ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Изпълнение на ангажиментите на страната спрямо целите на протокола от Киото

Анализът на данните от националните инвентаризации за периода до 2011 г. спрямо целта от Киото показва, че емисиите на парникови газове са значително по-ниски в сравнение с базовата 1988 г. и в момента България има необходимия резерв, който осигурява изпълнение на ангажиментите, поети с подписването на Протокола от Киото.

В България се осъществяват два от „гъвкавите“ механизми на Протокола от Киото, международна търговия с емисии, съгласно чл. 17 и „съвместно изпълнение“, съгласно чл. 6.

България предприе активни мерки за участие в международната търговия с емисии посредством успешното сключване на споразумение за покупко-продажба на Предписани емисионни единици (ПЕЕ) с Република Австрия в рамките Националната схема за зелени инвестиции. Финансовите постъпления от продажбата се използват за финансиране на публични и частни проекти. До момента има сключени договори за изпълнение на проекти за подобряване енергийната ефективност на общински сгради, основно детски градини и училища. Финансирани са и частни проекти за биомаса, биогаз, транспорт, ВЕИ и др.

 Към 2011 г. България е одобрила 27 проекта по механизма „съвместно изпълнение“. По този начин изпълнителите на проектите си набавят финансов ресурс, като механизмът успешно изпълнява функцията си на допълнителен стимул за индустрията за въвеждане на нови технологии за спестяване на емисии на парникови газове.

Осъществяването на проектите предвижда да доведе до намаляване на около 8 млн. тона СО2 екв. за периода 2008-2012 г. Европейският съюз (ЕС) е отговорен за между 11 и 12% от глобалните емисии на ПГ, като в същото време в ЕС живее 8% от населението на света. По отношение на общото количество на емисии, ЕС е на трето място след Китай и САЩ.

 Фиг. 10. Постигане на целите на Протокола от Киото до 2011 г., Gg CO2 – екв.

climate3_html_4324ba65.gif

Източник: ИАОС

Най-големите източници на емисии са: Германия – 20,3% от общото за ЕС количество, Великобритания – 12,4%, Франция - 11,1% и Италия - около 10,4%. България емитира под 1,3% от общите количество ПГ на страните – членки на ЕС.

Текущи данни за емисиите потвърждават, че страните от ЕС-15 ще преизпълнят своята обща цел за намаляване на емисиите с 8% в сравнение с базовите годишни нива - 1990 г. за повечето страни - по време на първия период на задължения съгласно Протокола от Киото: периода от 2008 до 2012 г. Намаленията в ЕС-27 са още по-големи отколкото в ЕС-15, вътрешните емисии на парникови газове са намалели с около 15,5% между 1990 и 2011 година.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС