената поръчка по него за първи път е обявена през м. август 2016 г. Обществената поръчка е по открита процедура, което дава възможност за участие на всички заинтересовани лица. Поради продължителните процедури по ЗОП, вкл. многократни обжалвания, договорите за основните дейности по този проект бяха сключени с голямо закъснение спрямо предварително предвидените срокове в проектното предложение. Това на практика доведе до невъзможност за провеждане на планираните в рамките на проекта теренни проучвания преди докладването по двете Директиви. Обръщаме внимание, че заложените теренни проучвания се изпълняват в момента и независимо, че се провеждат след докладването, те са изключително необходими и данните от тях ще се използват за верификация на установените заплахи за целевите видове и местообитания, за апробиране на част от методиките за мониторинг, за събиране на актуални данни за целите на следващото докладване по Директивите и като цяло за изпълнение на политиките по опазване на биологичното разнообразие в България.

Независимо от обстоятелствата довели до забавяне на дейностите по проекта, не се отменя задължението на страната да докладва до ЕК в срок. С оглед спазване на определените от ЕК крайни срокове за докладване по Директивите, се наложи докладите с оценки на състоянието да се изготвят на базата на налични данни.

Използваните за докладването през 2019 г. налични данни включват и данни от целенасочени теренни проучвания, проведени в периода на докладване (2013-2018 г.), основно по проект на ИАОС по ОПОС 2007-2013 г. DIR-5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - І фаза“, както и данни от регулярен мониторинг в рамките на НСМСБР.

Също така са използвани данни за периода 2013-2018 г. от извършвани теренни проучвания за целите на разработване на планове за управление на защитени територии, планове за действие на защитени растителни и животински видове, както и редица други проекти свързани с опазване на биологичното разнообразие и картиране на екосистемите в България, вкл. за осъществяване на мерки за опазване или възстановяване на целеви обекти, реализирани в периода в по-малък мащаб, както и данни от научни статии и публикации. За целите на определяне на тенденции, граници на разпространение и други параметри, които обхващат по-дълъг период от време са взети предвид и данните от проект Проект DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I", 2013 г. и Червената книга на България.

Общият обем на анализираните данни е  от над 550 индивидуални източника на данни от 350 различни автора, от които са систематизирани:

• 151 източника за видове безгръбначни;
• 46 източника за видове риби;
• 76 източника за видове земноводни и влечуги;
• 115 източника за видове бозайници;
• 9 източника за прилепи;
• 152 източника за висши растения;
• 15 източника за мъхове.


Изготвянето на оценките на природозащитно състояние на видове и природни местообитания следва стриктно Ръководството за докладване за настоящия период на докладване, което е изготвено от ЕК и е задължително за прилагане. Взети са предвид бележките на ЕК относно предишното докладване, основната от които е, че оценките за периода 2007-2012 са базирани основно на подход за моделиране, което предполага надценяване на действителното разпространение и популации. По тази причина докладите за периода 2013-2018 са изготвени въз основа на наличните данни за реални регистрации на целевите видове на територията на цялата страна и не е използвано моделиране и екстраполиране. 

Целта на организираните експертни групи бе именно представяне на подхода на изготвяне на оценките – използваните налични данни, процеса на обработката им и изготвянето на оценките по отделните параметри за докладване и на крайните оценки по биогеографски региони за всеки вид и природно местообитание. В рамките на дискусиите по отделните биологични групи експертите от научната и академична общност имат възможност да изразят своето мнение и аргументи, както и да зададат въпроси, на които екипът на изпълнителите е на разположение да отговори и да разясни детайли по всеки конкретен случай. Провеждането на експертните работни групи е организирано точно в периода, в който се провежда общественото обсъждане на оценките на природозащитното състояние на местообитанията и видовете на биогеографско ниво за целия Европейски съюз (14.02.2020 – 08.03.2020 г.). В рамките на това обсъждане могат да се коментират и оценките, предоставени от отделните държави-членки в рамките на докладването по чл. 17 от Директивата за местообитанията. 

Отказът на експертите от научната общност както за участие в проекта, така и за дискусии по получените резултати по никакъв начин не допринася за общите цели свързани с набирането на данни, изготвянето на анализи и оценки и опазването на биологичното разнообразие. 

След приключване на експертните работни групи презентациите ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС