ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Повишаване на екологичното съзнание и култура

Ключов въпрос

Предоставя ли се достатъчно информация на обществеността по въпросите на околната среда и осигурени ли са възможности за гражданите, организациите и институциите да участват във вземането на решения в тази област?

Ключови послания 

state-good.jpgПрез 2011 г. са регистрирани над 360 000 уникални посещения в интернет страниците на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неговите структури.

state-good.jpgУвеличава се броят на базите данни и публичните регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и неговите структури. През 2011 г. те са над 340.

state-good.jpgНезначителен е броят на решенията за откази за предоставяне на информация за околната среда – 12, както и обжалванията във връзка с предоставяне на информация – 2, спрямо общия брой на подадените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация в областта на околната среда 1074.

state-good.jpgПосещаемостта на информационните центрове на МОСВ и неговите поделения се е увеличила значително през 2011 г.

 

Дефиниция на идикаторите 

Напредъкът по отношение на осъществяването на политиката за достъп до информация за околната среда и участие на обществеността във вземането на решения в тази област се оценява чрез следните индикатори:

 

 • Брой на посетителите в информационните центрове на МОСВ и неговите поделения; Брой на посещенията в страниците в интернет на МОСВ и поделенията му;

 • Брой Бази данни и публични регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и поделенията му;

 • Брой на постъпилите заявления за достъп до информация в МОСВ и неговите поделения;

 • Брой издадени решения за предоставяне/отказ на достъп до информация в МОСВ и неговите поделения;

 • Брой обжалвания в МОСВ и неговите поделения;

 • Брой на реализираните обществени обсъждания.

 

Табл. 1 Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения в областта на околната среда

 

Средства за информиране на обществеността и осигуряването на участието й във вземането на решения

Мерна единица

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Брой посетители в информационните центрове на МОСВ и неговите структури

брой

22 763

8 900

22 766

Брой посетители в сайтовете на МОСВ и неговите структури

брой посещения

1 717 397

483 020

1 711 055

Бази данни и публични регистри, поддържани в Интернет от МОСВ и структурите му

брой

77

49 нови регистъра

346

Брой постъпили заявления за достъп до информация в МОСВ и неговите структури

брой

1120

1473

1074

Брой издадени решения за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите структури

брой

885

1245

926

Брой издадени откази за предоставяне на достъп в МОСВ и неговите структури

брой

10

7

12

Брой обжалвания в МОСВ и неговите структури

брой

7

2

2

Брой проведени обсъждания с участието на обществеността

брой

236

90

81

Източник: Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекции

 

Оценка на индикаторите

 

Посещаемост на информационните центрове на МОСВ и неговите поделения

 

Продължава развитието на информационните центрове за обществеността в МОСВ, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), дирекциите на национални паркове, басейновите дирекции и регионалните инспекции по околна среда и води, които разпространяват информация за околната среда и устойчивото развитие сред учениците, студентите, неправителствените организации, академичните среди, бизнеса. Успешно функционират и над 20-те посетителски и информационни центрове в защитени територии. Центровете предоставят на граждани и организации безплатни информационни материали и свободен достъп до специализирана литература в областта на опазване на околната среда, научноизследователски разработки, информационни източници, получавани по линия на международния обмен, видеоматериали и др. Осигурени са възможности за организирани групови посещения на центровете. За отчетния период информационните центрове на МОСВ и неговите поделения са били посетени от 22 766 души – посещаемостта е значително по-висока от тази през 2010 г. – 8 900 души.

 

Посещаемост и поддържане на интернет страниците на МОСВ и неговите поделения

 

В изпълнение на политиката за повишаване на информираността на различни обществени групи по въпросите на околната среда, през 2011 г. продължи практиката за непрекъснато информиране на обществеността, чрез интернет страниците на МОСВ, ИАОС, регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ), басейновите дирекции (БД) и дирекциите на националните паркове (ДНП). Това е основна предпоставка и гаранция за осъществяване на обществен контрол върху решенията и извършваните действия в системата на МОСВ. Прилага се еднотипна база данни за контролната дейност – всички справки, отчети (месечни, тримесечни, годишни) са унифицирани. Ежемесечно се публикуват на страницата на МОСВ отчети за контролната дейност на 16-те РИОСВ.

 

Специално внимание се отделя на използването на електронните средства за достъп до информация. Поддържат се и се актуализират сайтовете в интернет на министерството и неговите поделения. През 2011 г. са регистрирани над 360 000 уникални посещения само в началните страници на интернет страниците. Създават се и се развиват публичните бази данни и регистри с информация за околната среда и се актуализира Националният електронен каталог на източниците на екологична информация, който е поставен на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Той представя данни за това кои институции в България, каква информация за околната среда събират, съхраняват и предоставят на обществеността.

През 2011 г. се поддържат над 340 регистри и бази данни. Създадени са регистри на лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване. Утвърден е единен подход за осигуряване и контрол на качеството на измерванията на нивата на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Взето е участие в национални и международни работни срещи и семинари по инициативите на Европейската комисия – Обща система за информация за околната среда (SEIS), Директивата за достъп до пространствени данни (INSPIRE) и Глобален мониторинг на околната среда и сигурност (GMES). Внедрен е в работата на ИАОС нов софтуер за обмен на данните за системата за радиологичен мониторинг, отговарящ на принципите на SEIS. Обновена е Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време. Започнато е усъвършенстване на системата от автоматични станции за мониторинг на водите. Инсталиран е нов ГИС сървър, в който са интегрирани наличните уеб приложения с пространствени данни. Актуализирани са и са публикувани метаданните за услугите с пространствени данни. Разработено е ново приложение за визуализация и сваляне на данните за земното покритие на България.

Информацията за разработените услуги по Европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) се разпространява до националните ползватели. Проведена е среща с националните ползватели на тези услуги.

Продължи издаването на годишни доклади за състоянието на околната среда от регионалните инспекции по околна среда и води, басейновите дирекции и националните паркове, с цел предоставяне на достъпна и разбираема информация за състоянието на околната среда на местно ниво за населението, неправителствени организации (НПО) и всички заинтересувани страни.

 

Достъп до информация

 

В рамките на системата за административните услуги „Едно гише” МОСВ и неговите поделения редовно предоставят информация на граждани и организации, подали заявления за достъп до обществена информация. През 2011 г. в системата на министерството са постъпили 1074 заявления за достъп до информация, решенията за откази за предоставяне на информация за околната среда са само 12, а обжалванията във връзка с предоставяне на информация – 2.

 

Обществени обсъждания

 

Продължи добрата практика, проектите на документи и нормативни актове да се публикуват на интернет страницата на МОСВ и на неговите териториални поделения, както и на Портала на Министерския съвет за обществени консултации за коментари и предложения на обществеността. През отчетния период са проведени над 80 обсъждания с участието на обществеността.

 

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА В СФЕРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

 

Ключов въпрос

Полагат ли се достатъчно усилия за формиране на съзнателно и отговорно отношение на различните обществени групи към околната среда посредством провеждане на информационни мероприятия и образователни дейности и инициативи?

Ключови послания

state-good.jpgПроведени са над 100 форуми, семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения – значително повече в сравнение с 2009 г. и прибл. колкото тези през 2010 г.

state-good.jpgВъзобновен е традиционния конкурс „За чиста околна среда”, финансиран със средства от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС), в който могат да участват с проекти общини, кметства, НПО, училища и детски градини. Стартирала е нова национална кампания - „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

state-moderate.jpgНаблюдава се тенденция за леко намаляване, като цяло, на общия брой на проведените информационни и обучителни мероприятия, насочени към учениците (изложби, конкурси, открити уроци и др.). Причината за това следва да се търси преди всичко в недостига на финансови средства, в условията на рестриктивна финансова политика и редуцирани ведомствени бюджети на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него.

 Дефиниция на индикаторите

 • Брой на проведените информационни и образователни дейности и инициативи в рамките на информационни кампании - открити уроци, конкурси, изложби, походи, екскурзии, акции, кръгли маси, конференции, семинари и др.

 • Брой издадени информационни материали от МОСВ и неговите поделения

Табл. 2 Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие

Дейности за повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото развитие

Мерна единица

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Издадени информационни материали от МОСВ и неговите структури

брой

67

62

75

Проведени конкурси за рисунки, снимки, есета с екологична насоченост,екоизделия на територията на цялата страна

брой

20

24

49

Проведени открити уроци на територията на цялата страна

брой

239

216

175

Проведени изложби на територията на цялата страна

брой

49

38

35

Проведени форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация от МОСВ и неговите поделения

брой

55

116

108

Източник: Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и води, Дирекции на Национални паркове, Басейнови дирекции

 

Оценка на индикаторите

 

Проведени информационни и образователни дейности и инициативи в рамките на информационни кампании (открити уроци, конкурси, изложби, походи, екскурзии, акции, кръгли маси, конференции, семинари и др.)

 

През 2011 г. се проведе Национална кампания на Министерство на околната среда и водите под надслов „Обичам природата – и аз участвам!”. В рамките на кампанията е обявен традиционния конкурс „За чиста околна среда”, финансиран със средства от ПУДООС , в който могат да участват с проекти общини, кметства, НПО, училища и детски градини. Идеята на конкурса е да насърчи участието на населението в провеждане на дейности като изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства, залесяване, озеленяване и засаждане на цветя, обзавеждане с пейки, беседки, кошчета за отпадъци, спортни съоръжения и др.

За 2011 г. са одобрени 185 проекта на обща стойност 1 250 000 лева, от които 73 проекта са на общини и кметства, 50 – на училища, 42 – на детски градини, и 20 – на неправителствени организации.

Други инициативи, част от кампанията, са обявения от МОСВ и Фондация „Димитър Бербатов” конкурс за есе, рисунка и снимка за деца и юноши на тема: „Обичам природата - и аз участвам”, както и съвместния конкурс на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и Министерство на околната среда и водите за иновативни младежки идеи: „Зелена България през моите очи”.

 

Министерство на околната среда и водите стартира през 2011 г. и Национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. В рамките на кампанията се връчват благодарствени призове за най-зелен бизнес, най-активна община с проекти по Оперативната програма, най-зелен град. За 2011 г. са отличени 7 бизнес организации в трите основни категории: голям, среден и малък бизнес и на 3 други са връчени допълнителните специални награди; в категория „най-зелен град” са наградени 9 града и са връчени 3 специални награди, наградени са и 9 общини в пет категории.

 

През 2011 г. се проведоха национални кампании за повишаване на общественото съзнание и култура по повод Световен ден на влажните зони – 2 февруари; Световен ден на водата – 22 март; Часът на Земята – 27 март; Международна седмица на горите - 4 – 10 април; Ден на биологичното разнообразие – 22 май; Световен ден на околната среда – 5 юни; Ден на река Дунав – 29 юни; Седмица на мобилността – 16-22 септември.

 

Най-голям дял от информационни дейности и мероприятия в рамките на информационните кампании са насочени към учениците – проведени са много открити уроци – 175, изложби – 35, конкурси (снимки, рисунки, разкази, есета, еко ревюта) – 49, акции по почистване и залесяване, походи, екскурзии, еко състезания и игри и др. По този начин МОСВ и неговите териториални структури се стремят по забавен и атрактивен начин да формират у подрастващите и младите хора съзнателно и отговорно отношение към околната среда.

 

В началото на годината ДНП „Централен Балкан” актуализира Образователната си програма “Паркът като класна стая - 2011” – „Приключения сред дивата природа”, която включва две инициативи: “С рейнджър в Централен Балкан” и “Да се запознаем – НП Централен Балкан”. Първата дава възможност при посещение в защитената територия участниците да бъдат придружени от служител на дирекцията, който ще ги запознае с интересните места по избрания маршрут, биоразнообразието на Парка и региона. Втората инициатива представя образователни форми и интерактивни дейности – беседи, практически занимания, състезания, игри, филми, които се представят в учебно информационния център към централния офис на Дирекцията.

 

По повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари и 40 годишнината на Конвенцията за влажните зони, РИОСВ Шумен организира кампания от 31 януари до 18 февруари под мотото “Горите за вода и влажни зони”. Кампанията започна с изготвяне на листовки и брошури по темата от ученици и излъчване на подготвени от тях тематични презентации. Публикувана бе информация и интересни факти по темата в училищен вестник. Пътуваща изложба бе експонирана от РИОСВ Шумен и Сдружение „Сияйна зора”.

В парк „Кьошкьове” (до гр. Шумен) бе организирана с учебна цел подвижна химическа лаборатория за анализ на питейна вода. В образователната програма бяха включени викторина, музикално-танцов спектакъл, както и модно дефиле на авторски екооблекла и маски. Сред природата бе открито художествено ателие за изработване на горски листа с послания – съвместна продукция на всички участници. Творбите бяха изложени в информационния център на РИОСВ Шумен.

 

По случай Световния ден на водата на 22.03.2011 г. РИОСВ Перник участва в съвместна инициатива с ученици и преподаватели от Технологична професионална гимназия „Мария Кюри” и IV СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Перник под мотото „Вода за градовете”. В Районен младежки дом „Мошино” беше открита изложба – творчески продукт на учениците и беше представена презентация от учениците, като акцентите бяха поставени върху темите за нарастващата потребност от вода за градовете, увеличаване на замърсяването от битови и промишлени отпадъци, изменението на климата и неговите непредвидени рискови предизвикателства, свръх експлоатацията на наличните водни ресурси. Направени бяха и лабораторни опити за качеството на питейната вода в гр. Перник.

БДУВ “Черноморски район” организира кампания за Световния ден на водата, под мотото: “Вода за градовете: да отговорим на градското предизвикателство”.

Кампанията стартира на 16 март в гр. Варна - шестнадесет ученици от 6 и 7 клас при СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Суворово, заедно със своите преподаватели и еколога на Община Суворово посетиха БД “Черноморски район”. Децата участваха и с интерес се включиха в открития урок и занимателните игри: ”Биоразнообразието”, „Как да пестим енергия?” и „Използване на вода в домакинството”.

 

Ежегодно в Природозащитен информационен център „Витоша” към РИОСВ София се отбелязва Празникът на слънцето, тревите и билките - Еньов ден – в продължение на 5 дни са проведени традиционни съвместни инициативи с деца от столични детски градини: запознаване с правилата за събиране и съхранение на билки, оцветяване на материали с популярни билки и сглобяване на венец от тях, приготвяне на билков чай и др.

Световният ден на околната среда – 5 юни традиционно беше отбелязан от РИОСВ Пловдив с акция за почистване на екопътеката на резерват „Червената стена” с участието на студенти-еколози от Аграрния университет в Пловдив. С ученици от екопаралелката в Професионалната гимназия по хранителни техники и технологии в Пловдив беше проведен открит урок, съчетан с акция по почистване, в природната забележителност „Младежки хълм” в Пловдив. Открит урок за отношението към защитените растителни и животински видове беше изнесен пред деца от ОУ „Райна Княгиня” в Пловдив. Част от децата присъстваха на акция по изземване на незаконно уловени диви пойни птици от търговци-бракониери и пускането им на свобода.

 

За отбелязване на Европейската седмица на мобилността, на 17 септември РИОСВ Благоевград организира велосипеден и лекоатлетически крос. Събитието се проведе в партньорство с Община Благоевград, Регионален инспекторат по образованието Благоевград, Регионална здравна инспекция Благоевград и Обединен детски комплекс – Благоевград. За 8-те най-бързи състезатели РИОСВ осигури предметни награди, а за всички участници - тениски с логото на кампанията “Обичам природата – и аз участвам” и светлоотразителни значки “Европейската седмица на мобилността”.

 

ДНП “Пирин” целогодишно организира походи в планината, както и посещения по училищата в прилежащите на парка общини. Проведени са 13 срещи по училища, с участието на 390 ученика от 1-ви до 12-ти клас. Обсъждани са темите “Кой ни дарява вода, въздух и здраве?!”, „Дивите обитатели на Пирин”, „Дарове от природата – пирински билки”, Как да рециклираме хартия и какво можем сами да направим от нея?!, съгласувани с Регионалния инспекторат по образование Благоевград, съчетани с прожекции на природонаучни филми и интерактивни занимания. Организирани са походи до Байкушева мура, по Бъндеришки циркус, по образователните пътеки, създадени от ДНП Пирин”. Осъществени са 6 обучителни похода в Пирин с участието на около 150 ученика.

 

Издадени информационни и обучителни материали

 

Издадени са 75 бр. (в тази сума не се включва тиража, в който е издаден всеки един от материалите) информационни материали от МОСВ и неговите поделения във връзка с информационните кампании и образованието по околна среда и устойчиво развитие, в т.ч.: плакати, флаери, списания, книги, календари, карти, афиши, листовки, брошури, дипляни, филми, значки и др. Като примери могат да се посочат издадените от:

 • РИОСВ Хасково: 2 вида брошури за защитените територии в региона на инспекцията и за разделното сметосъбиране и личната отговорност на всеки жител на планетата за опазването на околната среда; календари за 2012 г.– стенни, настолни и джобни, съдържащи информация за празниците на природата през годината, най- забележителните защитени видове в региона и Зеленият телефон на екоинспекцията; рекламни химикали и значки с мото:”Десетилетие на биологичното разнообразие!” и Зеления телефон на екоинспекцията;

 • РИОСВ Пловдив: стикери със защитени растения и животни от резерват „Червената стена”; дипляни – туристически пътеводител в резерват „Червената стена”; плакати „Европейска Седмица на мобилността – алтернативната мобилност”;

 • ДНП „Рила”: диплян на НП „Рила” на български език; плакат, календар и хартиена рекламна торбичка „20 години Национален парк „Рила”; информационна листовка „Седемте рилски езера на територията на Национален парк „Рила”;

 • РИОСВ Монтана – брошура „Национална екологична мрежа Натура 2000 в област Монтана и област Видин”.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС