ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

Ключов въпрос
Каква е степента на изпълнение на издадените комплексни разрешителни по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)?
Ключово послание
state-good.jpg През 2011г. са извършени проверки на 325 обекта с комплексно разрешително. За констатирани неизпълнения на условията в разрешителните са издадени 31 броя наказателни постановления, които са с 3 % по-малко от предходната година.
 
Индикатор
  • Брой оператори, които не спазват издадено комплексно разрешително, спрямо броя на проверените през годината операторите с издадени комплексни разрешителни.

Оценка на индикатора
В съответствие със ЗООС, издаването на комплексни разрешителни е задължително за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения в обхвата на Приложение 4 на закона (съответстващо по обхват на Анекс I на Директивата за индустриалните емисии). При експлоатацията на инсталациите при условията в издадените разрешителни операторите прилагат система за управление на околната среда, включващ организационни, управленски и технически мерки, чрез които се гарантира съответствието с най-добри налични техники (НДНТ) по отношение на консумацията на вода, енергия и суровини; количеството и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух и чрез отпадъчните води; количеството и вида на образуваните при производствената дейност отпадъци, както и предприемането на мерки за отстраняване на установените несъответствия.
През 2011 г. са издадени 28 решения за издаване и 25 решения за актуализиране на комплексно разрешително с доказано прилагане на НДНТ. Предоставени са и 34 становища за потвърждаване или непотвърждаване на прилагането на НДНТ на етап процедура по ОВОС.
Резултатите от изпълнението на разрешителните, включително данни от проведения собствен мониторинг, се докладват ежегодно от операторите и се предоставят за достъп на обществеността.
 
Степента на спазване на издадените комплексни разрешителни се измерва чрез резултатите от контрола, провеждан от РИОСВ, и показва нивото на защита на околната среда. Целевата стойност за 2011г. е 0% (не са констатирани несъответствия), а резултатът от изпълнение е 9,5%. За констатираните неизпълнения на условията в действащите комплексни разрешителни са издадени наказателни постановления на обща стойност 459 000 лв.
 
Ключов въпрос
Каква е степента на ефективност на органите на изпълнителната власт при издаване на комплексни разрешителни в съответствие със ЗООС?
Ключово послание
state-moderate.jpg 22% е постигнатият резултат за спазването на нормативния срок за издаване на комплексно разрешително, заложената целева стойност по показателя за 2011 г. е 100%. Допълнително, през 2011 г. са издадени 25 решения по забавени процедури, с което е преодоляно историческото закъснение в издаване на комплексни разрешителни от периода до 2010 г.
state-good.jpg През 2011 г. има само 1 произнасяне на съда във връзка с решение по комплексно разрешително, което е завършило с отхвърляне на жалбата.
 
Индикатори
 • Съотношение между броя на издадените решения по КПКЗ (решения за издаване/неиздаване) и броя на внесени заявления от операторите.

 • Съотношение между броя на отменените актове по КПКЗ (решения за издаване/неиздаване, изменение, актуализация) и броя на обжалваните.

Оценка на индикаторите
През 2011 г. в нормативно определения срок са издадени 6 бр. решения - 3 бр. са за издаване и 3 бр. за отказ от издаване на комплексно разрешително от постъпили 27 бр. заявления от оператори. Допълнително, през годината са издадени 25 решения по забавени процедури. Преодоляно е историческото закъснение в издаване на комплексни разрешителни от периода до 2010 г. и е сложено началото на спазване на нормативно определените срокове. Същевременно през второто полугодие на 2011 г. в ИАОС са внесени общо 16 нови заявления, за които, предвид срока за издаване на комплексно разрешително, процедурата продължава и през следващия отчетен период.
 
Във връзка с промяната на компетентния орган по издаване на комплексно разрешително се създаде възможност за обжалване пред по-висшестоящ орган. По този начин се постига по бързо и професионално решаване на спорове между основните страни в процеса - компетентен орган, оператор, засегната общественост, както и намаляване натоварването на съда с толкова специфична материя, каквато е контролът на промишленото замърсяване.
 
Източник на информация:
Дирекции „Превантивна дейност” и „Политики на околната среда” на МОСВ; дирекция „Разрешителни режими” на ИАОС
 
Референции към нормативни и стратегически документи:
През 2011 г. са настъпили следните промени в нормативната уредба:
 
Приет е ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, бр. 42/3.06.2011 г.), като с приемането му, компетентен орган по издаване, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на разрешителните по чл. 117, ал. 1 и 2 става изпълнителният директор на ИАОС.
Разработен е нов ЗИД на ЗООС, който беше приет на първо четене в Народно събрание. Предложените изменения и допълнения са във връзка с промяна на разпоредбите на глава шеста и глава седма от ЗООС по отношение на прилагане на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с решение № 560/29.07.2010 г. на МС и въвеждане на Директива 2010/75/ЕС за индустриалните емисии по отношение на комплексните разрешителни.
 

ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

Ключов въпрос
Подобрява ли се качеството на предоставяната информация от възложителите, на база на която се произнасят компетентните органи по ОВОС и ЕО?
Ключово послание
state-good.jpg През 2011 г. 78% от докладите за оценка на въздействието върху околната среда са с положителна оценка за качество, което е с 3 % по-добър резултат от предходната година.
 
Индикатор
  • Процент на докладите за ОВОС с положителни оценки на качеството спрямо общия брой на внесените доклади

Индикаторът измерва качественото изменение в документацията, представена от възложителите на компетентния орган в резултат от консултации, проведени в хода на процедурата. Целта е постигане на 100% качествени доклади, което ще подпомогне вземането на обективно решение по оценка въздействието върху околната среда .

Оценка на индикаторите
От изключителна важност за резултата от извършваната услуга е качеството на документацията по ОВОС, на база на която се взе ма решението. През 2011 г. е заложена цел за постигане на 100% положителни оценки на качеството на докладите. Постигнатият резултат е 78%, което е с 3% по-добър резултат от предходната година, когато положителните оценки са били 75%. През последните години се наблюдава тенденция за подобряване на качеството на предоставяната информация от възложителя, което се постига със съдействието на компететните органи по околна среда МОСВ/РИОСВ чрез консултации в хода на провежданите процедури по ОВОС. 
Ключов въпрос
Подобрява ли се ефективността на администрацията по отношение предоставяне на услугите, свързани с ОВОС и ЕО?
Ключово послание
state-good.jpg През 2011 г. за всички внесени документации за оценка въздействието върху околната среда и/или преценяване на необходимост от извършване на ОВОС/ЕО са проведени процедури и са взети решения или изготвени становища от компетентните органи – МОСВ или РИОСВ. Общо са издадени 1992 броя актове в областта на ОВОС и екологична оценка спрямо 1958 броя постъпили искания.
 
Индикатори
 • Брой издадени решения по ОВОС/ решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/становища по ЕО/ решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО спрямо броя внесени искания.

Оценка на индикаторите
С решенията на министъра на околната среда и водите, респ. директорите на РИОСВ, за неодобряване на инвестиционни предложения или прекратяване на процедурата се гарантира, при отчитане на обществения интерес и екологичното законодателство, че няма да бъде допуснато осъществяване на дейности, от които може да се очаква да възникне риск за човешкото здраве и околната среда.
 
В изпълнение на политиката през 2011 г. са издадени:
  • 84 броя решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения;

  • 1 брой решение по ОВОС за неодобряване;

  • 2 броя решения за прекратявяне на процедури по ОВОС;

  • 1268 броя решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които: за 147 бр. е преценено - извършване на ОВОС и за 1152 броя – да не се извършва ОВОС;

  • 50 броя процедури по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС са прекратени с решение на министъра на околната среда и водите/директора на РИОСВ;

  • 62 броя издадени становища по ЕО, от които: 60 бр.- за съгласуване на план/програма и 2 бр. – да не се съгласува на съотвения план/програма;

  • 421 броя решения за преценяване необходимостта от ЕО, от които: 65 броя решения – за извършване на екологична оценка и 343 броя - да не се извършва ЕО; 13 процедури по ЕО са прекратени с решение на министъра на околната среда и водите/директора на РИОСВ.

  • Общо издадените актове в областта на ОВОС и екологична оценка през 2011 г. са 1992 бр. спрямо 1958 броя постъпили искания, от които: 1355 искания за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 113 броя постъпили доклади за ОВОС за оценка на качество; 62 броя постъпили искания за издаване на становище по ЕО; 428 броя постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

  • Постигнатият резултат за 2011 г. е 101 % , което е по-добро от постигнатия през предишната година резултат от 88%.

  • Отклонението от 100% изпълнение е поради преминаването на изпълнението на част от предоставяните услуги по ОВОС и ЕО от един в друг отчетен период, дължащо се на характера и сроковете на извършваните дейности (част от процедурите по ОВОС и ЕО са стартирали през предходната година)

  •  

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Ключов въпрос
Какви са тенденциите през 2011 г. в поемане на доброволни ангажименти от организациите по отношение на опазването на околната среда?
Ключови послания
state-good.jpg През 2011г. са подадени заявления за регистрация и са регистрирани три организации по Схемата за управление по околна среда и одит – EMAS
state-moderate.jpg През 2011 г. няма подадени молби за откриване на процедура за присъждане на екомаркировката на ЕС, респ. няма и сключени договори.
 
Индикатори
 • Брой на подадените заявления за регистрация съгласно Схемата за управление по околна среда и одит – EMAS.;

 • Брой на регистрирани/подновени регистрации съгласно EMAS;

 • Брой на подадени молби за присъждане на знака за екомаркировка;

 • Брой на сключени договори за ползване на знака за екомаркировка.

Оценка на индикаторите
Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазване на околната среда чрез Схемата на Общността за управление по околна среда и одит - ЕМАS, съгласно Регламент (ЕО) 1221/2009 от 25 ноември 2005 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (ЕМАS) и Схемата за екомаркировка на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г относно екомаркировката на ЕС. Схемата за управление по околна среда и одит – EMAS поставя изисквания към управлението на дейностите в една организация, с което се цели постигането непрекъснато подобряване на екологичните резултати и осигуряване на съответната информация на обществеността и заинтересованите страни. Схемата за екомаркировка на ЕС цели насърчаване на разработването, производството, разпространението и употребата на продукти с намалено въздействие върху околната среда. EMAS и екомаркировката на ЕС намират своя резонанс и в насърчителната мярка: „зелени” работни места.
 
През 2011г. са подадени три заявления за регистрация по Схемата за управление по околна среда и одит – EMAS. С решение на министъра на околната среда и водите са регистрирани три организации в страната по Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS - фондация „Тайм Екопроекти”, Дирекция “Национален парк Централен Балкан” и „ИКСЕТИК Пловдив” ЕООД.
За 2011 г. няма подадени молби за откриване на процедура за присъждане на екомаркировката на ЕС, респ. няма и сключени договори. За популяризиране на доброволните схеми, през 2011 г. МОСВ проведе семинар на тема „Екомаркировката на ЕС – вашето предимство на пазара”. Мероприятието е в рамките на проект на Европейската комисия, чиято цел е да подкрепи 12-те нови държави-членки на Европейския съюз при популяризирането и прилагането на екомаркировката на ЕС.
 
ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ
 
Ключов въпрос
Каква е тенденцията през 2011 г. за прилагане на превантивни/оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околнат среда?
Ключови послания
state-moderate.jpg През 2011 г. няма подадени информации от оператори/заявление за предприемане на действия от компетентния орган по ЗОПОЕЩ, респ. не са издавани заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки и липсват подадени жалби за отмяна на актове за извършване на превантивни/оздравителни мерки.
 
Индикатори
 • Брой издадени заповеди за прилагане на превантивни/оздравителни мерки спрямо броя на подадени искания от оператори/заявления от заинтересувани лица за предприемане на действия от компетентния орган;

 • Брой отменени заповеди за прилагане на превантивни/ оздравителни мерки спрямо броя на обжалваните.

Оценка на индикаторите
Целта е прилагане на превантивни и оздравителни мерки и финансово-икономическа организация за осигуряване на дейностите, свързани с предотвратяване и отстраняване на екологичните щети в случай на възникнала щета или заплаха от щета върху компонентите на околната среда.
Определянето на превантивни и оздравителни мерки при възникване на непосредствена заплаха или щета върху околната среда се извършва от РИОСВ, БД, ДНП, а в случаите, когато щетата/заплахата от щета е на територията на повече от една РИОСВ, БД, ДНП и когато е засегнат повече от един природен ресурс – от МОСВ.
Целевата стойност на индикатора е 100%, т.е. да бъдат издадени заповеди за прилагане на превантивни или оздравителни мерки, вкл. да бъдат извършени необходимите проверки, да бъдат разгледани всички постъпили искания за предприемане на мерки, да бъдат проведени всички необходими консултации във всички случаи на възникване на заплаха и /или щета върху околната среда.
Ключов въпрос
Каква е степента на изпълнение на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация?
Ключови послания
state-good.jpg Продължава изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети. За засилване на контрола от страна на РИОСВ и БДУВ по сключените договори за програми за отстраняване на минали екологични щети, през януари 2011 г. са утвърдени и се прилагат Правила за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети
 
Индикатори
 • Брой изготвени становища спрямо брой разгледани проекти;

 • Брой решения спрямо брой доклади от проведени проверки /посещения на обекти по програмите

Оценка на индикаторите
Във връзка с §9 от ПЗР на ЗООС продължава изпълнението на програмите за отстраняване на минали екологични щети, за които са подписани договори за изпълнение преди 15.12.2007 г. С цел засилване на контрола от страна на институциите, представляващи държавата по сключените договори за програми за отстраняване на минали екологични щети, през януари 2011 г. разработените от МОСВ (по предложение на МФ) „Правила за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети” са утвърдени от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на АПСК. Контролът на дейностите по програмите за отстраняване на минали екологични щети се извършва от РИОСВ, БД, по реда на ЗООС и Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, обн. ДВ, бр. 66/30.07.2004 г.
През 2011 г. са проведени две заседания на Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет на МОСВ. Извършен е преглед на изпълнението на програмите към 30.12.2010 г., като по документацията са изготвени 32 бр. становища от състава (вкл. от РИОСВ, БД и състава на МЕЕС), разгледани са 14 бр. отчети/проекти (13 бр. отчети и 1 бр. проекти по програмите).
Поради изтичане на сроковете за изпълнение, държавата, като страна по договорите за изпълнение на програмите, предприе действия за изменение и допълнение на нормативната уредба, за регламентиране на условията и реда за довършване изпълнението, като измени § 9 от ПЗР на ЗООС и Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация.
През 2011 г. са подписани Допълнителни споразумения за довършване на изпълнението на програмите отстраняване на минали екологични щети с дружествата, изпълняващи програми за отстраняване на минали екологични щети, както следва: „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „Нефтохим” АД Бургас, „Елаците Мед” АД, с. Мирково, „Горубсо-Мадан” АД – Мадан, „Горубсо Лъки” АД – Лъки, „ОЦК” АД – Кърджали и „Мина Балкан 2000” АД – Твърдица.
През 2011 г. са приети окончателните отчети за приключване на две програми за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизация - „Лагерен завод” – обособена част на „ВМЗ” АД – Сопот, ЧЕЗ „Разпределение България”АД – София. За сравнение, през 2010 г. са изпълнени две програми - на “Асарел- Медет” АД – Панагюрище, “Индустриална зона – Варна запад” – площадка “Стар содов завод” – Девня, а през 2009 г. – една програма - на “Брикел” АД – Гълъбово. Извършени са от МОСВ, РИОСВ и БД проверки на място, засилен е контролът на изпълнението на обекти от програми за отстраняване на екологичните щети до момента на приватизация.
 
Източник на информацията:
Отчет за 2011 г. на Министерството на околната среда и водите за степента на изпълнение на провеждане на политики и разходите за тяхното изпълнение.
 
Референции към нормативни и стратегически документи:
През 2011 г. са настъпили следните промени в нормативната уредба:
През 2011 г. е разработен нов ЗИД на ЗООС, който беше приет на първо четене в Народно събрание. Предложените изменения и допълнения са във връзка с промяна на разпоредбите на глава шеста и глава седма от ЗООС по отношение на прилагане на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с решение № 560/29.07.2010 г. на МС; Целта на направените промени е: децентрализация на процедурата по ОВОС, като голяма част от процедурите по компетентност ще се провеждат от съответните РИОСВ; подобряване на реда и условията за провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО; актуализация на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС, съобразено с Директива 2009/31/ЕС и относими Конвенции, по които Р България е страна.
 • През 2011 г. бяха изменени Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.3/2011 г.). Измененията бяха инициирани през 2010 г. във връзка с постигнати договорености с Министерство на здравеопазването (МЗ) с цел създаване на нормативна възможност за произнасяне по компетентност на органите на МЗ чрез становища на различните етапи от процедурата по ОВОС и на екологична оценка и поети ангажименти за последваща отмяна на Наредба № 7/1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отменена с пар.25 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, ДВ, бр. 38, от дата 17.05.2011 г.), както и съобразяване в хода на процедурата по ОВОС на изисквания, произтичащи от режимите в утвърдените Плановете за управление на речните басейни и допълнително въведени ограничения и забрани след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 61 от 2010 г.).

 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ
 
Ключов въпрос
Каква е степента на изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии в разрешителните по чл. 104, ал. 1 от ЗООС?
Ключово послание
state-moderate.jpg 94% от проверените предприятия с издадено разрешително е налице изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии в разрешителните, а в останалите 6 % са дадени предписания на операторите. В сравнение с предходната година е налице леко завишение на броя на несъответствията предимно в по-ниско рисковите предприятия, което е взето предвид при планирането на контролната дейност за следващата календарна година.
 
Дефиниция на индикатора
 • Брой на проверките, при които са констатирани несъответствия спрямо броя на извършените проверки по условията в издадените разрешителни по чл. 104, ал.1 от ЗООС.

Индикаторът измерва степента на несъответствие на тези предприятия с изискванията на глава седма, раздел първи на ЗООС и показва нивото на защита на околната среда и човешкото здраве. Целевата стойност за 2011 г. е 0%.
 
Оценка на индикатора
На територията на страната към 31 декември 2011 г. са издадени разрешителни на общо 161 обекта, в които се извършват дейности с опасни химични вещества от приложение № 3 на ЗООС над праговите количества за класифициране на предприятиято или съоръжението като рисково по отношение на възникването на голяма авария. От тях 72 обекта са с висок рисков потенциал и 91 обекта - с нисък рисков потенциал. През 2011 г. са издадени разрешителни за изграждане и/или експлоатация на 6 нови предприятия и/или съоръжения, 12 решения за преразглеждане и/или актуализация на издадени разрешителни и 3 решения за отмяна, на вече издадени разрешителни поради намаляване на количествата на опасните вещества, под прага за класификация на предприятието.
От извършените през 2011 г. 130 проверки на предприятия с издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС, е установено 1 предприятие, работещо без издадено разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС, но не са констатирани съществени нарушения и несъответствия, които да водят до увеличаване на риска от големи аварии. В 94% от проверените обекти е налице изпълнение на мерките за предотвратяване на риска от големи аварии в разрешителните, а в останалите 6 % са дадени предписания на операторите, свързани с качеството на информационните листове за безопасност, проиграването на аварийните планове на предприятията, осигуряването на индивидуални средства за защита и изготвянето на планове за обучение на персонала. В сравнение с предходната година е налице леко завишение на броя на несъответствията предимно в по-ниско рисковите предприятия, което е взето предвид при планирането на контролната дейност за следващата календарна година.
Наблюдава се редуциране или затваряне на производствени мощности в някои предприятия, което води до значително намаляване на количествата на използваните опасни вещества с потенциал за възникване на голяма авария. Определени инсталации не се експлоатират, въпреки че реално съществуват. Прилаганите технологии в някои от инсталациите са остарели, а технологичното оборудване е амортизирано. Комбинацията от горепосочените обстоятелства предполага значително финансово натоварване на операторите за постигане на съответствие с изискванията на нормативната уредба.
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИ
 
Регламентът относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) подобрява предишната законодателна рамка за управление на химикалите в Европейския съюз. В контекста на предстоящия преглед на регламента относно цялостното му функциониране през първите 5 години, Европейската комисия ще представи оценка на резултатите в постигането на целите за защита на здравето на човека и околната среда и за гарантиране на конкурентоспособността на европейската химическа промишленост. С прилагането на основните елементи на регламента, а именно регистрация, информация по веригата на доставки, разрешаване и ограничения, се очаква значителен напредък в изпълнението на целите на REACH по отношение на здравето и околната среда.
Ключов въпрос
Каква е степента на съответствие на задължените лица с изискванията за регистрация на вещества в Регламент REACH?
Ключово послание
state-good.jpg Задължените лица са извършили предварителна регистрация или регистрация на вещества, които се произвеждат и внасят в България в най-високотонажната група съгласно Регламента REACH с 90,5% ниво на съответствие с изискванията за регистрация на вещества.
 
Дефиниция на индикатора
 • Брой на физическите или юридическите лица, които произвеждат или внасят химични вещества без предварителна/същинска регистрация спрямо общия брой проверени задължени лица.

Показателят измерва нивото на несъответствие на задължените лица с изискванията на Регламент REACH относно регистрацията на вещества, изразено като съотношение на броя на задължените лица, при които са били констатирани несъответствия, спрямо общия брой задължени лица.
 
Целта на регистрацията е:
 • да се идентифицират опасните свойства на произвежданите/внасяните вещества;

 • да се оцени безопасността им през техния жизнен цикъл;

 • да се разработят мерки за ограничаване на риска от тяхната употреба;

 • информацията да се представи на Европейската агенция по химикали под формата на регистрационни досиета.

Оценка на индикатора
Целевата стойност по този показател е 100%, постигнатият резултат за 2011 г. е 90,5%.
 
Чрез заложените цели в програмата по управление на химикалите се цели високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от употребата на опасни химикали.
 
През 2011 г. от общо 466 бр. проверени задължени лица, 28 (6%) производители и вносители на химични вещества не са представили информация относно извършване на предварителна/същинска регистрация в Европейската агенция по химикали съгласно Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
От общо 495 бр. проверени задължени лица, 28 (5,7%) физически или юридически лица, произвеждащи или внасящи химични вещества не са представили информация за извършена нотификация за класификация и етикетиране в Европейската агенция по химикали
За 229 бр. проверени през 2011 г. задължени лица не са установени нарушения на изискванията за разрешаване, въведени в Дял VІІ от Регламент № 1907/2006 г.
За 222 бр. проверени задължени лица не са установени нарушения на ограниченията за пускане на пазара и употреба на определени опасни вещества, въведени в Приложение XVII на Регламент № 1907/2006 г.
 
Най голям е делът на несъответствията с изискванията за информационните листове за безопасност - от общо 835 бр. проверени задължени лица са констатирани несъответствия при около 80 от тях (9, 5%).
 
Източник на информацията:
Отчет за 2011 г. на Министерството на околната среда и водите за степента на изпълнение на провеждане на политики и разходите за тяхното изпълнение.
 
Референции към нормативни и стратегически документи:
През 2011 г. са настъпили следните промени в нормативната уредба:
 • Разработен e нов ЗИД на ЗООС, който е приет на Първо четене в Народно събрание. В изпълнение на т. 422 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение № 560/29.07.2010 г. на Министерския съвет са изготвени промени в разпоредбите на глава седма, раздел първи на ЗООС. С промените се цели отмяна на съществуващия разрешителен режим за предприятия с нисък рисков потенциал към министъра на околната среда и водите и въвеждане на уведомителен режим към РИОСВ, както и оптимизация на броя на органите, които съгласуват и извършват контрол по издадените от министъра на околната среда и водите разрешителни на предприятия с висок рисков потенциал и документацията по уведомленията на предприятията с нисък рисков потенциал.

 • Приета е нова Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ПМС № 152/30.05.2011 г., обн. ДВ. бр.43/07.06 2011г.). Целта на Наредбата е да се регламентират задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси; изискванията към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси и реда и начина за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

 • Приета е нова Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент REACH (ПМС № 376 от 30.12.2011 г., обн., ДВ, бр.1 от 3 Януари 2012г.). С наредбата се цели постигането на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда чрез изпълнението на определени изисквания към икономическите оператори за предоставяне и съхранение на информация относно удостоверяване на съответствията с изключенията от определени ограничения за пускане на пазара и употреба на опасни вещества от Приложение XII на Регламент REACH.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС