ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

Допълнителни указания

Операторите трябва да представят в ИАОС оригинал на верифицирания годишен доклад за емисиите на парникови газове на хартиен и електронен носител.

Няма да бъдат приемани годишни доклади, в които не са посочени ясно консумираните количества горива и суровини.

Акредитирани верификационни органи с актуален сертификат, включващ разширен обхват на дейността за Трета фаза (2013-2020 г.) на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) с право да извършват верификация на годишните доклади на оператори на стационарни инсталации и оператори на въздухоплавателни средства, участници в ЕСТЕ, съгласно Регламент (EO) № 601/2012 г.

Списък на лицата, които съгласно акредитацията имат право да извършват верификация на годишните доклади за емисии на парникови газове:

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС