ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Климат

Характеристики на валежите и температурата1

 

Ключов въпрос

Какви са били температурите и количеството на валежите в България през 2011 година?

Ключово послание

 state-bad.jpg 20 от последните 22 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна температура на въздуха в България спрямо климатичната норма на базисния период 1961 – 1990 г. За периода 1971-2011 г. средната приземна температура на въздуха в страната се е увеличила с 1,5°С;

Дефиниция на индикатора

Климатичните и метеорологичните условия влияят на природните и антропогенни процеси, които въздействат върху състоянието на околната среда. Високите температури засягат отводняването, увеличават еутрофикацията на стоящите води, и могат да доведат до пожари. Метеорологичните условия също влияят на икономиката и по този начин увеличават натиска върху околната среда от тези сектори. Температурата влияе и върху консумацията на енергия за отопление и климатизация, като по този начин засяга замърсяването на въздуха, свързано с производството на енергия от ТЕЦ. Валежите оказват значителен ефект върху селското стопанство, чрез употребата на вода за напояване, торене, агрохимикали, разпространение на вредители и количеството на добивите. Други засегнати сектори включват горското стопанство и в малка степен, услугите. Екстремни метеорологични условия, като наводнения, дългосрочни периоди на суша и силни ветрове, могат да причинят големи щети на националната икономика.

 

Индикаторите за изменение на климата са следните: 

За райони с надморска височина до 800 м:

  • Средногодишна температура на въздуха

  • Количество на валежите

  • Максимален денонощен валеж за 1 ден

 

За райони с надморска височина от 800 до 1800 м:

  • Количество на валежите

  • Максимален денонощен валеж за 1 ден

  • Максимална височина на снежната покривка

 

Оценка на индикаторите

 

Средногодишна температура на въздуха и тенденции в изменението спрямо климатичната норма за периода 1961 - 1990 г.

Фиг.1. Аномалии на температурата на въздуха в България спрямо периода 1961-1990, °С

climate1_html_m2f69f65d.png

 

червено - положителна аномалия на средната годишна температура спрямо климатичната норма на периода 1961-1990 г.
синьо - отрицателна аномалия на средната годишна температура спрямо климатичната норма на периода 1961-1990 г.
зелено - филтър (пълзящо средно) за определяне на вариациите в аномалиите на средната годишна температура;
жълто - линеен тренд в аномалиите на средната годишна температура за периода 1971-2010 г.

Източник: НИМХ 

Температурите през 2011 г. не са толкова високи, колкото са рекордните стойности, наблюдавани през 2010 г. Глобалната температура на въздуха за 2011 г. се оценява на 0,41°C±0,11°C над средните годишни стойности през 1961-1990 г. от 14,0°C. 2011 година е в редицата на десетте най-топли години от началото на редовните метеорологични наблюдения. Всъщност 13-те най-топли години са настъпили през 15-те години между 1997 и 2011 г.

Средногодишните температури в България през 2009, 2010 и 2011 г. са с над 1°C над климатичната норма за страната от 10,5°. 2011 г. е поредната 14-та година с температури по-високи от обичайните за страната.

Колебания в средната стойност на годишните валежи, максималните денонощни валежи, снежната покривка

Табл.1. Стойности на количеството на валежите, максималните денонощни валежи и снежната покривка през периода 1988 – 2011 г.

 

Година

Валеж, mm

Максимален денонощен валеж, mm

Максимална височина

на снежната покривка, cm

Температура на въздуха, °С

1988

579

197.5

60

11,9

1989

546

164.0

44

12,4

1990

459

135.5

38

11,8

1991

641

182.0

45

10,6

1992

456

138.0

33

11,7

1993

475

92.4

50

11,6

1994

528

263.0

31

13,0

1995

697

135.4

64

11,2

1996

599

122.2

44

11,0

1997

662

110.6

55

11,3

1998

678

157.6

61

12,1

1999

633

268.5

54

12,1

2000

377

160.0

65

12,4

2001

549

100.5

62

12,3

2002

743

158.0

55

11,9

2003

600

176.0

47

11,4

2004

604

136.0

36

11,6

2005

924

288.0

70

11,1

2006

597

300.8

43

11,5

2007

696

291.0

32

12,6

2008

496

224.0

39

12,3

2009

676

132.0

52

12,2

2010

788

200.9

49

12,1

2011

501

124.6

32

11,3

Източник: НИМХ

 

От Фигура 1 и Таблица 1 е видно, че има устойчива и трайна тенденция към повишаване на температурата на въздуха, докато количеството на валежите и дебелината на снежната покривка остават относително постоянни.

 

1 Информацията е предоставена от НИМХ при БАН

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС