ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Образувани и рециклирани отпадъци от опаковки

Ключов въпрос

Управление на отпадъците от опаковки: Увеличава ли се делът на рециклираните отпадъци от опаковки?

 

Ключови послания

state-moderate.jpgЗапазват се тенденциите за най-голямо потребление на хартиените и картонени опаковки, следвани от пластмасови и стъклени опаковки

state-good.jpgПрез 2011 г. страната е постигнала общо 65% материално рециклиране и 66% оползотворяване на образуваните отпадъци от опаковки.

state-good.jpgПрез 2011 г. страната е изпълнила националните цели за рециклиране по материали за всички видове опаковки: стъклени, пластмасови, хартиени и картонени, метални и дървени.

state-good.jpgРазвитие на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки – обхванатото население е 6 286 569 жители.

state-bad.jpgС 14 % се е увеличило потреблението на пластмасови опаковки

 

Дефиниция на индикатора

Индикаторът представя количеството на образуваните отпадъци от опаковки и дела на рециклираните отпадъци от опаковки от общия обем на образуваните отпадъци от опаковки. Индикатор тип-натиск и индикатор тип – отговор .

 

Оценка на индикатора

През 2011 г. в страната са образувани 314 639 t. отпадъци от опаковки, с 2% по малко в сравнение с образуваните през 2010 г.

 

Фиг.1. Генерирани отпадъци от опаковки по вид на материали, t

waste4_html_m5a122a5f.gif

Източник: НСИ

 

През 2011г. в страната са оползотворени общо 206 314 t отпадъци от опаковки, като 204 938 t от тях са материално рециклирани, като рециклираните са с 3% повече в сравнение с рециклираните отпадъци от опаковки през 2010 г.

 

Фиг. 2. Рециклирани отпадъци от опаковки,twaste4_html_m1d9b385a.gif

Източник: ИАОС

 

През 2011 г. най-голям е делът на образуваните хартиени и картонени опаковки (вкл. композитни). Потреблението на хартиени и картонени опаковки през 2011 г.се е увеличило, а това е полезна тенденция, тъй като този отпадъчен материал има предимства в екологичен аспект и се рециклира по-ефективно.

 

Фиг 3. Структура на генерираните през 2011 година. отпадъци от опаковки, по вид на материала,%

 

waste4_html_m485f184e.gif

Източник:НСИ

 

Страната е изпълнила общите национални цели по рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. За 2011 г. страната е изпълнила националните цели за рециклиране по материали, както следва:

    • Отпадъци от стъклени опаковки -59,45%, при нормативно заложени- 55%;

    • Отпадъци от пластмасови опаковки – 39,17%, при нормативно заложени- 20%;

    • Отпадъци от хартиени и картонени опаковки – 98,13,при нормативно заложени- 60%;

    • Отпадъци от метали опаковки – 69,94%- при нормативно заложени- 50%;

    • Отпадъци от дървени опаковки – 41, 52%, при нормативно заложени- 15%.

 

Характерен показател, измерващ ефективността на работа на системата за управление на отпадъците от опаковки е количеството рециклиран отпадък на жител за година За 2011 г. този показател е 28 kg на глава от населението. През последните две години се наблюдава тенденция към подобряване на модела на потребление на опаковки и рециклиране на генерираните отпадъци от опаковки – налице е обратна зависимост между намаляване на потреблението и увеличаване на рециклирането, направени са сериозни стъпки към постигане на ресурсна ефективност и рециклиращо общество.

 

Фиг. 4. Рециклирани опаковки спрямо потребените, t

 

waste4_html_m63eafc8f.gif

 

Източник: НСИ, ИАОС

 

Потреблението на опаковки в Република България е сред най-ниските в Европа, където средно се образуват 166 kg/year/per capita, но се доближава все повече до развитите страни.

Опаковката като продукт представя по индиректен начин употребата на ресурси, с кратък жизнен цикъл.Промяната към устойчив модел на потребление и поведение на обществото изисква да се консумират продукти и услуги, които посрещат по ефективен и ефикасен начин нуждите на потребителите и същевременно използват по-малко ресурси и причиняват по-малко замърсяване. Това се отнася до голяма степен за опаковките. Необходимо е населението да се ориентира към употреба на опаковки за многократна употреба, както и да бъде сведено до минимум потреблението на излишни опаковки.

 

Фиг. 5. Опаковки за многократна употреба, t

 

waste4_html_m22203a32.gif

Източник: НСИ

 

Референции към нормативни и стратегически документи

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, обн. ДВ, бр.19/09.03.2004 г., в сила от 13.03.2004г., въвежда изискванията в българското законодателство на Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки.Нормативно заложените общи цели за третиране на отпадъци от опаковки за 2011 г. са:

 • 50 % от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки трябва да се оползотворяват или изгарят в инсталации за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията;

 • 49 % от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки трябва да се рециклират.

 

Източници на информация:

Национален статистически институт;

(http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Ecology_3.1.xls)

Евростат;

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Европейска агенция по околна среда;

http://www.eea.europa.eu/themes/waste

Изпълнителна агенция по околна среда;

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/index.html

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС