ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”

Ключов въпрос

Какъв е напредъкът към 31.12.2011 г. по изпълнение на приоритетните цели на оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”?

 Ключови послания

state-good.jpg В края на 2011 г. реално усвоени от бенефициентите по ОП “Околна среда 2007–2013 г.” (ОПОС) са над 387 млн. лв., които представляват над 37% от изплатените за последните 5 години (2007-2011 г.) средства.

state-good.jpg Процентът на договорените средства спрямо общия финансов ресурс на програмата в края на 2011 г. е 53,23%, което представлява двоен ръст, само за една година, спрямо договорените в периода 2007-2010 г. средства (27,4%).

state-good.jpg Общо по програмата са приключили 95 проекта на стойност 119 млн. лв.

state-good.jpg Към 31 декември 2011 г. в експлоатация са пуснати 23 обекта в рамките на 13 инфраструктурни проекта в сектор Води.

Индикатори

  • Процент на договорираните средства спрямо общия финансов ресурс на програмата

  • Процент на усвоените средства по програмата спрямо договорените

  • Брой обекти, пуснати в експлоатация

Оценка на индикаторите

Оперативна програма “Околна среда 20072013 г.” разполага с финансов ресурс от над 3,5 млрд. лв., който е разпределен в три основни приоритета:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали.

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ (подпомага осъществяване на горните три приоритета)

От старта на ОП “Околна среда 2007–2013” е реализиран следният напредък по горните приоритети.

Финансов напредък по ОП “Околна среда 20072013 г.” към 31 декември 2011 г.

Към края на 2011 г. по ОП “Околна среда 2007–2013 г.” са договорени над 1,875 млрд. лв., от които бенефициентите по програмата са усвоили 387,4 млн. лв. или над 37% от изплатените за последните 5 години (2007-2011 г.) средства. 

Табл.1. Договорени и усвоени средства по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” към 31.12.2011 г.

Приоритетни оси

Бюджет (лева)

Договорени средства

Усвоени от бенефициентите

в лева

%

в лева

% (бюджет ОПОС)

Приоритетна ос 1

2 511 692 222

1 417 080 758,21

56,42%

306 862 791,51

12,22%

Приоритетна ос 2

717 288 084

362 589 018,94

50,55%

57 916 888,89

8,07%

Приоритетна ос 3

202 052 980

47 764 299,41

23,64%

14 823 110,97

7,34%

Приоритетна ос 4

90 923 842

47 435 894,15

52,17%

7 772 005,82

8,55%

Общо за ОПОС

3 521 957 127

1 874 869 970,71

53,23%

387 374 797,19

11,00%

Пуснати в експлоатация обекти до 31 декември 2011 г.

Към 31 декември 2011 г. са завършени и пуснати в експлоатация 23 обекта (от които 16 през 2011 г.), изградени в рамките на 13 проекта (8, от които през 2011 г.), финансирани от ОПОС. Проектите са реализирани на територията на общините Белослав, Благоевград, Казанлък, Приморско, Сопот, Бургас (кв. Долно Езерово), София (кв. Овча купел), Троян, Хисаря, Вълчи дол, Главиница, Каварна и Перник. Населението, което се ползва от тях е 177 578 души.

Новоизградена и рехабилитирана е водоснабдителна и канализационна мрежа с обща дължина над 190 km, 118 km от които – през 2011 г. В експлоатация са пуснати две пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – за градовете Хисаря и Троян, с което ПСОВ, финансирани от ОПОС стават 3, заедно с тази на град Сопот. Сумарният капацитет на ПСОВ е 80 000 екв. ж.

Общо, в сектор Води са приключени 78 проекта за строителство и за техническа помощ в сектора, на обща стойност 112 млн. лв. В сектор Отпадъци приключилите проекти са 16, като всички финансират техническа помощ за подготорна на проекти на обща стойност от близо 7 млн. лв. В сектор Биоразнообразие е приключен първият проект по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. В рамките на програмата са приключени общо 95 проекта на стойност 119 млн. лв.

В рамките на приоритетна ос 1 през 2011 г. е публикувана една покана за кандидатстване - процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 за “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.”, на стойност 300 млн. лв.

По приоритетна ос 2 не са публикувани покани през 2011 г.

В рамките на приоритетна ос 3 са обявени три покани за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO005/11/3.0/03/24 за „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза”, на стойност 10 млн. лв.;

BG161PO005/11/3/3.2/05/26 за „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, на стойност 90,4 млн. лв.;

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 за „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, на стойност 34,6 млн. лв.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС