ExEA MoEW EEA

Лични средства

Обща информация

Европейски проект "КОРИНЕ земно покритие"


Проектът "КОРИНЕ" (CORINE) е иницииран в Европейския съюз по предложение на Комисията през 1985 г. Означава "координация на информацията за околната среда" и представлява прототип на проект, който трябва да работи по различни екологични проблеми и теми касаещи околната среда.

Програмата стартира като "експериментален проект за събиране, координиране и осигуряване на съгласуваност на информация за състоянието на околната среда и природните ресурси в Общността" (Официален вестник L 176, 07.06.1985).

Базите данни КОРИНЕ и няколко от неговите подпроекти се координират от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

Един от тях представлява описание на земното покритие, което е систематизирано в 44 класа и е представено като картографски продукт в мащаб 1: 100 000.

Други подпроекти: CORINEAIR, който се отнася до инвентаризация на атмосферните емисии и сe изпълнава съвместно с EMEP; CORINE biotopes, чиято цел е създаване на база данни с надеждна и достъпна информация за уязвими екосистеми, местообитания и видове, които имат значение при оценка на околната среда на Общността.

Европейски проект "КОРИНЕ земно покритие"(КЗП)/(Corine Land Cover (CLC) е уникална европейска система за наблюдение на Земята на базата на интерпретация на спътникови изображения, защото:
• съдържа хармонизирана цифрова информация за еволюцията на земното покритие и земеползването за голяма част от Европа още от 1985 година до този момент;
• всички страни участници работят по единна методика, и използват еднакъв софтуер;
• крайните резултати и продукти са създадени съгласно Номенклатура "КОРИНЕ земно покритие".

Реализирането на програмата "КЗП" се осъществява чрез изпълнението на четири поредни проекта, чийто резултати са базите данни "КЗП – 1990, 2000, 2006 и 2012 г." и базите данни на промените "КЗП промени 1990 – 2000 г., 2000-2006г., 2006-2012г., 2012-2018г."

Цели на Европейски проект "КОРИНЕ земно покритие"
• Събиране на информация за околната среда във връзка с отделни аспекти, които имат приоритет за всички европейски страни;
• Координиране на събирането на данни и организация на информацията между страните-членки и/или на международно ниво;
• Осигуряване на съгласуваност на информацията и съвместимост на данните. Основна цел на КЗП проекта е изготвяне на актуална дигитална карта на земното покритие по спътникови изображения за съответната година и установяване на настъпилите изменения през периода на обновяване. Изпълнението на проекта се осъществява по унифицирана за цяла Европа методика.

 

Проект "КОРИНЕ земно покритие 2018"
Цялата информация по проект КЗП се осигурява от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), в сътрудничество с Европейската космическа агенция (ЕКА/ESA), Европейската комисия и страните-членки, които периодично актуализират Европейската КЗП база данни, като част от програмата „Коперник“ (Copernicus), която е наследник на Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС/GMES).

Глобалният компонент се реализира от JRC (Съвместен изследователски център) - биофизични параметри и климатични индекси, и др.

Континенталният компонент се реализира от ЕАОС (КЗП2012, 6 СВР: непроницаеми земи, пасища, гори - вид и склопеност, влажни зони и водни обекти и мозайките от сателитни снимки с ВР).

Локалният компонент се реализира от ЕАОС (изследване на "горещи точки": слоевете "Атлас урбанизирани територии, "Улични дървета" (STL) към атласа, "Крайречни зони" (RZ), "Зелени линейни елементи" в крайречните зони (GLE) и „Натура 2000 - тревни зони“ (N2K)).

Разпространение и архивиране – реализира се от ЕАОС
Достъп до In-situ данни – от ЕАОС


Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС