ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

 

Такси за откриване на партида в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове: 

1. на оператори на инсталации по чл. 31 от Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК) и на авиационни оператори по чл. 35, ал. 1 от ЗОИК – 200 лв.;
2. на физически и юридически лица, представляващи верификационни органи по смисъла на §1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗОИК – 100 лв.;
3. на физически и юридически лица, които не отговарят на условията по т. 1 и 2 – 350 лв.
 

Ежегодни такси за администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове: 

1. партиди за квоти на оператор и партиди за квоти на авиационен оператор – 200 лв.;
2. партида на верификатор – 100 лв.;
3. партиди за квоти на лице и търговски партиди – 350 лв.
 

Заплащането на таксите е определено с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (http://eea.government.bg/bg/legislation/r-te/tarifataksi_2018.pdf),  (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., изм. и доп., ДВ. бр. 3 от 5.01.2018 г.).

Банкова сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

IBAN BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01
Банков код – SOMBBGSF
Общинска банка АД, финансов център „Денкоглу“


Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС