ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Земеползване

 

Ключов въпрос

Колко и в какво съотношение от земеделските, горските и другите полуестествени и естествени земи се отнемат за сметка на развитието на урбанизираните територии?Какви са тенденциите в промените в предназначението на земите - по площ и по вид?

Ключово послание

state-moderate.jpg В периода 20052011 г. земеделските земи, а в по-малка степен: горските, полу-естествените и естествените територии намаляват за сметка на увеличаващите се урбанизирани територии. През последните две години се наблюдава леко увеличаване на използваните земеделски площи.

 

Дефиниция на индикатора

Представя увеличаването или намаляването на площите заети със земеделски, горски, полу-естествени и естествени земи, градски и други изкуствени земи и тенденциите в промените на земеползването (по вид и площ) - за определен период от време

 

Оценка на индикатора

Структура и ползване на земята

В периода (2005 – 2011 г.) структурата на ползването на земята в България е променлива. През 2011 г. използваната земеделска площ (ИЗП)1 е 45,8% от територията на страната и спрямо 2010 г. се увеличава с 0,3%. Необработваемите земи2 заемат 3,6% от територията на страната представляват 7,3% от площите със селскостопанско предназначение. Част от тях се включват в ИЗП през 2011 г. и намаляват с 9,6% спрямо предходната година. През 2011 г. площта на земите със селскостопанско предназначение (ПССП)3 е 5 486 572 хектара, което представлява приблизително 50% от територията на страната (фиг.1, табл. 1).

 

Фиг. 1. Заетост на земеделската земя, %

soil1_html_336b24a7.png

Източник: МЗХ; Аграрен доклад, 2012

 

Табл.1. Заетост и използване на земеделската земя, %

 

Категория

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Използвана земеделска площ (ИЗП), % от площта на страната

47,4

46,8

46,1

46

45,1

45,5

45,8

Обработваема земя, % от площта на ИЗП

59,4

59,5

59,8

60

62,3

62,6

63,4

Източник: МЗХ; Аграрен доклад, 2011

 

През 2011 г. обработваемите земи нарастват с 64 711 ha спрямо 2010 г.

Комисията за земеделските земи е разгледала 338 предложения през годината за промяна предназначението на земеделските земи и е постановила решения за промяна предназначението на 3 252 ha. Комисиите към областните дирекции „Земеделие” са разгледали 2006 предложения за промяна на предназначението на земеделски земи, като са постановени решения за промяна предназначението на 1 133 хектара за неземеделски нужди.

 

Източници на информация

 

Политики и мерки при управление на земеползването

Планирането и управлението на земеползването са от основна важност за опазване на околната среда. Дейностите по опазване на земеделските земи са свързани със запазване и възстановяване качествата на земеделските земи, извършване на рекултивационни мероприятия и прилагане на стриктен контрол при промяна на предназначението на земите за реализиране на различни инвестиционни намерения. Земеделските стопани се стимулират да прилагат практики, щадящи околната среда и за поемането на такива ангажименти са разработени различни субсидиращи и/или компесаторни мерки.

В урбанизираните територии усилията са насочени към запазване, разширяване и изграждане на нови зелени площи.

Наложени са строги режими при които е допустима промяната на предназначение на земеделските земи.

1 ИЗП включва: обработваемите земи, трайните насаждения, постоянно затревените, оранжерийните площи и семейните градини.

2 Необработваеми земи: земи, които не са включени в сеитбообръщение през съответната година и не са използвани за земеделско производство повече от две години.

3 ПССП – се формира от обработваемата земя, трайните насаждения, постоянно затревените площи със селскостопанско използване (в т.ч. високопланински пасища и затревени повърхности със слаб продуктивен потенциал), семейни градини и необработваемите повече от три години земеделски земи.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС