ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Горските ресурси и техния принос към глобалните цикли на въглерод

 

Ключов въпрос

Как се оценява приносът от досегашното управление на горските ресурси към глобалните цикли на въглерод?

 Ключови послания

state-good.jpg Горска площ – За последните 10 години се наблюдава устойчива тенденция в увеличаването на горската площ.

 

Горска площ

(индикатор 1.1 – Пан-Европейски количествени индикатори за устойчиво управление на горите)

Дефиниция на индикатора

Площ на горите и други залесени територии, класифицирани по тип на горите и по възможността за доставка на дървесина, както и делът на горите и други залесени земи към общата площ. Този показател предоставя цялостна представа за горските ресурси и е ценен източник на информация за националните политики и планирането на горското стопанство. Площта и особено нейните изменения са ключов елемент в оценката на устойчивото управление на горите.

 

Оценка на индикатора

Обща площ на България е 11 100 (1000 hа), а горските територии през 2011 година са 4 148 (1000 hа), от които 3 774 (1000 hа) залесени територии, представляващи 34% от територията на страната. В сравнение с 2001 г., когато площта на горските територии е оценена на 3 980 (1000 ha), за България, както и за останалите европейски страни, се установява тенденция за стабилно увеличаване на общата горска площ.

 

 Фиг. 11. Разпределение на общата площ на горските територии, 2011 г.

forest2_html_m783cfb34.png

 

Разпределението на общата площ на горските територии през 2011 г., визуализирано на фиг. 11 е както следва: залесена площ - 3 774 778 ha (в т. ч. клек – 23 953 ha), незалесена площ, подлежаща на залесяване – 68 308 ha (в т.ч. пожарища – 2 566 ha, сечища – 9 004 ha и голини – 56 748 ha) и недървопроизводителна горска площ – 305 028 ha (обработваеми площи - 4 592 ha, ливади – 2 541 ha, поляни – 111 064 ha, разсадници – 1 717 ha, пътища и просеки – 42 492 ha, и скали, реки, сипеи и др. – 142 662 ha).

Иглолистните гори обхващат площ от 1,117 mln.hа, а широколистните 2,634 mln.ha. от общата залесена горска площ без клека.

Динамиката на изменението в площта на горите за периода от 2001 до 2011 година може да се проследи от данните показани в таблица 3.

Табл. 3. Обща горска площ по вид на земите, ha

Година

Залесена площ, вкл. клек

Незалесена площ за залесяване

Недървопроизв. горска площ

Горски пасища

Общо горски територии

2001

3 464 572

138 472

298 233

78 755

3 980 032

2002

3 512 623

126 418

302 027

62 687

4 003 755

2003

3 547 456

117 419

298 846

51 515

4 015 236

2004

3 648 005

108 549

303 056

3 945

4 063 555

2005

3 674 320

96 121

302 792

3 231

4 076 464

2006

3 691 868

95 230

301 429

1 235

4 089 762

2007

3 704 015

93 081

310 889

509

4 108 494

2008

3 721 451

78 898

314 205

-

4 114 552

2009

3 749 129

73 959

307 808

-

4 130 892

2010

3 761 299

70 758

306 090

-

4 138 147

2011

3 774 778

68308

305028

-

4 148 114

Източник: ИАГ

 

Състояние в Европа1Горите на ЕС представляват 5% от световните гори и за последните 60 години площта им непрекъснато нараства. Горите и другите залесени територии на ЕС обхващат съответно, 155 mln.hа и 21 mln.hа, като общата им площ е повече от 42% от сухоземната територия на ЕС. За последните 20 години е отбелязано устойчиво увеличаване на площта на горите във всички региони на Европа, достигайки 0.8 mln.hа годишно. Най-голям дял заемат иглолистните гори (50%), широколистните - 27%, а смесените обхващат 23% от общата горска площ. Широколистните гори доминират в Средиземноморските райони, предимно районите на югозападна и югоизточна Европа (в който попада и България).

Източник на информация:

1 По данни на UN, UNECE и FAO, State of Europe’s Forests, 2011 report

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС