ExEA MoEW EEA

Лични средства

Данни КЗП и СВР / CLC § HRL data

Данни и резултати по Проект "КОРИНЕ земно покритие 2018" България

България участва в програмата Коперник, КОРИНЕ Земно покритие в частност, още от началото на 90-те години на миналото столетие. Това е петото участие на нашата страна в последователните КОРИНЕ проекти в рамките на дейностите за наблюдение на Земята на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Националният екип за работа по Проекта се състои от две части: Технически екип (ТЕ), съставен от академични експерти с базова организация Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ при БАН) и група специалисти от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Техническата част при изпълнението на Проекта е отговорност на ТЕ, а цялостното управление и връзката с ЕАОС, както и разпространението на получените продукти е отговорност на ИАОС. 

Дейност 1 Верификация на продуктите от Локалния Компонент  (Local Component) за референтна година 2012 и обогатяване на Атласа на урбанизираните територии (Urban Atlas) със следните слоеве:

Дейност 2  Обновяване на базата данни КОРИНЕ земно покритие на България за референтната 2018 г. - CORINE Land Cover 2018 и Ревизирана база данни КОРИНЕ на България за референтната 2012. Промените в земното покритие за периода 2012 - 2018 г.

 

Дейност 3 Верификация на създадените слоеве с висока резолюция (СВР/HRL) за 2015 референтна година

Извършена е верификация на следните СВР:

Темата "Гори" е представена с два продукта - TCD и DLT. Продукти от темата "Малки гористи обекти" (Small Woody Features) не са включени, тъй като от ЕАОС отложи доставката им за по-късен етап.

Слоевете с висока разделителна способност осигуряват ценен и специален поглед върху няколко важни характеристики на земното покритие. Цялостните резултати от задачата за верификация на HRL показват добра обща способност за автоматизиран анализ на разновременни спътникови изображения за извличане на някои видове земни покрития.

При три от слоевете се показват стабилно-добри резултати – Непроницаемост, Склопеност и Преобладаващ дървесен тип

Технологията показва все още несъвършенства при два от СВР - слой Тревни зони и слой Води и влажни територии. 

Финален доклад – съдържа описание на основните резултати от дейностите. Представени са съответни подробности, придружени от факти, фигури, карти и дискусия.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС