ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

Разрешителни за емисии на парникови газове
      • провежда процедури по издаване, преразглеждане, актуализиране и отмяна на разрешителни за търговия с емисии на парникови газове, съгласно изискванията Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК);
      • одобрява планове за мониторинг на годишните емисии и тонкилометрите на авиационни оператори, съгласно изискванията на ЗОИК;
      • Приема и проверява докладите за емисии на оператори на инсталации и на авиационни оператори, съгласно изискванията на ЗОИК.

 

Съобщения за започване на производство за отмяна на Разрешителни за емисии на парникови газове


Регистър за търговия с емисии

Осъществява администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТЕПГ), съгласно изискванията на ЗОИК и  Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета


        1. Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове     

Важно! Считано от 04.11.2016 г. достъпът до Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове чрез потребителско име няма да бъде възможен. Влизането в Регистъра ще се осъществява само чрез елeктронна поща. Данните за достъп до Регистъра (парола, мобилен телефон, адрес на електронна поща) остават непроменени.

Стъпки за влизане в Регистъра:
Login > Въвеждате адреса на електронна поща > Next > Въвеждате парола и от падащото меню на секцията „Choose your verification method“ избирате опцията „Mobile phone + SMS” > Sign in  

 

За всички прехвърляния на квоти и единици по Протокола от Киото към партиди, които не фигурират в списъка на доверителни партиди на титуляра на търговска партида, се прилага отлагане с 26 часа между инициирането на прехвърлянето и съобщаването му с цел финализиране. Това отлагане спира да тече между 00:00 и 24:00 часа централноевропейско време в събота и неделя и официалните празнични дни в Република България.

 

2. Верифицирани годишни доклади за емисии на парникови газове


3. Списък на верификатори

4. Законодателство

5. Често задавани въпроси

За контакти: 
Началник отдел "Разрешителни за емисии на парникови газове и регистър за търговия с емисии"
1618, гр. София, бул. "Цар Борис III" 136, ет. 2, зала 2
Тел: 02/940 64 16; 02/955 90 22, Факс: 02/955 90 15

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС