ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Образувани и третирани битови отпадъци

Ключов въпрос

 1. Предотвратяване: Намалява ли количеството на образуваните битови отпадъци?
 2. Третиране: Намалява ли делът на депонираните битови отпадъци?

 Ключови послания

state-good.jpgПрез последните четири години (2008г.-2011г.) количеството на образуваните в страната битови отпадъци намалява.

 

state-good.jpgСредната норма на натрупване на битови отпадъци за ЕС–27 за 2011 г. е 520 kg/year/per capita, докато за България, тя е 380 kg/year/per capita .

 

state-good.jpg Намаляването на образуваните битови отпадъци основно се дължи на:

 • Въведени административни инструменти:

  • Мерки заложени в Национална програма за управление на отпадъците 2009-2013г.(НПУДО);

  • Мерки заложени в Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010 – 2020г.)(Стратегически план);

  • Мерки заложени в Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.(НСПУОСР)

 • Въведени икономически инструменти:

  • Отчисления за всеки тон депониран отпадък и повишена цена за депониране;

  • Увеличение с всяка следваща година на продуктова такса за полимерните торбички;

 • Въведени практически инструменти:

  • Осигуряване на финансиране за изграждане на регионални системи за управление на битовите отпадъците;

  • Осигуряване на финансиране на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци;

  • Осигуряване на финансиране за закриване на общинските депа за битовите отпадъци;

  • Увеличаване на домакинствата обхванати от системите за домашно компостиране;

 • Намаляване на населението на страната.

state-moderate.jpgПовишаване на информираността на населението, относно ползите от разделното събиране на отпадъците и тяхното материално оползотворяване, като ценен икономически ресурс

state-good.jpg През 2011 г. са предадени за рециклиране 160 kt битови отпадъци, за сравнение през 2010г. количествата са 26 kt.

state-bad.jpgПрез 2011 г. са депонирани 2568 kt битови отпадъци и това остава най-използвания в страната метод за третиране на битови отпадъци.

 

Дефиниция на индикатора

Индикаторът представя количеството на образуваните битови отпадъци и дейностите по третиране на битовите отпадъци на национално ниво. Индикатор тип –натиск.

 

Оценка на индикатора

Образуваните битови отпадъци за 2011 г. са 2753 kt.

 

Фиг. 1. Образувани отпадъци, kt

 waste3_html_m118a56be.gif

Източник: НСИ

 

Фиг. 2. Депонирани отпадъци, kt

waste3_html_53d483de.gif

Източник: НСИ

 

Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Битовите отпадъци имат много социално икономически аспекти, а комплексният им характер е индикатор за състоянието на управлението на тези отпадъци на национално ниво. Битовите отпадъци се събират на територията на общините, като основният източник са домакинствата.

За обхванатият, период 2004 2011 г., се наблюдава промяна средно с около 9% за година в общото количество на образуваните битови отпадъци и с около 7% за година в количеството на депонираните отпадъци.

Депонирането като метод за обезвреждане се нарежда на последно място във възприетата йерархия за управление на отпадъците, но въпреки това този метод все още има най-висок дял при третиране на битовите отпадъци. В битовите отпадъци се съдържат рециклируеми и биоразградими материали, и тяхното оползотворяване е от съществено значение и оказва благоприятно влияние на околната среда.

С подкрепата на финансиране по програма ИСПА, ДБ и ПУДООС към края на 2011 г.са изградени 28 регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци.

 

Фиг. 3. Норма на натрупване, kg/per capita

waste3_html_m5ab5d643.gif

Източник: Евростат

 

Нормата на натрупване представлява количеството на образуваните битови отпадъци за година на човек от населението. Годишно количеството на образуваните на глава от населението отпадъци варира като някои страни са постигнали стабилизиране на количествата образувани отпадъци, или дори намаляване, докато други следват постоянно увеличение.

 

Референции към нормативни и стратегически документи

Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, отмени Рамковата директива за отпадъците 2006/12/ЕО, в сила от 12.12.2010г.. Основната цел заложена и в Директива 2008/98/ЕО е да се намали използването на ресурси и да се насърчи прилагането на йерархията за управление на отпадъците., така че да се намали отрицателното въздействие върху околната среда и да се повиши ефективността на използване на ресурсите.

Дългосрочната цел на ЕС е да се превърне в рециклиращо общество, което да предотврати образуването на отпадъци и да насърчи практиката за употреба ба отпадъците, като ресурс. ЕС се стреми да „подобри ефективността при употребата на ресурси, за да намали цялостното използване на невъзстановими природни ресурси и съответните въздействия от използването на суровини върху околната среда посредством използването на природни ресурси с темп, който не надвишава техния регенеративен потенциал“ (Обновена Стратегия на ЕС за устойчиво развитие, 2006г.).Предотвратяването на образуването на отпадъци основно става чрез ограничаване на ненужното потребление и чрез проектиране и потребление на продукти, които генерират по-малко отпадъци., Предотвратяването включва също действия, които могат да бъдат предприети след като продуктът достигне края на жизнения си цикъл, чрез рециклиране и регенериране на отпадъчните материали. Ефективността при използването на ресурси е няколко пъти по-висока в групата ЕС-15, отколкото в новите държави-членки на ЕС или в страните от Югоизточна Европа. Прогнозите за периода до 2020 г. показват, че използването на ресурси в ЕС ще продължава да нараства (За отпадъците и материалните ресурси., ЕАОС“)

Съгласно новата рамкова директива за отпадъците, за да се оцени въздействието върху околната среда е необходимо да се приложи подход отчитащ целия жизнен цикъл на материалите, който разглежда въздействията върху околната среда, от добиването на суровините до образуването на отпадъците.

Изискванията на рамковото законодателство по управление на отпадъците на Европейско ниво са въведени в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

В НПУДО са формулирани целите и мерките за управлението на отпадъците, които следва да осигурят прилагането на интегрирана и ефективна система за управление на отпадъците на всички нива.

Стратегическият план трябва да осигури изпълнение на изискванията на Директива 1999/31/EC от 16 юли 1999 г. за поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци подлежащи на депониране, като разрешени за депониране до 2013г. – до 50 % от образуваните през 1995г.количества биоразградими отпадъци.

В НСПУОСР се поставят основите на интегрираната рамка за управление на строителните отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните им, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. Съгласно данни на ЕАОС, най-големите потоци от отпадъци в Европа идват от строителството и разрушаването на сгради.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС