ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Дозово натоварване на населението

Министерството на здравеопазването чрез Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) извършва държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращите лъчения на територията на цялата страна по отношение на ядрени централи, изследователски ядрени инсталации, съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и обекти на бившия уранодобив. Една от основните дейности на НЦРРЗ е оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на групи от него.

 

Ключов въпрос

Съществува ли допълнително облъчване на населението в райони с ядрени съоръжения – АЕЦ „Козлодуй” , „ПХРАО – Нови хан”?

 

Ключови послания

state-good.jpg Оценката на годишната ефективна доза надфоново облъчване на населението от дейността на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, базирана на резултатите от проведения през 2011 г. радиационен мониторинг в района на АЕЦ е под 0,01 mSv, границата, под която не са необходими допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната защита на населението.

state-good.jpg Оценката на годишната ефективна доза надфоново облъчване на населението от дейността на „ПХРАО–Нови хан”, базирана на резултатите от проведения двугодишен радиационен мониторинг на обекти от околната и жизнената среда в района на ПХРАО – Нови хан и в близките населени места (селата Нови хан, Крушовица и Габра) не показва отклонение от нормалния радиационен статус, характерен за страната и под 0,01 mSv, границата, под която не са необходими допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната защита на населението.

state-good.jpg Оценката на годишната ефективна доза облъчване на населението в резултат от трансгранично замърсяване на територията на страната, вследствие на аварията в Чернобилската АЕЦ е под 0,01 mSv. В нито една от изследваните проби храни не е регистрирано съдържание на радионуклиди над нивата за докладване в Европейската комисия, установени с Препоръка 2000/473/Евратом.

state-good.jpg Оценката на ефективната доза облъчване на населението в резултат от трансгранично замърсяване на територията на страната, вследствие на аварията в АЕЦ Фукушима е под 0,00001 mSv.

 

Дефиниция на индикатора

Индикатор за дозовото натоварване на населението в страната е изчислената годишна индивидуална ефективна доза.

Нормата за годишната ефективна доза за всяко лице от населението в съответствие с Наредба за основните норми за радиационна защита, ДВ,бр.73/20.08.2004г. е 1 mSv

 

Оценка на индикатора

Годишната ефективна доза за българското население от естествения радиационен фон е около 2,3 mSv. В резултат от дейността на човека, става допълнително обогатяване на елементите на околната среда с естествени и техногенни радионуклиди и тяхното пространствено преразпределение. Тези антропогенни източници на йонизиращи лъчения допринасят за допълнителното надфоново облъчване на населението. Kъм тях следва да се отнесат:

 • газоаерозолните и течните радиоактивниизхвърлянияот обектите на атомната енергетика;

 • отпадъчните води и отбитата скална маса при миннодобивната дейност, в т. ч. от бившите обекти на уранодобива;

 • сгурията ипепелинатаот топлоцентралите, работещи с каменни въглища;

 • минералните торове, получени от някои фосфорити;

 • строителнитематериали.

 

Оценка на годишната ефективна доза надфоново облъчване на населението от дейността на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

 

Газоаерозолни радиоактивни изхвърляния. За оценката на въздействието на газоаерозолните изхвърляния се контролират обекти от сухоземна екосистема и екосистема на вътрешните реки в района на АЕЦ Козлодуй. През целия период на наблюдение не са регистрирани забележими количествени промени в радиационния статус на околната среда, причинени от газоаерозолните радиоактивни изхвърляния от централата. Техногенната радиоактивност на обектите от околната среда се дължи на наличието на 90Sr и137Cs в концентрации, характерни за естествения фон, дължащ се на глобалните атмосферни отлагания и замърсяването на околната среда в резултат на аварията в Чернобил.

Течни радиоактивни изхвърляния. Всички наблюдавани отклонения от нормалния радиационен статус са били незначителни по своята абсолютна стойност, като не е регистрирана тенденцията към тяхното нарастване. През 2011 г. присъствието на техногенни радионуклиди с реакторен произход не е регистрирано.

Оценка на облъчването. Допълнителното надфоново облъчване на населението от течните радиоактивни изхвърляния от АЕЦ Козлодуй се оценява по резултатите от мониторинга с използване на препоръчан от МААЕ модел за оценка на дозата за целите на скрининга (Generic Models for use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment. Safety Reports Series No.19. International Atomic Energy Agency, Vienna; 2001). Моделът дава консервативна оценка за годишната индивидуална доза на облъчване за хипотетична критична група от населението, която постоянно живее непосредствено до мястото на заустване на течните изхвърляния в повърхностите води на пресноводен водоем (река) и използва селскостопанската продукция само от местен произход.

Оценката на допълнителното надфоново облъчване на населението за 2011 г. показва, че скрининговата годишна индивидуална ефективна доза не надхвърля няколко микросиверта.

 

Оценка на годишната ефективна доза надфоново облъчване на населението в района на „ПХРАО – Нови хан”

 

Програмата за радиационен мониторинг на обекти от околната и жизнената среда в района на „ПХРАО–Нови хан” и в близките населени места (селата Нови хан, Крушовица и Габра) не показва отклонение от нормалния радиационен статус, характерен за страната. Резултатите от измерването на мощността на погълнатата доза гама-лъчение във въздуха и от анализа за съдържанието на дългоживеещи радионуклиди в пробите аерозоли във въздуха, речни води и дънни утайки, питейни води, треви, растителни продукти и мляко не се различават от естествените фонови стойности. Съдържанието на естествените и техногенните радионуклиди в изследваните обекти се дължи на естествените източници, глобалните атмосферни отлагания след ядрените опити в атмосфера и на аварията в Чернобил. Съдържанието на радионуклиди в питейните води отговаря на изискванията на Наредба № 9.

Оценка на облъчването. Допълнителното надфоново облъчване на населението в резултат от експлоатация на „ПХРАО–Нови хан” се оценява по резултатите от мониторинга с използване на същаия препоръчан от МААЕ модел за оценка на дозата за целите на скрининга, както и за района на АЕЦ Козлодуй. Оценката е извършена при предположение, че източникът на облъчване на критичната група от населението е постъпване на радионуклиди в човешкия организъм чрез поглъщане с храните. Оценката на годишна ефективна доза надфоново облъчване на населението за сметка на експлоатацията на ПХРАО е далеч под определената в Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци граница – 0,3 mSv.

Консервативната оценка на допълнителното надфоново облъчване на населението за 2011 г. показва, че скрининговата годишна индивидуална ефективна доза не надхвърля няколко микросиверта.

 

Резултати от радиационния мониторинг, извършван от НЦРРЗ през 2011 г. за оценка на облъчване на населението като цяло в резултат от трансграничното замърсяване на територията на страната, вследствие на аварията в Чернобилската АЕЦ

 

Външно облъчване. Външното облъчване е оценено по резултати от мониторинга за съдържание на 137Cs в повърхностния почвен слой. По осреднени резултати за 2011 г. годишната индивидуална ефективна доза външно облъчване е оценена на 7 µSv.

Вътрешно облъчване. Оценката на вътрешно облъчване в резултат на постъпване на 90Sr и 137Cs в човешкия организъм чрез поглъщане с храните е оценена по два метода:

 • директен метод – по резултатите отмониторинга на съдържание на радионуклиди в смесена (целодневна) диета в съответствие с Препоръка на Комисията от 8 юни 2000 г. относно прилагането на член 36 от Договора за Евратом, засягащ мониторинга на нивото на радиоактивност в околната среда за целите на оценката облъчването на населението като цяло (2000/473/Евратом);

 • моделенметод – по резултатите отмониторинга на съдържание на радионуклиди в основни групи храни от търговска мрежа (хляб и зърнени продукти, картофи, зеленчуци, плодове, месо и месни произведения, риба и рибни продукти, мляко и млечни произведения) и с отчитане на статистически данни за средно годишно потребление на едно лице.

Пробите смесена (целодневна) диета се вземат от обекти с обществено предназначение (болници), пробите основни групи храни – от големи търговски вериги. В нито една от пробите не е регистрирано съдържание на радионуклиди над нивата за докладване в Европейската комисия, установени с Препоръка на Комисията 2000/473/Евратом. Оценките на годишната индивидуална ефективна доза вътрешно облъчване по двата модела са близки – под 1,4 µSv.

 

Резултати от радиационния мониторинг, извършван от НЦРРЗ през 2011 г. за оценка на облъчване на населението като цяло в резултат от трансграничното замърсяване на територията на страната, вследствие на аварията в АЕЦ Фукушима

 

Аварията в АЕЦ Фукушима след земетресение и цунами на 11 март 2011 г. предизвиква изхвърляне в околната среда на значително количество радиоактивни вещества. Облакът с радиоактивни аерозоли стигна до България след две седмици, на 23 март, когато в приземния атмосферен въздух за пръв път беше открито наличие на радиоактивен изотоп на йода – 131І, продукт на ядрено деление.

Радиоактивният йод във въдуха присъства до 2 май, като максималната обемна активност на 131І е достигнала 2,2 mBq/m3 (средногодишната обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито, определена за населението съгласно Наредбата за основни норми за радиационна защита е 7,3 Bq/m3). Измерванията в периода от 3 до 23 април показаха също наличие на радиоактивните изотопи на цезий – 134Cs и 137Cs (с максималните обемни активности 0,48 mBq/m3 и 0,6 mBq/m3, съответно).

Измерените стойности не налагаха никакви предпазни мерки за населението. Сумарната доза външно и вътрешно облъчване за целия период е оценена на 0,007 µSv.

 

Източници на информация

 

 • Изпълнителна агенция по околна среда, Национална мрежа за радиологичен мониторинг на околната среда, 2011 г.

 • EURDEP - Европейската система за обмен на радиологични данни към ЕК

 • ИЯИЯЕ -БАН

 • Национален център по радиобиология и радиационна защита, Министерство на здравеопазването.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС