ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2011 г. (издание 2013 г.)

Лични средства

Политики за опазване и подобряване ва качеството на водите

Основните изисквания за подобряване на качеството на водите (повърхностни и подземни) са базирани на Закона за водите и подзаконовите актове към него, които транспонират изискванията на Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕО, за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за водите

 

Разработване на изменения на Закона за водите, свързани както с установени при проверките на ЕК пропуски и непълноти при вече транспонираната Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО, така и във връзка със следните европейски директиви, които са в сила или през отчетния период следва да бъдат транспонирани в националното законодателство:

 

 • Директива 2007/60/EО на Европейския парламент и на Съвета, за оценка и управление на риска от наводнения

 • Директива 2009/90/ЕО, съгласно Директива 2000/60/ЕО за техническите спецификации за химически анализи и мониторинг на състоянието на водите.

 • Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на Директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО и за изменение на Директива 2000/60/ЕО

 • Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)

През 2011 г. са предприети действия по изготвяне на:

 • Проект на наредба за изменение и допълнене на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, с изменение от 08.01.2010 г.,

 • Проект на наредба за изменение и допълнене Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;

 • Проект на Наредба за определяне на технически спецификации за химичен анализ и мониторинг на състоянието на водите;

 • Проект на Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води;

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5/23.04.2007 г. за мониторинг на водите;

 • Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите

 • Проект на Наредба за ползването на повърхностни води

 • Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

 • Проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник за дейността на Басейновите дирекции

 • През 2011 г. беше изготвена и публикувана Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. ДВ. бр.50 от 01.07.2011г.), както и изменение на публикуваната Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2012г.)

 • През 2011 г. беше изготвена и публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 от 2007 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ бр.80/14.10.2011 г.)

 • През 2011 г. беше изготвена и публикувана Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.


Повърхностни води

Една от основните цели е да се постигне "добро състояние" на повърхностните води, чрез определяне на цели за качество и подходящи мерки. Специфичните цели и мерки за подобряване на качеството на повърхностните води са определени в плановете за управление на речните басейни (ПУРБ)), публикувани през месец декември 2009 г., и одобрени със заповед на министъра на околната среда и водите. Първите ПУРБ са за срок от 6 години - до 2015г , след което подлежат на актуализация на всеки шест години.

Екологичното и химичното състояние на повърхностните води е определено на база на данните от програмите за мониторинг. Въз основа на характеризиране и оценка на въздействията, басейновите дирекции са разработили програми от мерки за постигане на „добро състояние” на водите.

Планираните мерки са в следните насоки:

 • регулиране на заустването на отпадъчни води, изграждането на ПСОВ и доизграждане на канализационни системи;

 • насърчаване на екологично земеделие;

 • редукцията на влиянието на съществуващите ВЕЦ и баластриери;

 • възстановяване на речни корита, регулиране на оттока с осигуряване на екологичен минимум;

 • контролиране и ограничаване на добива на инертни материали;

 • почистване на нерегламентирани сметища и ограничаване влиянието на регламентираните депа за отпадъци върху качеството на подземните и повърхностните води;

 • забрана за сечи на естествена дървесна растителност по бреговете и островите и залесяване с подходящи местни видове;

 • възстановяване на съществуващи и създаване на нови влажни зони;

 • подобряване на стопанисването и контрола на състоянието на хвостохранилищата.

Подробно планираните мерки по поречия са описани в ПУРБ на съответните басейнови дирекции: Дунавски район (www.bd-dunav.org), Черноморски район (www.bsbd.org), Източнобеломорски район (http://bd-ibr.org) и Западнобеломорски район (www.wabd.bg).

Към края на 2011г. приключи изпълнението на 16 инвестиционни проекта в сектор „Води” финансирани от Кохезионен фонд - Регламент 1164/94 (бивша програма ИСПА) и управлявани от МОСВ, в това число:

- 15 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за градовете Горна Оряховица, Благоевград, Пазарджик, Монтана, Севлиево, Бургас–Меден Рудник, Смолян, Попово, Ловеч, Балчик, Кюстендил, София (Кубратово), Варна, Сливен и Търговище;

- 2 пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) за Мала Църква и Пасарел;

- 2 помпени станции (ПС) за Нови Искър и Аспарухово (Варна);

- ВиК мрежи на градовете: София, Варна, Кюстендил, Смолян, Търговище, Шумен, Горна Оряховица, Балчик и на с. Ивайло (област Пазарджик).

 

Подземни води

Една от основните цели е да се постигне "добро състояние" на подземните водни тела (ПВТ), чрез избор на цели за качество и подходящи мерки. Специфичните цели и мерки за подобряване на качеството на подземните води са определени в плановете за управление на речните басейни. Дейностите и програмите от мерки за намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници се планират и разработват в съответствие с Директива 91/676/ЕИО, коята е транспонирана Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.

Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони е утвърдена със Заповед № РД 141/07.03.2011 г. на министъра на околната среда и водите и №РД 09-189/24.03.2011 г. на министъра на земеделието и храните и ще бъде изпълнявана за период от четири години.

В националното законодателство са определени стандарти за качество на подземните води с Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, (с изменение от 08.01.2010 г.), където са посочени и изискванията за определяне на прагове на замърсяване на подземните води. На базата на тези изисквания в България е разработена методика за определяне на праговете за замърсяване на подземните води и класификационна система за химичното състояние на подземните водни тела. Чрез прилагане на методиката подземните водни тела са разпределени в 5 категории и за тях са определени прагови стойности за всеки от 4-те райони на басейново управление. Така определените прагове за подземни води са увърдени и включени в ПУРБ на районите за басейново управление.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС