ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Спазвайки нормативните изисквания на екологичното законодателство, ИАОС не допусна дерогация на „Топлофикация-София“ ЕАД

Публикувано на 02-08-2021 г.

ИАОС преразгледа и актуализира с Решение от 22.07.2021г. комплексни разрешителни (КР) на оператора „Топлофикация-София“ ЕАД: КР №43/2005г. за ТЕЦ „София“, КР №30/2005г. за ТЕЦ „София-изток“, КР №36/2005г. за ОЦ „Люлин“ и КР №37/2005г. за ОЦ „Земляне“.

Мотивите за актуализиране са свързани със съобразяване на условията на КР с изискванията на Наредбата за норми на допустими емисии (НДЕ) на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации и с Решение № 2017/1442-ЕС за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за големи горивни инсталации.

Въз основа на преглед, анализ, широк кръг консултации с компетентни звена, ИАОС, в условията на цитираните по-горе актуализирани комплексни разрешителни на оператора „Топлофикация-София“ ЕАД не допуска дерогация по показател азотни оксиди.

Чрез прилагането на преходен Национален план е предоставена възможност на операторите да приведат в срок до 30.06.2020 г. включените в тях инсталации в съответствие с изискванията на Наредбата за ГГИ. В тази връзка, дружеството „Топлофикация-София“ ЕАД е включено в националния план, в резултат на което вече е получило „временна дерогация“. В рамките на прилагането на плана  „Топлофикация-София“ ЕАД е трябвало да приведе горивните инсталации в съответствие с Наредбата за ГГИ, тоест още на етап включване на плана операторът, чрез избраните от самия него инвестиционни мерки и срокове, е предвидил необходимия ресурс за прилагане на НДЕ на NOх от 100mg/Nm. Срокът за прилагане на мерките, включени в плана, изтече на 01.07.2020г. Ключов елемент за категоричността за недопускане на дерогация за NOх e и фактът, че срещу България има открита процедура за нарушение на нормите за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ 10) в атмосферния въздух. Съдът на Европейския съюз постанови Решение, с което България е осъдена за неспазване на нормите за ФПЧ10, на територията на страната, включително на територията на Столична община. Спазването на НДЕ за азотни оксиди, ще доведе до намаляването на емисиите на този замърсител и това ще доведе до намаляване на вторичните емисии на ФПЧ10.

В комплексното разрешително е включено условие, определящо необходимостта операторът „Топлофикация-София“ ЕАД да изпълни технически мерки за постигане на НДЕ, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство в областта на опазване на околната среда.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС