ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Финансиране на дейностите по опазване на околната среда

Общи разходи за опазване и възстановяване на околната среда

Ключов въпрос

Какво е изразходваното количество финансов ресурс за опазване на околната среда в страната?

 Ключово послание

state-good.jpgПрез 2011 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 1 438, 2 млн. лв., като относителният им дял от брутния вътрешен продукт (БВП) е 1,9%. Отчита се увеличение на разходите, спрямо 2010 г. с 11,4% и спрямо 2009 г. с около 10,9%.

 Дефиниция на индикатора

На национално ниво разходите обхващат всички средства на фирми, общински администрации, научни институти, министерства и други организации, свързани с придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение, поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда.

Оценка на индикатора

През 2011 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 1 438, 2 млн. лв., като относителният им дял от БВП е 1,9%. Отчита се увеличение на разходите, спрямо 2010 г. с 11,4% и спрямо 2009 г. с около 10,9%.

Тенденциите в общите разходи за опазване на околната среда в периода 2004 - 2011 г. са показани на фиг.1

 Фиг.1. Динамика на изразходваните средства за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво (млн. лв.) и спрямо БВП на страната за съответната година, (%)

13-Finansovi regulatori_html_m3291fe0.gif

Източник: НСИ

По данни на Евростат за 2011 г., публичните разходи за опазване на околната среда в България представляват 0,6% от БВП (по паритет на покупателната способност). По този показател страната се доближава до средното равнище за ЕС-27 – 0,66% и изпреварва държави като Полша (0,53%), Чехия (0,51%), Швеция (0,34%) и Словакия (0,31%).

Разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи възлизат на 511,8 млн. лв. и относителният им дял в общите разходи е 35,6%.

За поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за опазване и възстановяване на околната среда са усвоени средства на стойност 926,4 млн. лв.

В структурата на разходите с екологично предназначение по компоненти и фактори на околната среда, най-голям е делът на усвоените средства за управление на отпадъците – 52,1 %, следван от тези за отвеждане и пречистване на отпадъчните води – 21,5 % и за опазване чистотата на въздуха – 16,5 %. Размерът на изразходваните средства за управление на отпадъците и за отпадъчните води през 2011 г. е най-голям за периода 2005 – 2011 г. Спрямо 2010 г. делът на разходите за управление на отпадъците бележи намаление с 1 пункт, делът на разходите за отпадъчните води се увеличава с над 2 пункта, а делът на разходите за опазване чистотата на въздуха се увеличава с 5 пункта.

По-подробно структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни направления на национално ниво за периода 2005 – 2011 г. е представена на фиг.2

Фиг.2. Структура на разходите за опазване на околната среда по основни направления за периода 2005 – 2011 г., %

13-Finansovi regulatori_html_5225d725.gif

Източник: НСИ

 Основните източници на средства за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение през 2011 г. са собствени средства на икономическите субекти – 244,98 млн. лв., следвани от безвъзмездни помощи от чуждестранни източници – 129,3 млн. лв., в т.ч. 30,1 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС), държавен бюджет – 41,1 млн. лв., в т.ч. 26,3 млн. лв. целеви субсидии, заемни средства от национални източници – 37,6 млн. лв., средства на общините – 27,8 млн. лв., Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) – 26,6 млн. лв. и други.

Изграждането на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води се финансира основно от безвъзмездни помощи от чуждестранни източници – 58,26 млн. лв., в т.ч. от ОПОС – 6,97 млн. лв., целеви държавни субсидии – 6,02 млн. лв., заемни средства от национални източници – 5,1 млн. лв., средства на общините – 3,9 млн. лв., заемни средства от чуждестранни източници – 3,1 млн. лв., ПУДООС – 2,4 млн. лв. и други.

Специализираните съоръжения за третиране на отпадъците се финансират основно от собствени средства на икономическите субекти – 78,6 млн. лв., заемни средства от национални източници – 31,0 млн. лв., държавен бюджет – 28,2 млн. лв., в т.ч. целеви субсидии – 18,7 млн. лв., безвъзмездни помощи от чуждестранни източници – 14,3 млн. лв., средства на общините – 8,2 млн. лв., ПУДООС – 4 млн. лв. и други.

Финансирането на съоръжения за очистване на замърсители на атмосферния въздух се осигурява със собствени средства на предприятията – 131,7 млн. лв. и в значително по-малка степен от безвъзмездни помощи от чуждестранни източници – 12,5 млн. лв.

Консолидирани разходи за опазване на околната среда

Ключов въпрос

Какви са финансовите ресурси, управлявани и изразходвани по програми на Министерството на околната среда и водите през 2011 година?

Ключови послания

state-bad.jpg Консолидираните разходи, обхванати в бюджета на МОСВ през 2011 г. по програми в областта на околната среда са в размер на 426, 592 млн. лв., които са с около 130, 492 млн. лв. по-малко от 2010 година.

state-good.jpg Изпълнението на разходната част на бюджета на МОСВ спрямо уточнения план през 2011 г. е 96%.

Дефиниция на индикатора

Консолидираните разходи за опазване на околната среда включват всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет, независимо от източника на финансиране, но само в частта на разходите, които управлява Министерството на околната среда и водите.

Основните национални и международни източници за финансиране на екологични проекти са: Републиканският бюджет, ПУДООС, Националният доверителен екофонд, фондове на ЕС, както и други международни организации и финансови институции.

Оценка на индикатора

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. са утвърдени разходи в размер на 45, 309 млн. лв. След извършване на корекции по бюджета на основание чл.34, ал.1 и 2, чл.34, ал.5 и чл. 35, ал. 5 от ЗУДБ и на основание параграф 45, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г., уточненият план на разходите на ведомството към 31.12.2011 г. е в размер на 57 168 933 лв.

За дейности, финансирани със средства от бюджета, МОСВ е изразходвало през 2011 г. средства в размер на 54 816 812 лв. Изпълнението на разходната част на бюджета спрямо уточнения план през 2011 г. е 96%.

През 2011 г. по програми в областта на околната среда са изразходвани средства в размер на 426,592 млн. лв., които са с около 130,492 млн. лв. по-малко от 2010 година.

Разпределението на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на МОСВ за периода 01.01.2011-31.12.2011 г. по политики/програми са представени на фиг .3

Фиг.3. Разпределение на консолидираните разходи за 2011 г. по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики

13-Finansovi regulatori_html_m1e99c3df.gif

 Източник: Отчет на МОСВ за степента на изпълнение на провежданите политики и разходите за тяхното изпълнение за 2011 г.

Генерирани приходи

Ключов въпрос

Постигнати ли са стойностите на планираните в ЗУДБ за 2011 г. приходи на Министерството на околната среда и водите ?

Ключови послания

state-moderate.jpgНетното изпълнение на приходите към 31.12.2011 г. е в размер на 1 860 267 лв., или 15,10% от уточнения план, което се дължи на отчетените в §§36-18 „Коректив за внесени в централния бюджет от НАП приходи на министерство и ведомства” в размер на 7 873 629 лв., отразени със знак (-) в отчета за касово изпълнение на бюджета.

state-good.jpgИзпълнението на приходите от глоби и санкции е намалено. Една от причините е нарастващият брой на предприятията, които напълно спазват изискванията на екологичното законодателство.

Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са формирани от приходи от калкулации за разходи по контрола и извършени лабораторни анализи, приходи от такси ПМС №136/13.05.2011 г. – тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приходи от глоби, санкции и наказателни лихви, приходи от почивни бази, други неданъчни приходи и приходи от концесии.

В таблицата са представени стойностите на планираните за 2011 г. и отчетени приходи по източници.

Табл. 1. Планирани и отчетени приходи през 2011 г., хиляди лева

ПРИХОДИ за периода
01.01.2011 - 31.12.2011 г.

Закон

Уточнен план

Отчет

Общо приходи:

11 348

12 320

1 860

Данъчни приходи

3 048

3 048

2 798

Неданъчни приходи

8 300

9 272

-938

Приходи и доходи от собственост

1 965

1 965

1 265

Държавни такси

5 216

4 266

3 242

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119

1 069

937

Други

0

50

-8 299

Приходи от концесии

3 048

3 048

2 798

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

0

1 922

1 917

 Източник: Отчет на МОСВ за степента на изпълнение на провежданите политики и разходите за тяхното изпълнение за 2011 г.

С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от държавни такси – 3 241 555 лв., които представляват 32% от общите приходи и 76% спрямо планираните. Тези приходи са основно за:

- издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС )

- издаване на решение по ОВОС

- издаване, актуализиране или преразглеждане на комплексни разрешителни

- издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 от закона за опазване на околната среда (ЗООС)

- издаване на разрешения по водите

- ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ)

- издаване, изменение или продължение на разрешения по отпадъците

- издаване на регистрационен документ по чл. 12, ал.4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

- издаване на удостоверение по чл. 54, ал. 4, т.3 от (ЗУО)

- съгласуване или утвърждаване на програма за управление на дейностите по отпадъците

- за издаване на разрешения по биоразнообразие.

Приходите, отчетени по „Приходи и доходи от собственост” в размер на 1 264 566 лв. са 12% от общите приходи и 64 % спрямо планираните и представляват приходи от извършени лабораторни анализи и измервания на качеството на компонентите на околната среда от акредитираните за тази дейност лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда

Отчетените приходи от концесии са в размер на 2 797 668 лв. или 27% от общите приходи и представляват 92 % спрямо планираните.

Изпълнението на приходите от глоби и санкции е намалено. Една от причините е все повече нарастващия брой на предприятията, които напълно спазват изискванията на екологичното законодателство. По-голямата част от наложените глоби и санкции на физически и юридически лица не се заплащат в доброволния срок за изпълнение и се предават на Националната агенция по приходите (НАП) за принудително събиране.

Санкции

В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда по отношение контрола върху състоянието на компонентите на околната среда и факторите влияещи върху тях, през 2011 г. за увреждане или замърсяване на околната среда над пределно допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, на стопанските субекти са наложени 351 бр. санкции (текущи и еднократни), на обща стойност 790 844 лв., разпределени както следва:

  • За замърсяване на водните обекти – 228 бр., на стойност 364 920 лв.

  • За замърсяване на атмосферния въздух – 116 бр., на стойност 257 032 лв.

  • За замърсяване на земната повърхност и почвите – 7 бр., на стойност 168 892 лв.

През 2011 г. постъпленията от санкциите (от всички наложени през 2011 г. и от всички действащи от предходни години) възлизат на 1 608 195 лв., от които 1 286 556 лв. са преведени на 140 общини. Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 % от преведените от стопанските субекти суми по тези санкции постъпват в общинските бюджети на териториите, на които се намират съответните санкционирани обекти-замърсители с цел средствата да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.

Глоби

За неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и други секторни закони са въведени административнонаказателни разпоредби, които се прилагат спрямо стопански субекти и физически лица. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са издадени 992 бр. наказателни постановления, на обща стойност 2 290 024 лв., разпределени както следва:

  • воден сектор (Закон за водите, ЗООС) – 136 бр., на стойност 317 050 лв.;

  • въздух (Закон за чистотата на атмосферния въздух, ЗООС)– 99 бр., на стойност 234 117 лв.;

  • отпадъци (Закон за управление на отпадъците, Закон за административните нарушения и наказания, ЗООС) – 436 бр., на обща стойност 1 042 937 лв.;

  • биоразнообразие (Закон за лечебните растения, Закон за биологичното разнообразие, Закон за защитените територии, ЗООС) – 189 бр., на обща стойност 84 020 лв.

  • други (Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, Закон за административните нарушения и наказания, ЗООС и други закони, по които са вменени компетенции на контролните органи на МОСВ) – 132 бр., на обща стойност 611 900 лв.

Фиг.4. Наложени санкции и издадени наказателни постановления и глоби на стопанските субекти за нарушаване на екологичното законодателство от регионалните структури на МОСВ за периода 2003 – 2011 г., хиляди лева 

Източник: МОСВ 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС