ExEA MoEW EEA

Разрешителни за емисии на парникови газове

Лични средства

Актуална информация за операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, свързана с нови нормативни документи, отнасящи се за Третия период на Европейската схема за търговия с емисии (2013 – 2020 г.)

1. Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на комисията от 19 декември 2018 година за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

2. Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

3. Регламент (ЕС) № 743/2014 на Комисията от 9 юли 2014 г. за замяна на приложение VII към Регламент (ЕС) № 601/2012 по отношение на минимално допустима честота на извършването на анализи

4. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2392 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА - от 13 декември 2017 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 година_10.01.2018 г.

5. План за моиторинг на емисии на парникови газове и ръководен документ за операторите на инсталации

План за мониторинг на емисии на парникови газове (bg) - 07.12.2021 г.
Ръководен документ 1 - общи насоки за инсталациите (en)
Ръководен документ за операторите на инсталации (en)
Ръководен документ 3 - Въпроси относно използването на биомаса в рамките на ЕСТЕ (en)
Ръководен документ 4 - Указания относно оценката на неопределеността (en)
Ръководен документ 5 - Указания относно вземане и анализ на проби (en)
Ръководен документ 6 - Дейности по движението на данните и системата за контрол (en)
Ръководство относно тълкуването на приложение I към Директивата на ЕС относно СТЕ

6. Планове за мониторинг на годишните емисии и мониторинг на тонкилометрите и ръководен документ за операторите на въздухоплавателни средства

План за мониторинг на годишните емисии (bg) -11.02.2019 г.
План за мониторинг на годишните емисии (en) - 11.02.2019 г.
План за мониторинг на данните за тонкилометрите (bg)
План за мониторинг на данните за тонкилометрите (en)
Ръководен документ за операторите на въздухоплавателни средства (en)

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС