ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Йерархия при управление на отпадъците

 

Ключов въпрос

Йерархия при управление на отпадъците: Увеличени ли са количествата на оползотворените отпадъци, спрямо количествата на депонираните отпадъци?

Ключови послания

state-good.jpgПрез 2011г. количествата на предадените за оползотворяване отпадъци са 16 % от общо образуваните, с 5% повече в сравнение с предходната 2010г.

state-moderate.jpgПрез 2011г. 84% от образуваните отпадъци са предадени за обезвреждане в т.ч. депониране.

 

Дефиниция на индикатора

Индикаторът представлява съотношението (в %) на количеството на оползотворените отпадъци спрямо количеството на общо образуваните за календарна година и представя йерархията при управлението на отпадъците и начините за третиране на отпадъците на национално ниво. Индикатор тип – отговор.

 

Оценка на индикатора

Обезвреждането в т. ч депонирането остава все още най - прилаганата дейност по третиране на отпадъци. Въпреки това се наблюдава тенденция на увеличаване на количествата отпадъци предадени за оползотворяване в т.ч. за рециклиране.

Фиг. 1. Дейности по третиране на отпадъци, %

waste1_html_57da8235.gif

Източник: НСИ

 

В йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците, като приоритет се посочва предотвратяването на образуването на отпадъци, и прекъсването на причинно-следствената връзката между образуването на отпадъци и икономическия растеж и въздействието върху околната среда. Схемата представя подреждането на начините за третиране на отпадъците на национално ниво с отчитане/оценка на тяхното въздействие върху околната среда. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси и това се вижда ясно от смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към рециклиране и оползотворяване.

Фиг. 2. Йерархия при управление на отпадъците

waste1_html_m16b251b4.png

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС