ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Предстои 47-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

В периода от 12 до 15 януари 2023 г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) съвместно с партньорски организации организира провеждането на 47-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България

Публикувано на 11-01-2023 г.

В периода от 12 до 15 януари 2023 г. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) съвместно с партньорски организации организира провеждането на 47-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. То се провежда в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта му е установяване на числеността на зимуващите в България водолюби птици (включително и на видове, които са част от Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN)) и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи за анализ на тенденциите в числеността на зимуващите водолюбиви птици в България и ще допринесе за изготвне на докладите за състоянието на околната среда и докладите по чл.12 от Директивата за птиците.

В преброяването ще вземат участие експерти от ИАОС, Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), националните и природните паркове, държавните горски предприятия, учени от Националния природонаучен музей (НПМ) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при Българската академия на науките (БАН), специалисти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците, Сдружението с нестопанска цел „Зелени Балкани“, членове на Съюза на ловците и риболовците, Фонда за дивата флора и фауна, природозащитната общност „Дивия свят на Струма“, студенти и преподаватели от Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и др.

След приключване на мониторинга попълнените полеви формуляри с данни от обследването на над 200 влажни зони у нас ще бъдат въведени в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се докладват ежегодно до международната организация Wetlands International.

В глобален мащаб среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици се провежда ежегодно от 1967 г. То е една от най-старите в света изследователски програми, които включват гражданската наука. В България първите такива наблюдения са проведени през 1977 г.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС