ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Образувани отпадъци

 

Ключов въпрос

Предотвратяване на образуването на отпадъци:Намаляват ли количествата на образуваните отпадъци?

 

Ключови послания

state-good.jpgЗа петгодишен период (2007-2011 г.) количеството на образуваните отпадъци е намаляло с 20%, което основно се дължи на намаляване на ръста на строителните дейности в страната, основно поради икономически причини.

state-good.jpgМежду 2007 г. и 2011 г. количеството на образуваните опасни отпадъци е намаляло с 73%, като основното намаление е през 2011г. спрямо 2010 г. За 2011г. образуваните опасни отпадъци са с 69% по-малко в сравнение с образуваните през 2010г. Причината е процедура по прекласифициране на фаялитов отпадък от дейността на предприятие с икономическа дейност “Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване“.

 

Дефиниция на индикатора

Индикаторът представя количеството на образуваните отпадъци по видове на национално ниво. Индикатор тип –натиск.

 

Оценка на индикатора

В Република България през 2011 г. общото количество образувани отпадъци е 15 897 kt, (202 kt опасни, и 15 695 kt неопасни в т. ч 2 753 kt битови). Количествата образувани отпадъци ( опасни и неопасните в т.ч. и битовите) по видове за периода 2004 – 2011 г. са представени на фиг. 3.

 

Фиг. 1. Образувани отпадъци по видове, kt

 

waste2_html_6c3aa56b.gif

Източник: НСИ и ИАОС

 

Количеството на генерираните отпадъци може да се разглежда като показател за това, колко ефективно е обществото, специално по отношение на използването на природните ресурси и избора на най-подходящи методи за третиране на отпадъците.

Една от целите на ЕС е „прекъсване” на зависимостта между количеството на образуваните отпадъци и потреблението на материали и ресурси, респективно икономическия растеж.

 

Фиг. 2. Връзка потребление-отпадъци

waste2_html_m76138392.png

Източник: ЕАОС

 

Нарастващото потребление и развиващата се икономика продължават да образуват големи количества отпадъци – като все повече усилия са необходими за намаляването и предотвратяването на образуването им. Отпадъците се явяват екологичен, социален и икономически проблем.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС