ExEA MoEW EEA

Комплексни разрешителни

Лични средства

1. Процедури по издаване, преразглеждане, изменение и актуализиране на комплексни разрешителни

 

    • Разглеждане и проверка на съдържанието и формата на постъпилите заявления за издаване на комплексни разрешителни, по смисъла на чл. 117, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с Глава четвърта на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
    • Изготвяне на проекти на комплексни разрешителни в съответствие с Глава пета на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
    • Изготвяне на предложения за издаване/неиздаване на комплексни разрешителни, съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
    • Преразглеждане, изменение и актуализиране на комплексни разрешителни в съответствие с Глава шеста на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Обяви за комплексни разрешителни

 

2. Публичен регистър по чл. 129, ал. 4 от ЗООС 

Публичен регистър за резултатите от мониторинга на емисиите, предвиден в комплексните разрешителни.

Годишни доклади по околна среда на операторите

 

3. Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители 

Докладване до Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 за създаване на Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).

На специализираната страницата за ЕРИПЗ е налична информация във връзка с докладването по Регламент № 166/2006, включително:

- кои оператори са задължени да докладват по ЕРИПЗ,

- кои са замърсителите, за които се докладва по ЕРИПЗ,

- документи в помощ на операторите.

От страницата се извършва и докладването на данни за изпускането и преноса на замърсители чрез интегрираната информационна система за докладване.
Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители на страницата на Европейската агенция по околна среда 
 

4. Информация за публичния регистър по чл. 129, ал. 1 от ЗООС

Предоставяне на информация за публичния регистър с данни от издаването, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни.

Публичен регистър на комплексните разрешителни 
 

5. Често задавани въпроси

Законодателство, свързано с комплексните разрешителни

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите


Указания за прилагането: 

 

Най-добри налични техники (НДНТ):
-  Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за НДНТ, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността,
-  Референтни документи по прилагане на НДНТ в инсталациите, извършващи дейност по Приложение № 4 към ЗООС. 

 

За контакти:
Началник отдел "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването"
1618, гр. София, бул. "Цар Борис III" 136, ет. 2, стая 202
Тел: 02/ 940 64 26, Факс:02/ 955 90 15

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС