ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Правителството прие Националния доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.

Публикувано на 16-07-2018 г.

На заседание на Министерски съвет, проведено на 11.07.2018 година, беше приет Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2016 г. Той съдържа информация за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси и цели да насочи вниманието към ефективността на провежданата природозащитна политика. Докладът включва основни екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Обхванат е комплекса от връзки между източници и фактори на въздействие върху околната среда - емисии във въздуха, водите и почвите, отпадъци, шумово въздействие, йонизираща радиация; състояние на околната среда; въздействие върху екосистемите и мерки за опазване на околната среда.

Докладът включва 16 раздела, които обхващат основните екологични направления. Формулирани са „ключови въпроси” от обществен интерес и са изведени тенденции и заключения, които формират „ключови послания” по екологичните теми.    В доклада се отбелязва, че емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват от 13,0 тона СО2- еквивалент през 1988 г. до 8,3 тона СО2-екивалент през 2016 г. По този показател България се доближава до средния за ЕС. През 2016 г. наличните възобновими пресни водни ресурси са с около 0.8% повече спрямо средномногогодишната норма. За периода 2004-2016 г. площта на защитените територии в България се е увеличила, като през 2016 г. броят на защитените територии в България е 1 013 с обща площ 584 501.2 хектара. През последните години се налага и тенденция за увеличаване на общата площ на горските територии, като към края на 2016 г. те са 4 230 825  хектара, което е над 38% от територията на страната, с 5,4% повече спрямо 1960 г.

С оглед по-добра достъпност и по-лесно възприемане, анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти. Ключовите послания са подсилени със символика, отразяваща тенденциите в екологичните процеси: положителни (state-good.jpg); отрицателни (state-bad.jpg) и без промяна (state-moderate.jpg).

Пълният текст на Доклада е публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда: http://eea.government.bgCopyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС