ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Стратегията на ЕАОС и Еionet за периода от 2021 до 2030 г. предвижда 5 нови стратегически цели

Стратегията на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Еionet) за периода 2021 – 2030 г. утвърждава пет нови стратегически цели

Публикувано на 10-11-2022 г.

Стратегията на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Еionet) за периода 2021 – 2030 г. утвърждава пет нови стратегически цели, насочени към изпълнението на Осмата програма за действие за околната среда и на ангажиментите на Европа в световен план в областта на околната среда и климата, а именно:

 • Подкрепа за изпълнението на политиките и за прехода към устойчивост;
 • Осигуряване на своевременна информация за решения във връзка с предизвикателствата за устойчивост;  
 • Изграждане на по-силни мрежи и партньорства;
 • Оползотворяване на пълния потенциал на данните, технологиите и цифровизацията;
 • Ресурси за общите ни амбиции чрез развитието на структури, експертен опит и капацитет в цялата мрежа на ЕАОС и Еionet.

В отговор на новите предизвикателства, свързани с постигането на тези цели, се създават 13 Еionet групи, към които се включват работни и ad hoc групи в следните направления:

 • Биологично разнообразие и екосистеми 1 – интегриране на знания и политики 
 • Биологично разнообразие и екосистеми 2 – Кумулативен натиск и решения
 • Смекчаване на изменението на климата и енергийни системи
 • Въздействие на изменението на климата, уязвимост и адаптация
 • Човешкото здраве и околна среда
 • Кръгова икономика и използване на ресурсите
 • Предвиждания и прогнози
 • Състояние на околната среда
 • Хранителни системи
 • Земи и почви
 • Системи за мобилност
 • Данни, технологии и дигитализация
 • Комуникации.

В състава на работните групи България е представена от експерти на Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда в качеството си на Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда и представители на редица други държавни институции и научни организации.

 

ЕАОС е агенция на Европейския съюз (ЕС), чиято мисия е да осигурява надеждна и независима информация относно околната среда и климата. Eionet е партньорска мрежа на ЕАОС, в която членуват и сътрудничат институции от 38 държави. Двете са създадени с регламент, приет от ЕС през 1990 г. За да се осигури подкрепа за създаването на политики в Европа, ЕАОС работи в тясно сътрудничество с националните институции и институциите на ЕС, по-специално Европейската комисия, Европейския Парламент и Съвета на ЕС. Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС