ExEA MoEW EEA

Лични средства

Програма Коперник – наблюдение на земната повърхност 2014-2020

Корине земно покритие 2018 - България

 

 


 

Наименование: Проект „КОРИНЕ земно покритие 2018 - България” (Corine Land Cover-CLC) по Програма "Коперник – наблюдение на земната повърхност 2014-2021“, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), съгласно:

 Рамков договор EEA/IDM/R0/16/009/Bulgaria от 13 юни 2017 г. и

- 1-ви Специфичен договор №3436/R0-COPERNICUS/EEA.56955;

- 2-ри Специфичен договор №3436/R0-COPERNICUS/EEA.57680;

- 3-ти Специфичен договор №3436/R0-COPERNICUS/EEA. 58166

 Бенефициент: Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Технически изпълнител: Институт за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН), Договор № 3497 от 30.11.2017 г.; Договор № 3801-3804/30.09.2019 г.; Договор № 3945 от 25.09.2020 г.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 - Верификация на продуктите от Локалния Компонент за 2012 г:

             Атлас урбанизирани територии 2012(UA);
             Слой улични дървета към Атласа урбанизирани територии (STL);
             Слой "Крайречни зони" (RZ);
             Слой "Зелени линейни елементи" в крайречните зони (GLE);
             Натура 2000 - тревни зони (N2K).

 

Дейност 2 - Картографиране на земното покритие за 2018 г. и генериране на БД „КЗП2018“. Откриване и картографиране на промените в земното покритие за периода 2012 - 2018 г. и генериране на базата данни „КЗП промени 2012-2018“; техническа валидация.

КОРИНЕ земно покритие 2018 (КЗП) представлява продължение на картографирането на земното покритие по досега изпълнените проекти “КЗП 2012”, “КЗП 2006”, “КЗП 2000” и “КЗП 1990”.       

Дейност 3 - Верификация на слоевете с висока резолюция за 2015 г. след производството на CLC 2015 - Верификация на следните СВР:

             Непроницаемост
             Гори – склопеност
             Гори – преобладаващ дървесен тип
             Тревни зони
             Води и влажни територии

 

Дейност 4 - Поддръжка и тестване на бъдещите CLC+ (второ поколение CLC методологични подобрения и развития), базирани на CLC 2018 продукт.   

Дейност 5 - Последваща верификация на слоевете с висока резолюция за 2018 г.

Дейност 6 - Подкрепа и тестване на бъдещи CLC+ (второ поколение CLC) с методологически подобрения, базирани на продукти на CLC2018 - Верификация на CLC+ Backbone.

Дейност 7 - Подкрепа и тестване на бъдещи CLC+ (второ поколение CLC) с методологически подобрения, базирани на продукти на CLC2018 - Прецизиране на инвентаризацията на земеползването (LU), създаване на набори от правила за приемане и създаване на набори от правила за извличане.

Всички дейности по проекта се извършват в съответствие със задължителни технически документи и предписания на Европейска агенция по околна среда. 

Разпространението на данните и дейностите по публичност се изпълняват от ИАОС в качеството на Национален център “Земно покритие“ към ЕАОС.    

Място на изпълнение на проекта: 

ИАОС и Институт за космически изследвания и технологии

Продължителност:  31 декември 2020  

Бюджет:  223 010 EUR  

 

Лице за контакт по проекта:
Таня Владимирова, началник на отдел МСВО
тел.: 02/ 940 64 66 
 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС