ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

Съобщения за започване на производство за закриване на лични, търговски, операторски и верификаторски партиди в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Съобщения за издадени решения за закриване на лични, търговски, операторски и верификаторски партиди в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове 

Съобщения за неплатена такса за администриране на НРТКЕПГ 

Съобщения за издадени решения за спиране на достъпа на упълномощени и допълнително упълномощени представители до партиди в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове 

Общата тръжна платформа публикува „бял списък“ с идентификационни номера на проекти по механизма „чисто развитие“ на Протокола от Киото.

Такси (en - Fees)
Важна информация за ІІІ период за търговия с емисии (bg)
Важна информация за ІІІ период за търговия с емисии (en)

Прехвърлени единици верифицирани емисии от Проекти по Механизма „съвместно изпълнение” и разпределени квоти от резерв ”Нови участници” на оператори на инсталации през 2012 г.

Търговия с емисии: Комисията разрешава отпускането на временни безплатни квоти за електроцентрали в България, Чешката република и Румъния

За регистъра 

 
Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Министърът на околната среда и водите ръководи изграждането, функционирането и поддържането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ, Регистъра).

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) изпълнява функциите на национален администратор, управляващ НРТКЕПГ.
 

Националният регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове има публична част и част, за достъп до която се изисква регистрация. Достъпът чрез регистрация е само за упълномощени представители и е свързан със заплащането на такса за вписване в Регистъра и годишна такса за администриране, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., изм. и доп., бр. 79 от 23.09.2014 г).

Националният регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ) се поддържа като електронна база данни и се администрира в съответствие с изискванията и по реда на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г.

В него се съдържа и съхранява информация за:

 • Наличните квоти и единици по Протокола от Киото в партидите;
 • История на извършените трансакции;
 • Правата за ползване на международни кредити;
 • Безплатно разпределените квоти в партидите за квоти на операторите на инсталации и на авиационните оператори, участници в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);
 • Годишните верифицирани емисии на операторите на инсталации и на авиационните оператори;
 • Количество върнати квоти, равни на верифицираните емисии и стойността на показателя на съответствие;
 • Информация за проекти Съвместно изпълнение.

 

Видове партиди в Националния регистър

 • Национални партиди;
 • Партиди за квоти на оператори;
 • Партиди за квоти на лице;
 • Партиди за квоти на оператори на летателни апарати;
 • Партиди на верификатори;
 • Търговски партиди.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС