ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Политика за ограничаване на изменението на климата

Мерки и програми за достигане на стратегически и оперативни цели

Пакетът „Климат и Енергетика” е основният инструмент за постигането нацелта на ЕС за намаляване на общите емисии на парникови газове с най-малко 20% до 2020 г., в сравнение с базовата 1990 г. Като се отчита, че към 2005 г. емисиите парникови газове на ЕС като цяло са редуцирани с 6,5% спрямо 1990 г., а делът на възобновяемата енергия в общото потребление към 2005 г. е 8,5%, чрез предвидените мерки се цели намаляване на емисиите парникови газове с 14% спрямо нивата от 2005 г. и увеличаване дела на възобновяемата енергия с 11,5% спрямо 2005 г. 2005 година е избрана за референтна при определяне на целите до 2020 г., тъй като от тази година са първите верифицирани данни за емисиите парникови газове за 25 държави-членки (за България и Румъния първите верифицирани данни за емисии в схемата за търговия с емисии са от 2007 г.).

Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове е пазарен механизъм на Общността, установен през 2005 г., за стимулиране на инвестициите в производство с ниски нива на въглеродните емисии. Схемата функционира на принципа „определи таван и търгувай” („cap and trade”) и през първите два периода на търговия (2005-2007 г. и 2008-2012 г.) се регламентира от Директива 2003/87/ЕО. На ниво държави-членки механизмът функционира на базата на разработените от всяка страна и одобрени с решения на ЕК национални планове за разпределение на квоти (НПРК).

България е включена по право в ЕСТЕ след присъединяването й към ЕС през 2007 г., но на практика реалното й участие започва след одобряване на НПРК за втория период на търговия (2008-2012 г.) с решение на ЕК от април 2010 г. Към момента на одобряване на НПРК схемата за търговия с квоти на емисии в България обхваща 132 инсталации. Общо квотите за разпределение се определят на малко под 206 млн. (205 892 286) за целия период 2008-2012 г., включващи както квотите за инсталациите в експлоатация, така и тези в резерва за нови участници и резерва за избягване на двойно отчитане за проекти по механизма „Съвместно изпълнение”(СИ) на Протокола от Киото.

От установяването й през 2005 г. до сега ЕСТЕ обхваща емисиите на въглероден диоксид (СО2) от електроцентрали и други горивни инсталации, нефтени рафинерии, коксови пещи, желязо- и стоманодобивни заводи и инсталации за производство на цимент, стъкло, вар, тухли, керамика, целулоза, хартия и картон.

Верифицираните емисии от инсталациите в ЕСТЕ за 2011 г. са общо 39 118 234 тона СО2.

През 2011 г. започна събирането на исторически данни от операторите на инсталации за определяне на предварителното безплатно разпределение на квоти за третия период на търговия (2013-2020 г.). За разлика от предишните два периода на търговия безплатните квоти за предприятията ще бъдат разпределяни на базата на преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии валидни за целия Европейски съюз, одобрени с Решение № 278/2011 на Европейската комисия, прието през април 2011 г. В съответствие с чл. 131и, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) операторите на инсталации, които извършват дейност по Приложение 7 на същия закон трябваше да изготвят доклад за дейността си съгласно реда и изискванията за формат, одобрени със Заповед РД-569/ 29.07.2011 г. на министъра на околната среда и водите. Национални мерки за изпълнение, съдържащи списък с инсталациите на територията на България и предварителното разпределение подлежат на проверка и одобрение от ЕК.

Авиационния сектор е включен в ЕСТЕ от 2012 г., но мониторингът на емисиите и данните за тонкилометрите започна още през 2010 г. До 30 юли 2011 г. операторите на въздухоплавателни средства имаха възможност да подадат заявление за разпределяне на безплатни квоти, включващо верифицираните данни за тон-километрите реализирани през 2010 г. Количеството безплатни квоти, което ще им бъде разпределено до 28 февруари 2012 г. се изчислява на базата на подадената от операторите информация и показател, определен от ЕК, равняващ се на 0,6797 квоти/1000 тон-километра.

Стартира проектът „Български принос към „краткосрочното финансиране” 2011 – 2012 г.: Споделяне на българския опит за осъществяване на мониторинг, докладване и верификация на парникови газове в Република Македония с цел участие в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове”. Целта на проекта е да подпомогне процеса на транспониране на определени части от консолидираната версия на Директива 2003/87/ЕО в националното законодателството на Република Македония като се обърне специално внимание на изграждането на добре функционираща система за мониторинг, докладване и верификация. Чрез този проект България изпълни задължението си за предоставяне на краткосрочно финансиране на дейности по климата, поето по време на срещата на върха на Европейския съюз през декември 2009 г.

Във връзка с изпълнението на изискванията, поставени от Европейската комисия, с цел повишаване на нивото на сигурност на Националния регистър за търговия с емисии на парникови газове, беше представен на Европейската комисия доклад за извършена проверка на нивото на информационна сигурност (Penetration test) на уеб приложението на българския регистър, както и анализ за вход в системата.

Предвид предстоящото преминаване към Европейския общностен регистър през м. юни 2011 г. стартира процес по пренос на данни от регистрите на държавите членки към този на Общността. България премина успешно задължителните тестови сценарии, което позволи нейното участие в Go-live през м. януари 2012 г.

Всички оператори са изпълнили ангажимента си по предаване на квоти до 30 април 2011 г.. Отразени са верифицираните емисии на операторите за 2008, 2009 и 2010 г. В началото на периода през 2008 г. количеството на емисиите е било най- голямо - 38 300 733 tCO2. През следващите години се наблюдава намаляване в количеството на верифицираните емисии като за 2009 г. то е 32 582 933 tCO2, а за 2010 г. - 33 798 104 tCO2.

От стартирането си, до декември 2011 г. през Националния регистър са прехвърлени 6 459 029 квоти от български оператори.

През 2011 г. в Националния регистър са открити 141 сметки на оператори на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови газове и 42 сметки на физически лица или организации. Регистрирани са 13 верификационни органи.

Нормативни и стратегически документи на национално и европейско ниво

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото.

Протоколът от Киото обвързва България да се намалят общите емисии на парникови газове в контролния период 2008-2012 с 8% сравнение с базовата 1988 г. Споразумение относно ангажиментите за период след първия контролен период не е постигнато, но въпреки това, може да се очаква ЕС да постигне целта си на колективно намаляване на емисиите.

Законодателният пакет „Климат и енергетика” очертава рамката на активната политика на ЕС по изменение на климата за периода 2013-2020 г. и е приет от Европейския парламент и Съвета в края на 2008 г. Пакетът включва четири основни нормативни акта, както следва:

  • Директива 2009/29/ЕО, изменяща Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността;

  • Решение 406/2009/ЕО относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.;

  • Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/EO;

  • Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и Съвета относносъхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

Пакетът се допълва от още два законодателни акта, които бяха приети по същото време и са предназначени да стимулират мерки в транспортния сектор:

  • Директива 2009/30/ЕО за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО

  • Регламент (ЕО)443/2009 за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства.

Източници на информация

ИАОС
МОСВ
НСИ

 

Препратки към допълнителна оценка на индикаторите, методология и допълнителна информация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС