ExEA MoEW EEA

Новини

Лични средства

Започва рехабилитация и доизграждане на пунктове за мониторинг на подземните води

Автоматично ще се анализират и предоставят данни в реално време за физико-химични показатели от пунктове за контролен и оперативен мониторинг по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“

Публикувано на 12-07-2022 г.

Автоматично ще се анализират и предоставят данни в реално време за физико-химични показатели от пунктове за контролен и оперативен мониторинг по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“. Това ще стане чрез мултипараметрични сонди, монтирани в 20 пунка за контролен и оперативен мониторинг. Изпълнението на Дейност 3 е част от проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16M1OP002-1.019 „Доизграждане и оборудване на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води”. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и с национални средства чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., а бенефициент на проекта е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Стартът на дейностите по рехабилитация и оборудване на пунктове за контролен и оперативен мониторинг беше даден днес (11.07) в с. Самораново, каптаж „Купища“, един от двадесетте  одобрени пункта, които ще бъдат обновени по проекта, с първа копка на бъдещата пътека в района. На събитието присъстваха представители на Община Дупница, с. Самораново, представители на ВиК Дупница, басейнова дирекция Западнобеломорски район“ и други.

“Целта е да подобрим пунктовете за мониторинг и информацията за състоянието на подземните води. С този проект ще го направим, а до момента сме свидетели на добро и ефективно сътрудничество между институциите и се надяваме това да доведе до очаквани добри резултати.“, заяви г-жа Мадленa Станимирова, директор на дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда" към ИАОС. „Финалните дейности  от проекта ще дадат възможност за привеждане на 20 мониторингови пункта в съответствие с нормативните изисквания в областта на подземните води, както по отношение на достъпност и възможност за извършване на пробовземане, така и по отношение на бърза проследимост на качеството на подземните води,“, заяви г-н Велчо Куюмджиев, началник на отдел „Мониторинг на водите“ (ИАОС) и ръководител на проекта.

Пунктовете за контролен и оперативен мониторинг на подземните води са избрани след обстойно обследване и анализ, извършени в рамките на Първи етап от изпълнението на  Дейност 3. Те се намират на територията на 4те басейнови дирекции у нас.

„Автоматизираното взимане на проби ще позволи установяване на замърсявания в подземните води на момента. Ще могат да се установяват и аварии в следствие на природни бедствия и да се подават своевременни сигнали към ВиК дружествата в съответния район“, обясни г-н Нели Бухалова, представител на компанията-изпълнител на дейността ДЗЗД „ЕКСТЕРА“.

В рамките на Дейност 3 по проекта се предвиждат и ремонтни дейности, подмяна на компрометирани метални конструкции и облагородяване в района на обектите.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС