ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Системата от регистри осигурява точното отчитане на трансакциите в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), създадена с Директива 2003/87/ЕО, Протокола от Киото и Решение № 406/2009/ЕО. Регистрите са стандартизирани и защитени електронни бази данни, съдържащи общи информационни елементи за проследяване на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяната на съответните единици, за осигуряване на достъп на обществеността и на подходяща степен на поверителност и за да се гарантира, че не се извършват прехвърляния, които са несъвместими със задълженията, произтичащи от Директива 2003/87/ЕО, Протокола към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (Протокола от Киото) и Решение № 406/2009/ЕО.

Независим дневник за трансакциите - „Дневник на ЕС за трансакциите“ (European Union Transaction Log — EUTL) - извършва автоматични проверки на всички процеси в системата от регистри по отношение на квоти, верифицирани емисии, партиди, единици годишно разпределено количество емисии, право на кредити и единици по Протокола от Киото.

Регистърът на ЕС следва да съдържа партидите, по които да се регистрират процесите и операциите, необходими за прилагане на разпоредбите на Директива 2003/87/ЕО. Всяка партида следва да бъде създадена в съответствие със стандартизираните процедури, за да се осигури цялостно съответствие на системата от регистри и публичен достъп до информацията в тази система. Квотите следва да бъдат издавани в рамките на Регистъра на ЕС.

Международният дневник за трансакциите (ITL) към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКООНИК) извършва автоматизирани проверки на процесите по отношение на единици по Протокола от Киото, за да се осигури недопускане на нередности.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС