ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Политики за подобряване на качеството на атмосферния въздух

През 2011 г. голяма част от общините приключиха с процеса на актуализация на програмите си по чл. 27 от ЗЧАВ, стартиран от МОСВ през 2010 г.Актуализирани и приети с решения на съответните общински съвети са програмите за намаляване на емисиите на ФПЧ10 на 32 общини. Актуализираните програми са достъпни на електронен адрес:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/air/roukav/index.html, включително и на интернет сайтовете на съответните общини.

Анализът на представените в програмите резултати от извършената моделна оценка на приноса на източниците на емисии към нивата на ФПЧ10 на територията на отделните общини показва преобладаващо влияние на битовото отопление и транспорта. Към приноса на транспорта в повечето случаи програмите отчитат, освен емисиите от двигателите на моторните превозни средства (МПС), и емисиите на ФПЧ10 от унос на прахови частици от пътните настилки (вторично разпрашаване). Характерният регионален фон на ФПЧ10, също има значителен принос към наднормените концентрации на този замърсител – програмите отчитат високи фонови нива, получени в резултат основно на емисиите от големи индустриални източници.

 

Основната цел на актуализацията на програмите е, базирайки се на резултатите от изготвените математически модели, да се преразгледат действащите мерки и да бъдатформулирани новии ефективни, в зависимост от конкретния принос (дял) на всеки един източник, чието изпълнение да осигурипостигането на необходимите нива за качество на атмосферния въздух и по-нататъшното му поддържане. Такива мерки са например:

 • Повишаване качеството на хигиенизирането на пътната и уличната мрежа; закупуване на нова специализирана техника, гарантираща отстраняване на прахта; увеличаване на площите за механично метене, увеличаване на честотата на почистване;
 • Предоставяне на информация за състоянието на КАВ и вредното влияние на отоплението с твърдо гориво, както и за насърчаване употребата на горива в бита с по-ниски емисии (в т.ч. преминаване на отопление с природен газ);
 • Изграждане или разширение на газоразпределителна мрежа за поетапна газификация на жилищни и административни сгради и търговски обекти;
 • Реализиране на инвестиционни проекти за подобряване на обществения транспорт и подобряване на съществуващата транспортна схема в това число обновяване на автопарка, замяна с нови автобуси с по-ниски нива на емисии (дизелово гориво или компресиран природен газ), изграждането на мрежа от велосипедни алеи;
 • Разработване и реализация на проект за реконструкция и модернизация на уличните платна (настилки с ниска изтриваемост и ниски емисии на вторичен унос) с изграждане на ефективна система за отвеждане на водата към уличните канализационни шахти
 • Реализиране на проекти за енергийна ефективност на сградите общинска собственост, както кампании за разясняване и стимулиране на такива проекти в жилищни сгради.

Новоприето законодателство и изпълнени дейности на национално ниво през 2011г. в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух:

 • приет е ЗИД на ЗЧАВ, във връзка с транспонирането на Директива 2009/126/ЕО (обн., ДВ, бр. 42 от 2011г.);
 • прието е ПМС №114 от 28 април 2011г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление №156 на Министерския съвет от 2003г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2011г.);
 • приет е НИД на Наредба №6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 34 от 2011г.)
 • приет е НИД на Наредба №10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 19 от 2011г.);
 • изготвен проект на НИД на Наредба №16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Проектът е изпратен за подпис в МИЕТ;
 • изготвена е нотификация до ЕК за удължаване на крайните срокове за постигане на съответствие с нормите за нивата на ФПЧ10 за 23 общини, разположени на територията на 6 района (агломерации) за оценка и управление на КАВ;
 • изготвена е нотификация до ЕК за удължаване на срока за постигане на съответствие с нормите за азотен диоксид за 2 общини (София и Пловдив);
 • актуализирани и приети с решения на съответните Общински съвети програмите по чл. 27 от ЗЧАВ на общо 32 общини. 

 Нормативни и стратегически документи на национално и европейско ниво:

 • Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния;

 • Директива 2008/50/ЕО;

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух,

 • Наредба №11 за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух;

 • Наредба №12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Основните изисквания за качеството на атмосферния въздух са регламентирани в Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.05.2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. Директивата установява норми за качеството на атмосферния въздух, чиято цел е намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда като цяло. Директива 2008/50/ЕО е транспонирана в националното законодателство чрез Наредба №12 от 15 юли 2010 год. на МОСВ и МЗ за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2011 г. за формулиране на правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно взаимния обмен информация и докладването за качеството на атмосферния въздух (2011/850/ЕС).

 

Източници на информация

Данни от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздухна ИАОС в периода 2003-2011 г.

Годишен доклад за 2010 г. на Химическия координационен център на програмата EMEP1 за всичките европейски страни, участващи в програмата /EMEP/CCC-Report 2/2010/

Национален статистически институт

Европейска агенция по околна среда

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС