ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Политики по околна среда – нормативни и стратегически документи на национално, европейско и глобално ниво; мерки и програми за достигане на стратегически и оперативни цели

Периодът 2011-2020 г. е обявен от Генералната асамблея на ООН за Десетилетие за опазване на биологичното разнообразие с мото:

Живот в хармония с природата, за бъдещето”

 

bio2_html_2624156c.png

 

Стратегическите цели на Десетилетието са следните:

  • Подкрепа на „Стратегическия план за опазване на биологичното разнообразие 2011 – 2020“ към Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) и изпълнението на 20-те „цели от Аичи“ на национално, регионално и международно ниво;

  • Дейности по общо ръководство и правила на регионално и национално ниво;

  • Увеличаване на информираността на обществото по въпросите за биологичното разнообразие.

http://eea.government.bg/cms/bg/soer-bg-2010

 

В „Стратегия за биологичното разнообразие до 2020 на Европейския съюз”, отговор на Стратегическия план 2011-2020 към КБР, дългосрочната визия е:

До 2050 г. биологичното разнообразие в ЕС и услугите от екосистеми, които то

предлага — неговият природен капитал — са защитени, ценени и подходящо

възстановени заради непреходната стойност и съществения принос на биологичното

разнообразие за човешкото благоденствие и икономически разцвет така, че да се

избягват катастрофални промени, предизвикани от загубата на биологично

разнообразие.“

Биологичното разнообразие е ключово за т.нар. „услуги на екосистемите“, т.е. услугите, които природата осигурява: регулиране на климата, водата и въздуха, плодородието на почвата и производството на храни, горива, влакна и лекарства. Загубата на биологично разнообразие е неразривно свързана с деградацията на услугите, свързани с екосистемите, които поддържат живота на Земята. Такава е и водещата цел до 2020 г.: „Да спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на услугите от екосистемите в ЕС до 2020 г., да ги възстанови, доколкото това е възможно, като се увеличи приносът на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб.“

 

Приоритетите на България при прилагането на „целите от Аичи“ от „Стратегическия план за опазване на биологичното разнообразие 2011 -2020“, се определят в зависимост от степента на застрашеност на биологичния вид и природно значимото място, значимостта на дейността за опазване и поддържане на биологичното разнообразие, задълженията, произтичащи от националното законодателство и сключените международни актове.

http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=568

 

Приоритетите за 2011 г. са свързани със съответни мерки и действия за тяхното изпълнение:

  1. Доизграждане на Националната екологична мрежа (защитени територии и защитени зони по Натура 2000);

  2. Разработване на планове за управление на защитените територии и планове за действие за защитени растителни и животински видове от дивата природа;

  3. Усъвършенстване на подходите и мерките за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие, в съответствие с актуалните национални и международни условия, вкл. конвенции, споразумения, стратегически документи и др.;

  4. Усъвършенствани бази данни за биоразнообразието, като предпоставка за вземане на управленски решения и оптимизиране на административните процедури.

 

В периода до 2020 г. се предвижда приключване на инвентаризацията за определяне статуса на застрашеност, предприемане на поддържащи и възстановителни мерки и извършване на дългосрочен мониторинг на видове и местообитания; прилагане на секторни политики, съобразени с необходимостта от опазване на природата и развитие на екологосъобразни дейности за осигуряване поминъка и повишаване благосъстоянието на населението; намаляване на негативното въздействие върху биоразнообразието в земеделски райони чрез прилагане на устойчиви схеми за управление на земите и горите, намаляване на замърсяването от земеделски източници и ограничаване деградацията на почвите.

 

Събития и инициативи, свързани с опазването на биологичното разнообразие

 

bio2_html_m5f29bf76.gif

2011 г. е обявена за „Година на горите“, като признание за изключителната роля на горските екосистеми за поддържане живота на планетата и човешкото общество.

 

http://www.cbd.int/idb/doc/2011/idb-2011-booklet-en.pdf

 

Международната година на горите е чествана на глобално ниво, от правителствени, неправителствени, научни организации, граждански сдружения, младежи и ученици. www.un.org/esa/forests/2011/2011.

 

Министерството на околната среда и водите и неговите регионални структури в страната дават своя принос за популяризиране ролята на горите чрез организиране на множество събития в цялата страна – засаждане на фиданки, разпространение на информация, организиране на обсъждания, изложби, игри, викторини и състезания, посветени на защитените територии, гората и нейните обитатели.

 

bio2_html_m4c1a1ff5.png

 

Периодът 2011 - 2012 г. е обявен и за „Година на прилепите“.

По този повод също са проведени множество чествания и информационни кампании с различни партньорства, в рамките на инициативата „Европейска нощ на прилепите.

 

 

14 – 15 май – „Световни дни на мигриращите птици“

Световните дни на мигриращите птици са глобална инициатива, посветена на честването на мигриращите птици и поощряване на тяхното опазване в световен мащаб. Отбелязването на датите се организира от Секретариата на Евро-Азиатското споразумение за мигриращите водоплаващи птици (AEWA) и Конвенцията за мигриращите видове (CMS), по които България е страна от 1999 г. Това са международни договори, които се администрират от Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP).

http://www.worldmigratorybirdday.org

bio2_html_m544af77e.png

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие с мото “Биологично разнообразие в горите”. Всички събития през годината са посветени на приоритетната тема за горите.

http://www.cbd.int/idb/2011/

 

МОСВ продължи за втора година участието си в “Зелена вълна” – засаждане на дръвчета от деца.

 

5 юни - Световен ден на околната среда

С обединителния призив: Горите: Природата на ваше разположение Световният ден на околната среда през 2011 г. привлича вниманието на международната общност към опазването на горите. В световен мащаб обезлесяването продължава с обезпокоителни темпове - всяка година 13 милиона хектара гори са унищожени.

 

Отчитайки значимостта на проблема с инвазивните чужди видове (ИЧВ) и необходимостта от координирани усилия и сътрудничество за противодействие и ограничаване разпространението им България пое инициативата за изграждане на Регионална мрежа за обмен на информация между страните от Юго-Източна Европа. Мрежата беше създадена през октомври 2011 г. с подкрепата на Европейската агенция по околна среда, с цел подпомагане на страните в предприеманите от тях действия, свързани с превенцията и ранното откриване на ИЧВ, определяне и изпълнение на конкретни мерки и повишаване информираността на специалистите и обществото по въпросите за ИЧВ.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС