ExEA MoEW EEA

Лични средства

   Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Приоритетна ос I „Води“

Министерство на околната среда и водите

Бенефициент - Изпълнителна агенция по околна среда

 
  
Референтен № на процедурата: BG 16M1OP002-1.004  
На основание Заповед № РД-ОП-35/12.03.16 г. на Министъра на околната среда и водите, с която се предоставя безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Обща стойност на проекта: 5 049 925.00 лв.
85% от Кохезионния фонд на Европейския съюз: 4 292 436,25 лв.
15% Национално съфинансиране: 757488,75 лв.

Място на изпълнение на проекта: Територията на Република България 
Населено място/места: Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Стара Загора, София, Шумен

Продължителност на проекта: 30 месеца

Ръководител на проекта: Елисавета Попчева
Тел. на лицето за контакти: 02/940 64 94
Номер на факс: 02/ 955 53 78
E-mail на лицето за контакти: e.popcheva@eea.government.bg
 
 

  

Този документ е създаден в изпълнение на Заповед №РД-ОП-35/12.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект №BG16M1OP002-1.004-001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган        

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС