ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Състояние на почвите

 

Ключов въпрос

Осигуряват ли почвите в България плодородие?

Ключово послание

state-good.jpg В периода 2005 - 2013 г. почвите в страната са в добро екологично състояние по отношение на запасеност с биогенни елементи/органично вещество.

 

Дефиниция на индикатора

Запасеността на почвите с биогенни елементи се определя чрез концентрациите на общ азот, органичен въглерод и общ фосфор, както и съотношението между органичен въглерод и общ азот.

Съдържанието и съотношението на биогенните елементи в почвата имат пряка връзка с почвеното плодородие и с храненето на растенията. 

Оценка на индикатора

Оценката се извършва в рамките на Националната мрежа за почвен мониторинг, въз основа на равномерна мрежа 16x16 km, в която се извършват проучвания в 397 пункта чрез анализ и оценка за съдържанието на трите биогенни елемента: азот, органичен въглерод и фосфор. 

Пунктовете са разположени в земеделски земи. При избора на точното им местоположение се спазват следните изисквания:

- отстояние от пресечна точка на не повече от 2 км
- почвеното различие и начинът на ползване да съответства на съответната пропорция на национално ниво
 

Съгласно чл.10 (1) от Наредба №4  за мониторинг на почвите са разработени схеми за мониторинг, включващи параметри на наблюдение. Пробовземането в пълната мрежа се извършва на всеки 5 години, а в останалите години се пробонабират 25 % от пунктовете. През 2013 г. са извършени общо 1746 броя анализи от 97 пункта. Оценката на данните за биогенните елементи е извършена чрез статистическа обработка на резултатите в две дълбочини. Оценката на запасеността на почвите се прави  в пет степенна скала според съдържанието на орг. С, общ N,  P и съотношението между органичния въглерод и общия азот в почвите (C/N), което е  регламентирано в Наредба №4 за мониторинг на почвите (таблица 2). 

Табл. 2. Скала за оценка на съдържанието на биогенни елементи в почвата 

Параметри

орг. С g/kg

общ N g/kg

общ P mg/kg

 C/ N

g/kg

 

 

 

 

 

Мн.ниско

<5

<0,98

<398

<8

Ниско

5-10

0,98-1,33

398-553

8 -10

Средно

10-15

1,33-1,95

553-924

10-12

Високо

15-25

1,95-2,86

924-1599

>12

Мн.високо

>25

>2,86

>1599

Няма стойност

 

Табл. 3. Статистически данни за измерените съдържания на биогенни елементи в обработваеми земи (1) и в пасища и ливади (2) за 2005 - 2013г.

Статистическа стойност

орг. С, g/kg

общ N, g/kg

общ P, mg/kg

орг. C/ общ N

1

2

1

2

1

2

1

2

І дълбочина

 

брой

277

120

277

120

277

120

277

120

минимална

4,7

6,6

0,5

0,6

350,1

259,3

2,8

6,5

максимална

41,2

98,1

3,9

9,6

2760,0

3024,9

28,9

16,3

медиана

16,4

20,5

1,6

2,1

803,0

721,6

10,4

10,1

средна

17,0

24,7

1,7

2,4

856,8

848,7

11,0

10,3

ІІ дълбочина

 

брой

277

120

277

120

277

120

277

120

минимална

4,4

6,0

0,4

0,6

329,6

280,1

5,4

5,7

максимална

39,5

74,6

3,9

8,4

2482,6

3011,5

17,5

16,1

медиана

15,0

16,9

1,5

1,7

780,6

712,4

10,0

9,9

средна

15,7

20,1

1,6

2,0

833,8

829,9

10,2

10,1

средна запасеност

10-15

1,33-1,95

553-924

10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: ИАОС 

Обработваемите земи и постоянно затревени площи се характеризират с високо съдържание на органичен въглерод и средна запасеност с азот и фосфор. 

Фиг. 5. Разпределение на биогенните елементи в почвите по степен на запасеност за 2005 – 2013г. за обработваеми земи и пасища и ливади (*) 

* биогенните елементи в пасища и ливади 

Графиката изобразява разпределението на пунктовете по степени на запасеност с биогенни елементи в петстепенната скала при обследваните пунктове в обработваеми и необработваеми земи.

Получената информация за периода на обследване 2005-2013 г. показва сравнително добра запасеност с биогенни елементи. Стойностите  при наблюдаваните показатели са в рамките на средните за страната стойности, а съотношението C/N показва благоприятни условия за разграждане/ минерализиране на органичното вещество. 

Табл.4 Сравнителна характеристика на отношението C/N в проби от пунктовете за мониторинг през 2013 г. 

C/N

% пунктове от общия брой

2011 г.

2012 г.

2013 г.

I дълбочина

II дълбочина

I дълбочина

II дълбочина

I дълбочина

II дълбочина

< 8

2,5

6,6

-

0,3

15,9

7,1

8 - 10

43,4

44,3

11,9

31,7

29,7

39,4

10 - 12

48,4

43,0

88,2

67,8

28,7

46,4

> 12

5,7

5,7

-

-

25,7

7,1

 

Съотношението C/N е индикация за благоприятните условия за съществуване и развитие на почвеното биоразнообразие и за стабилност на структурата на почвите. Това отношение варира в широки граници, но и през 2013 г. резултатите показват сравнително добри възможности за възпрепятстване на мобилността на замърсителите, попаднали в почвите.

Биогенни елементи и съдържание на вода в почвите

Усвояването на биогенните елементи е възможно само при наличие на вода, т.е. нивото на овлажнение на почвите има определяща роля за усвояването на биогенните елементи. При недостиг биогенните елементи могат да се внесат като торове, но отново степента на усвояването им е в непосредствена зависимост от наличието на вода в коренообитаемия почвен слой.

Съгласно методиката (http://meteorology.meteo.bg/), по която се определят водните запаси в почвите, измерванията се провеждат на три постоянни дати - 7, 17 и 27 число на всеки месец от топлата част на годината от месец март – до месец ноември включително.  Датата 7 март се счита за началото на вегетационния период  в страната и се определя от трайния преход на средните денонощни температури над 10°С.

На фиг.6 до фиг.7 са показани карти за пространственото разпределение на съдържанието на вода в слоя 0-100 cm в проценти от пределната полска влагоемност (ППВ) в началото и края на вегетационния период, съответно за 2012-2013 г. и 2013-2014 г. стопански години.  

 

Фиг.6.Пространствено разпределение на водните запаси в почвите на 07.03.2012 г.
в еднометровия почвен слой*
Фиг.7.Пространствено разпределение на водните запаси в почвите на 07.03.2013 г.
в еднометровия почвен слой*

 

Източник:  НИМХ-БАН

Източник:  НИМХ-БАН

Фиг.8. Пространствено разпределение на водните запаси в почвите на 27.10.2012 г. в еднометровия почвен слой*
Фиг.9. Пространствено разпределение на водните запаси в почвите на 27.10.2013 г. в еднометровия почвен слой*

 

Източник:  НИМХ-БАН

Източник:  НИМХ-БАН

*Пределна полска влагоемност (ППВ) — максималното количество вода, което почвата може да поеме при запълване на всички пори, преди да настъпи оттичане. Оптималното овлажняване на почвата за развитие на културите е 75% от ППВ

За условията в България е необходимо да се вземат спешни мерки за подобряване на условията на поддържане оптимална влажността на почвата по-продължително време през вегетационния период чрез прилагане на високотехнологични решения за напояване. Продължават да са актуални препоръките за преструктуриране земеделието и специализиране на отделни региони за отглеждане на определени култури при оптимални условия свързани с техните изисквания и в съответствие с наличните агроклиматични ресурси и при най-малки допълнителни инвестиции. 

ПРОЦЕСИ НА УВРЕЖДАНE НА ПОЧВИТЕ

Ключов въпрос

Какви са необратимите загуби на почва вследствие на деградационните процеси?

Ключови послания

state-moderate.jpg В периода 2010 – 2013 г. се наблюдава тенденция към задържане, както на  площното разпространение, така и на средногодишните почвени загуби от водоплощна ерозия. В сравнение с предходната година площите с ерозионен риск и загубите на почва леко намаляват.

state-moderate.jpg В периода 2007 – 2013 г. загубите на почва от ветрова ерозия остават относително постоянни. В сравнение с предходната година се наблюдава леко увеличаване, както на на площите с риск от ветрова ерозия, така и на почвените загуби.

Водоплощна ерозия 

Дефиниция на индикатора

Загуба на почва (t/ha/y) и засегнати от водоплощна eрозия площи (ha/y). 

Оценка на индикатора

 • Водоплощна ерозия на земеделските земи[1]

Оценката на средногодишните загуби на почва от ерозия за дадени климатични, почвени, топографски и стопански условия се извършва с помощта на математически модел, UCLE[2] и с използване на географска информационна система (ГИС). По този базиран на уравнение начин е възможно да се локализира  риска от водоплощна ерозия за определена територия, да се оценят загубите почва, да се направят анализи и прогнози в зависимост от конкретни нужди. 

През 2013 г. се наблюдава слаба промяна в средногодишния интензитет на водоплощната ерозия при земеделските земи, който е 7,1 t/hа. Оценката на средногодишната ерозия през годината е 52,4 млн. тона, като се проявява в различнa степен и интензитет. Средногодишният интензитет на водоплощната ерозия на земите със земеделско предназначение варира в зависимост от начините на земеполване: 6,1 t/ha/y при пасищата; 6,7 t/ha/y при нивите; 20,0 t/ha/y  при трайните насаждения, а в площите заети с други видове селскостопански култури  той е 7,0 t/ha/y (Табл. 5).

Табл. 5. Процентно разпределение на територията с различни начини на земеползване на земеделските земи по степени на действителен ерозионен риск по отношение на водоплощната ерозия 

Начин на земеползване

Слаб

(< 5 t/ha/y)

Среден

(5.01 - 20 t/ha/y)

Висок

(> 20 t/ha/y)

Ниви

69

24

7

Трайни насаждения

31

39

30

Пасища

50

29

7

Други селскостопански територии

49

35

13

Гори

83

0

0

Източник: ИАОС

През 2013 г. териториите със селскостопанско предназначение (без горите), които имат слаб eрозионен риск са 3 741 662 ha, тези с  умерен  и висок риск са съответно 1 677 158 ha и 539 992 ha.

Най-висока интензивност на ерозионните процеси има в земеделските земи на област Сливен (20 t/ha/y), следват областите София, Ловеч, Габрово и Враца между 19.0 и 20.0 t/ha/y. В Софийска област и Кърджали се наблюдават най-големите почвени загуби за страната съответно – 4 801 386 t/y и 3 028 452 t/y. Следват Бургас, Благоевград, Велико Търново, Пловдив, Габрово и Търговище с над 2 200 000 t/y. (фиг. 10 и табл. 6).

Фиг.10. Действителен риск от водоплощна ерозия по области
Табл. 6. Степени на интензивност
на действителния риск от водоплощна ерозия

 

Източник:  ИАОС 

Сравнявайки резултатите за обработваемите земи с тези от предходната година, се наблюдава тенденция към увеличаване на площите със слаб и умерен ерозионен риск съответно с 2 894 ha и 1 488 ha, докато площите с  висок ерозионен риск се увеличават с 4 382 hа. Спрямо 2012 г. загубите на почва намаляват с 469 958 тона. (Фигури 11 и 12).

Фиг.11. Разпределение на площите (hа) засегнати от водоплощнаа ерозия по степен на ерозионен риск (10-3 ha) при обработваемите земи
Фиг. 12. Тенденции в разпределението на водоплощната ерозия при обработваемите земи. Засегнати площи (10-3 ha) и загуби почва (t/ha/y)

Източник: ИАОС

С най-висока интензивност на ерозионен риск са водосборите на Долен Искър - 9,0 t/ha/y, Вит 7,6 t/ha/y; Янтра - 7,3 t/ha/y; Русенски Лом - 7,2 t/ha/y и Арда - 7,1 t/ha/y. Табл.7. През 2013 г. обработваемите земи в Дунавския водосбор генерират най-много почвени загуби - 86 %. Това важи и за нивите във водосборите на Русенски Лом - 78% и Черноморския - 72%. Най-големи са почвените загуби във водосбора на реките: Арда - 4 229 809 t/y; Долен Искър - 3 330 372 t/y и Камчия - 3 403 302 t/y.

Табл. 7. Резултати от дйствителен ерозионен риск по водосбори

Водосбори

Обработваеми земи

Интензивност на ерозионния риск/обща за водосбора (t/ha/y)

Интензивност на ерозионния риск/обработваеми земи (t/ha/y)

Почвени загуби (t)

%

Янтра

3025214

52

7.3

12.0

Вит

1346507

50

7.6

9.3

Осъм

1041079

50

5.5

5.8

Огоста

794036

40

4.4

3.7

Русенски Лом

1940907

78

7.2

10.9

Дунав

2660317

86

3.4

4.6

Камчия

1866967

55

5.3

10.7

Горен Искър

863016

33

5.0

8.7

Долен Искър

1427833

43

9.0

9.4

Горна Струма

1013323

39

4.9

10.8

Долна Струма

270208

17

4.8

12.1

Места

219998

24

2.7

12.7

Горна Марица

1376386

47

3.4

8.5

Средна Марица

1394792

50

3.9

4.8

Долна Марица

1128817

63

3.2

4.1

Черноморски

982561

72

2.6

2.9

Айтоска

1135404

61

3.4

6.3

Арда

1407630

33

7.1

36.1

Тунджа

1062470

39

3.4

3.6

Източник: ИАОС 

Водоплощна ерозия на земите от горския фонд

Определянето степента на ерозия на почвите от горския фонд се извършва съгласно Наредба № 4 от 19/02/2013 (ДВ, бр.21 от 01/03/2013г.) за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения. Оценката на степента на ерозия се извършва за всеки горски подотдел при провеждане на лесоустройствените ревизии (Табл. 8).

Табл. 8. Оценка на ерозионния процес по почвени хоризонти в зависимост от степента на проявление 

Степен на ерозираност

Площ (ha)

Слаба I

Ерозиран е хумусният хоризонт (А) до половината

Слаба до средна II  

Ерозиран е целият хумусен хоризонт (А)

Средна III

Ерозиран е преходният хоризонт (В) до половината

Силна IV

Ерозиран е целият преходен хоризонт (В);

Много силна V

Ерозиран е част от скалния рохляк (С).

Източник: ИАГ, http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/3/index 

Според цитирания по-горе математически модел, базиран на уравнението USLE[3] използван в ИАОС през 2013 г. загубите на почва в горите са 1 049 166 тона, като сравнени с предходната година са намалени с 33 948 тонa.

Общата площ на извършеното залесяване през 2013 г. в горските територии – държавна собственост, е 1 252 ha, със 134 ha повече в сравнение с 2012 г.

Отчита се нарастване на разходите спрямо 2012 г., поради увеличения обем на отделните залесителни дейности. С финансиране по европейски и международни програми е залесена обща площ от 106 ha.

Мерки за ограничаване на водоплощната ерозия

По данни на Изпълнителна агенция по горите  - общата площ на извършеното залесяване през 2013 г. в горските територии – държавна собственост е 1 252 hа, което е със 134 hа повече в сравнение с 2012 г. За изпълнение на дейностите по залесяване и защита срещу ерозията през 2014 г. са предвидени средства в общ размер на 11 814 хил. лева.

 

Ветрова ерозия 

Загуба (износ) на почва (t/ha) и засегнати от ветрова eрозия площи (ha). 

Оценка на индикатора

Оценката на средногодишните загуби на почва от ерозия за дадени климатични, почвени, топографски и стопански условия се прави с помощта на: математически модел базиран на уравнение WEQ[4] и с използване на географска информационна система (ГИС). 

За разлика от водоплощната ерозия, която е характерна за планински и хълмисти условия, ветровата ерозия се проявява главно при големи и открити равнини - предимно обезлесени. 

В сравнение с предходната година през 2013 г. се наблюдава леко увеличавене на площите с риск от ветрова ерозия с 2 048 ha и леко увеличаване на почвените загуби.  Площите със слаб ерозионен риск се увеличават, а тези с умерен и висок риск намаляват. 

Фиг.13. Действителен риск от ветрова
ерозия по области
Табл. 9. Степени на интензивност на действителния риск от ветрова ерозия

Източник: ИАОС  

През 2013 г. ветровата ерозия запазва относително постоянна площ на разпространение - 3 802 278 ha (34%) от обработваемите земи в страната са в различна степен на риск, а средногодишеният интензитет е 0,98 t/ha/y. Площите с висок ерозионен риск са 167 459 hа, което представлява 4,4% от площта на обработваемите земи; тези с много висок риск са 45 638 hа (1,2%). Засегнатите площи с умерен ерозионен риск са 373 121 hа (9,8%), а със слаб – 3 212 345 ха (84,5). (Фигури 14 и 15). С най-висок интензитет е ветровата ерозия в областите - Добрич (4,68 t/ha/y), Бургас (3,95 t/ha/y), Варна (1,38 t/ha/y) и София област (1,15 t/ha/y). Загубите на почва са най-големи в областите: Добрич и Бургас, следват Варна, Силистра, Русе и Пловдив. Само три области имат много висок ерозионен риск (над 50 t/ha/y), който засяга площи в размер на  38 579 ha – Добрич, 6 727 ha - Бургас и 332 ha - Варна.

Фиг.14. Разпределение на площите  (hа) засегнати от ветрова ерозия по степен на ерозионен риск (10-3 ha)
Табл. 15. Тенденции в разпределението на ветровата ерозия в страната. Засегнати площи (10-3 ha) и загуби почва (t/ha/y)

 

Източник:  ИАОС 

Източници на информация:

-          Математически модел за изчисляване на водоплощната ерозия - Universal Soil Loss Equation (USLE). Изпълнителна агенция по околна среда (http://www.eea.government.bg/);
-          Математически модел за изчисляване на в  ерозия - Wind Erosion Equation (WEQ). Изпълнителна агенция по околна среда (http://www.eea.government.bg/;
-          Аграрен доклад, 2013, Министерство на земеделието и храните. (http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Documents/AgrarenDoklad.aspx);
-          БАНСИК 2012, “Окончателни резултати за заетостта и използването на територията на България през 2012 г.”. Министерство на земеделието и храните - Агро статистика;
-          Министерство на земеделието и храните (http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx).
 
 

Почвено запечатване

С понятието запечатване на почвата се означават процесите на покриване повърхността на почвата с непропускливи материали в резултат на развитието на градска инфраструктура и строителство. Запечатаните почви са безвъзвратно загубени за употреба за селско и горско стопанство, а почвените им функции са силно увредени. Актуални проучвания сочат, че запечатването на почвата е почти необратимо. Най-големите въздействия на запечатването на почвата се наблюдават в градските и крайградските райони.

Този индикатор е част от списъка на ЕАОС с основните екологични индикатори (EEA Core set of indicators, CSI 014) - „Загуба на земи”.

Нарастването на териториите с почвено запечатване се отразява на биоразнообразието - намалява броя на местообитанията и жизненото пространство на редица видове увеличава се фрагментацията на екосистемите. През 2013 г. за България урбанизираните територии са 4.7% от общата й площ. За трите периода 1990 - 2000 - 2006 – 2012/2013 г. се наблюдава тенденция към увеличаване площта на населените места, дължащо се на разрастване на по-големите градовe в страната и курортните селища особено по Черноморското крайбрежие. (Източник: проект „Корине земно покритие”).  На Фиг.16. са представени промените настъпили за периода 1990 – 2012/2013 г. при 4 типа земно покритие. Видно е, че за последния период  2006 – 2012 г. промените при урбанизираните територии са значително по-малки.

Фиг.16. Разпределение на промените в земно покритие за периода (1990 – 2012/2013 г.), (ha)
Табл. 17. Изменение на почвеното запечатване (10-5 ha) спрямо ръста на населението в България

 

 Източник:  ИАОС. Проект „Корине земно покритие“ 

Темпът на нарастване на почвеното запечатване в България в сравнение с другите европейски страни е по-нисък. Паралелно с това числеността на населението също намалява (Фиг. 17). Процесите на почвено запечатване са по-силно изразени в крайбрежните и курортните селища, където строителството бележи най-висок ръст в страната. През следващите години се очаква слабо засилване поради планираните за реализация инфраструктурни проекти. Особено тези, които гарантират по-добра връзка между периферните райони и центъра на големите градове. 

 

Свлачища

Ключово послание 

state-bad.jpgТенденцията и през 2013 г. е увеличаване броя на свлачищата и засегнати  територии

Дефиниция на индикатора

  • Брой на регистрираните свлачища за една година
  • Обща площ в (ha) - засегната от свачищни процеси.

Свлачищата нанасят щети върху инженерната инфраструктура и облика на територията във всички области в страната. Проявата или активизирането им се дължат, както на природни (особености в цялостното геолого-тектонско развитие и морфология на районите; интензивност на валежите; морска абразия, щормови вълнения, ерозия, изветрителни процеси и др.), така и на техногенни фактори (въздействия в резултат на човешка дейност – извършване на дълбоки изкопи, прокарване на пътища, добив на полезни изкопаеми, претоварване на горната част на терена от насипи или ново строителство; състояние на изградените ВиК мрежи и експлоатацията им в потенциално-опасни свлачищни райони и др.).

Оценка на индикатора 

Общият брой на регистрираните свлачища през 2013 г. е 1 786 бр., а засегнатите площи са 20 845 ha. За периода 2004 - 2013 г. в страната са регистрирани 592 бр. нови  свлачища с обща площ от 781 ha. Свлачищните райони са преди всичко в населените места и по-малко по общинската пътна мрежа. Активните свлачища на територията на страната през 2013 г. са 721 бр. със засегната площ около 5 611 ha. От регистрираните 1 786 бр. свлачища 1 132 бр. са в урбанизирани територии. Останалите 654 бр. са разпространени по републикански и общински пътища и частично в земеделски и горски територии.

Нововъзникналите/активизирани свлачища през 2013 г. са 51 бр. с обща площ около 190 ha. Данните са за регистрирани свлачищни райони в населени места и частично по републиканската и общинска пътна мрежа. Свлачищата са разпределени както следва:

- 309 бр. свлачища, в областите Добрич, Шумен, Варна, Бургас и Сливен;
- 1 020 бр. свлачища, в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Търговище;
- 457 бр. свлачища, в областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали.
 

Най-много нови свлачища има в областите Благоевград, Смолян, Бургас и Кюстендил общо 28 броя с обща площ 4 ha. (фиг. 18). 

Фиг. 18. Разпределение на площите засегнати от свлачищни процеси, ha
 

Източник МРРБ; „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник

За периода 2007 – 2013 г. тенденцията е увеличаване на свлачищата и засегнатата територия (табл. 10), като проявата на свлачищна активност е през пролетния сезон след снеготопене и след интензивни валежи.
 
Табл. 10. Разпределение на новопоявилите свлачища в периода 2007 – 2013 г.
 

Новопоявили се свлачища

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Брой

12

29

20

68

 

31

51

Площ (ha)

123.74

140.08

111.21

169.59

 

392.82

189.98

 Източник МРРБ и ИАОС
 

Източници на информация:

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - http://www.mrrb.government.bg/;
- Национална програма 2007-2015 г. за укрепване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията и предпазване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни процеси;
- Национална програма за защита при бедствия 2009-2013 г.;
- Генерална схема за брегозащита на Българското Черноморско крайбрежие;
- Програма на правителството на европейското развитие на България (2009-2013 г.);
- Програма на МРР (2009 – 2013). Политика „Създаване и изпълнение на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищните процеси, ерозията и абразията.

 

Замърсяване на почвите

Почвените замърсявания са два вида: дифузни (атмосферни отлагания и неустойчиви земеделски практики) и локални (складове за съхранение на негодни за употреба продукти за растителна защита, минни обекти и индустриални предприятия и др.).

В резултат на локалните и дифузните почвени замърсявания настъпват промени в състава на почвата и качеството на произвежданата продукция.

Дифузно замърсяване на почвите с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители

Ключов въпрос

Замърсени ли са почвите в България?

state-good.jpgПрез периода 2005 – 2013 г. почвите в страната са в добро екологично състояние по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители: Полиароматни въглеводороди (PAH), Полихлорирани бифенили (PCB) и Хлорорганични пестициди.

Дефиниция на индикатора

Дифузното замърсяване се оценява чрез определяне на концентраците на тежки метали и металоиди - Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Hg, As, и устойчиви органични замърсители- РАН -16, РСВ-6 и хлорорганични пестициди – 16, в почвени проби.

По отношение на тежките метали и металоиди

За оценка на замърсяването на почвите с тежки метали през 2013 г. са взети 582 почвени проби, направени са 5238 анализи, набрани от 97 пункта от базовата мрежа.

Получените данни са оценени съгласно максимално допустими концентрации (МДК) от Наредба №3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, в сила от 12.08.2008 г.

В следващата таблица е отразен общият брой на пунктове за 2013-та година, в които има завишени концентрации на тежки метали в двете дълбочини на пробовземане: 0-20/20-40 cм за обработваемите земи и 0-10/10-40 cм за пасища и ливади (в табл. 11: I дълбочина 0-10см/0-20см и II дълбочина 10см-40см/20см-40см).

Табл.11 Брой пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг с установени превишения на МДК за 2013 година

Пункт/Населено място

Област

Cu, mg/kg

Zn, mg/kg

Cd, mg/kg

Pb, mg/kg

Ni, mg/kg

Cr, mg/kg

As, mg/kg

Hg, mg/kg

І дълбочина(0-10cm/0-20cm)

с.Бели Искър

София

 

 

 

 

135,0

 

 

 

с. Калугерово

Пазарджик

148,3

 

 

 

 

 

 

 

с.Антон

София

101,5

 

 

 

 

 

 

 

с.Дряново

Пловдив

 

 

 

210,0

 

 

 

 

ІІ дълбочина(10-40cm/20-40cm)

с.Бели Искър

София

 

 

 

 

142,1

 

 

 

с.Калугерово

Пазарджик

140,3

 

 

 

 

 

 

 

с.Антон

София

85,9

 

 

 

 

 

 

 

с.Дряново

Пловдив

205,0

 

 

 

 

 

 

 

Източник: ИАОС

За 2013 година са отчетени 4 от общия брой пунктове-97, в които има завишено съдържание на тежки метали (табл.11). Спрямо минали години, броят на пунктовете през 2013 година е значително по-малък.

В таблица 12 е отразен броят на пунктовете, в които има по-високи концентрации на тежки метали и металоиди през отделните години, от създаване на Националната мрежа за почвен мониторинг до момента. Всяка година се взимат почвени проби от 1/3 от общият брой пунктове от Националната мрежа, докато през пет години (2005 и 2010 г.) се извършва пълно пробовземане от всички 397 пункта.

Табл. 12. Брой пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг с установени превишения на МДК за отделните години в обработваеми земи и постоянно затревени площи

Година на пробонабиране

Общ брой пробонабрани пунктове

Брой пунктове с превишения над МДК за:

Cu

Zn

Pb

Ni

Cd

Cr

As

Hg

2013

97

2

-

1

1

-

-

-

-

2012

119

4

-

5

4

-

2

3

-

2011

122

2

2

2

4

1

2

1

-

2010

397

4

1

3

5

 

6

6

-

2009

113

3

-

1

1

-

-

2

-

2008

112

-

-

1

3

-

-

2

-

2007

119

1

-

1

-

1

-

2

-

2006

116

1

-

2

4

1

1

4

-

2005

407

4

-

4

3

1

2

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктовете, в които има отчетено по-високо съдържание от максимално допустимите концентрации на тежки метали и металоиди, се намират в едни и същи населени места и представляват 9,3 % от общият брой за страната.

В три от пунктовете от националната мрежа за мониторинг на почви са регистрирани превишения на MДК на повече от един елемент. Това са: пунктът в района на село Патица, област Кърджали, в който има завишение на никел и хром, пунктът в обхвата на село Винище, област Монтана, в който е отчетено превишение на елементите арсен и мед, и пункт в село Михнево, област Смолян-мед, кадмий и цинк.

Превишения на стойностите над МДК са регистрирани в пунктове, намиращи се в областите Смолян, Пазарджик, София, Монтана, Кърджали, Хасково, Благоевград и Бургас.

В таблица 13 са представени статистически обработени данни за тежки метали и металоиди в почвите от националната мрежа. Съдържанието им в почвите е измерено в две дълбочини: 0-20/20-40 cм за обработваемите земи и 0-10/10-40 cм за пасища и ливади, в съответствие с изискванията на Наредба 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, в сила от 12.08.2008 г.

Табл. 13. Статистически данни за измерените съдържания на тежки метали и металоиди в обработваеми земи (1) и в пасища и ливади (2)
за периода 2005- 2013 г.

Статистическа стойност

pH

Cu, mg/kg

Zn, mg/kg

Cd, mg/kg

Pb, mg/kg

Ni, mg/kg

Cr, mg/kg

As, mg/kg

Hg, mg/kg

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

І дълбочина- (0-10 cm/0-20cm)

Брой

277

120

277

120

277

120

277

120

277

120

277

120

277

120

277

120

276

120

Мин.

4,6

4,7

4,3

6,0

25,7

25,0

0,1

0,02

8,5

5,4

3,1

5,1

10,3

5,4

1,1

1,1

0,01

0,01

Макс.

8,5

8,3

277,0

116,4

183,0

156,2

1,0

3,4

122,6

259,5

250,3

213,1

262

343,7

41,2

57,4

0,4

0,4

Медиана

6,9

6,2

26,0

25,0

66,6

71,6

0,2

0,2

18,5

23,3

37,5

31,2

54,0

51,1

7,8

6,5

0,1

0,1

Средна

6,9

6,3

35,2

30,4

69,2

74,9

0,2

0,3

20,8

30,4

37,6

34,1

59,7

61,1

8,1

8,4

0,1

0,1

ІІ дълбочина- (10-40cm/20-40cm)

Брой

277

120

277

120

277

120

277

120

277

120

277

120

277

120

277

120

 

 

Мин.

4,7

4,7

3,9

5,6

28,3

23,8

0,04

0,02

8,2

5,4

2,4

6,3

10,3

10,0

1,0

1,3

 

 

Макс.

8,6

8,6

208,2

98,2

174,9

173,7

1,1

3,3

112,4

257,3

261,9

220,6

260,3

354,0

38,5

69,7

 

 

Медиана

6,9

6,1

25,8

24,1

66,6

69,7

0,2

0,2

18,7

22,4

37,6

31,1

54,1

51,5

7,8

6,5

 

 

Средна

6,9

6,3

34,0

29,4

68,7

73,8

0,2

0,3

20,7

29,1

37,9

35,0

59,7

62,2

8,1

8,2

 

 

МДК

 

 

150

140

320

390

2

2,5

100

130

110

80

200

250

25

30

1,5

1,5

Източник: ИАОС

По отношение на устойчивите органични замърсители:

За 2013 г. са извършени 10 767 броя анализи от 97 броя пункта от базовата мрежа. Определени са концентрациите на РАН, РСВ и хлорорганични пестициди в почвените проби. Стойностите са оценени чрез МДК по Наредба №3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите, в сила от 12.08.2008 г.

През този период не са отчетени замърсявания на почвите с устойчиви органични вещества, което се дължи основно на промените в българското земеделие през последните години с намалена употреба на химикали и торове, с изключение само на два пункта. По-високите концентрации в един от двата пункта са резултат от замърсяване в миналото, а при другият е отчетено минимално завишение на един от хлорорганичните пестициди (ДДЕ) в почвата 0,8 mg/kg при норма 0,5 mg/kg.

Измерените съдържания в периода 2005 – 2013 г. са в пъти по-ниски от максимално допустимите концентрации. Полихлорираните бифенили са под границата на откриване, а 98,9% от полиароматните въглеводороди са под МДК.

Торене на почвите

Ключов въпрос

Балансирано или небалансирано е торенето на земеделските земи по отношение на качеството на почвите?

Ключови послания

state-moderate.jpgВ периода 2001 - 2013 г. се наблюдава увеличаване на наторените площи от предходните години. Наторените площи с азот през 2013 г. са с 7 % повече в сравнение с 2012 г. През 2013 г. наторените площи с фосфорни торове са с 11 % повече спрямо 2012 г.

state-good.jpgВ периода 2003 - 2013 г. е отчетено повишаване на количеството употребен оборски тор при производството на растителна продукция – 30 % повече през 2013 г. спрямо 2012 г., а площите наторени с оборски тор са със 23 % повече.

Употреба на минерални торове

По информация на НИМХ и МЗХ са определени средни многогодишни (за периода 1991-2010 г.) стойности на датите за начало и край на торенето с оглед спазването на ДИРЕКТИВА от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници на Съвета на Европа и заповед РД 09-4272010 на Министъра на земеделието и храните за предотвратяване на замърсяването на почвите от небалансирано торене.

Сроковете на торене на културите са съобразени с температурните условия и фотосинтетичната активност на есенните посеви, като се отчитат и периодите на интензивно овлажняване и засушаване на почвите. Температурите имат ограничаваща роля поради обстоятелството, че внасянето на макро- и микро- торове в почвата трябва да става само след като есенните посеви са възобновили вегетацията си през пролетта. По-ранното внасяне на тези торове не води до усвояването им от растенията, които са в относителен покой и те попадат чрез вътрепочвения хоризонтален и вертикален отток в подземните води, което е причина за тяхното замърсяване, най-често с нитрати, но и с други разтворими форми на торовете.

Дефиниция на индикаторите

 • Употребени количества азотни торове (N); фосфорни торове (Р2O5) и калиеви торове (К2O) – общо и на единица земеделска площ
 • Обща наторена площ земеделски земи и % от използваната земеделската площ

Оценка на индикаторите

По данни на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) през 2013 г. в страната са употребени: 258 856 тона азотни торове (N); 26 695 тона фосфорни торове (Р2O5) и 19 725 тона калиеви торове (К2O). През 2013 г. се наблюдава слабо увеличаване на наторените площи спрямо 2012 г. Наторените площи с азот през 2013 г. е с 7 % повече в сравнение с 2012 г. През 2013 г. наторените площи с фосфорни торове са с 11 % повече спрямо 2012 г.

Табл. 14. Употребени количества минерални торове в земеделието в t и като kg/ha спрямо използваната земеделска площ

 

Година

Всичко торове

Азот

Р205

К20

t

kg/ha

t

kg/ha

t

kg/ha

t

kg/ha

2001

178734

38,06

167962

35,77

8474

1,81

2298

0,49

2002

177935

37,89

155411

33,09

21400

4,56

1124

0,24

2003

167607

35,71

140930

30,03

23874

5,09

2803

0,60

2004

197980

37,18

164958

30,98

29904

5,61

3118

0,58

2005

188452

35,80

159506

30,29

25113

4,77

3833

0,73

2006

185847

35,80

152766

29,4

25278

4,87

7803

1,50

2007

221059

43,20

177936

34,77

29607

5,78

13516

2,64

2008

217425

42,62

173917

34,09

30558

6,0

12950

2,54

2009

220037

43,74

177553

35,30

30661

6,09

11823

2,35

2010

258916

51,25

199083

39,40

39034

7,73

20799

4,12

2011

236258,2

46,4

192357

37,8

29550

5,8

14351.2

2,8

2012

306867

19,65

235386

10,7

47633

5,7

23848

3,25

2013

305 276

18,53

258856

10,6

26695

3,63

19725

4,30

Източник на информация : БАБХ

Табл. 15. Наторени площи с азотни и фосфорни торове (хил. ha)и като процент от използваната земеделска площ, 2001 – 2013 г.

Година

Наторени площи с N
хил. ha

Наторени площи с Р205
хил. ha

% от използваната земеделска площ

N

Р2O5

2001

1468,4

92,15

26,70

1,96

2002

1586,0

68,56

29,78

1,46

2003

1846,9

72,88

34,67

1,37

2004

1757,6

96,55

32,97

1,81

2005

1832,6

129,10

34,81

2,45

2006

1934,2

196,9

37,27

3,79

2007

1972,6

174,5

37,38

3,41

2008

2068,7

218,0

40,55

4,27

2009

2190,5

318,4

43,6

6,3

2010

1957,8

327,5

38,75

6,48

2011

2037,5

423,7

40,05

8,33

2012

2272,8

653,8

62

18

2013

2443,9

736,4

10,7

3,2

Източник на информация: БАБХ

 

Употреба на оборски тор

Оборският тор съдържа всички важни за растенията хранителни елементи и микроелементи, а също и стимулатори (ауксини, витамини, хормони и др.) и въглехидрати (целулоза, захари и др.), които подобряват както почвеното плодородие, така и храненето на растенията.

Дефиниция на индикаторите

  • Оползотворено количество оборски тор
  • Обща площ, наторена с оборски тор

 

Оценка на индикаторите

Наторените култури през 2013 г. са на площ от 30 758 ха с общо количество оборски тор 451 654 т. През 2013 г. се констатира употреба на по-голямо количество тор – 451 654т, спрямо употребеното през 2012 г. – 312 698 т. Увеличение се наблюдава и при наторените площи – 30 758 ха през 2013 г. спрямо 23 731 ха през 2012 г.

Фиг. 19. Използвани количества оборски тор (хил. t) и наторени площи (хил. hа)

Източник на информация: БАБХ

 

Складове за съхранение на забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита като източник на локално замърсяване на почвите

Ключов въпрос?

В каква степен складовете или ББ кубовете за съхранение на забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита, представляват заплаха за състоянието на почвите?

Ключово послание

state-good.jpgЗа периода 2000 – 2013 г. са констатирани положителни тенденции по отношение на цялостния процес на управление на складовете за забранени и с изминал срок на годност продукти за растителна защита /ПРЗ/ и площите около тях.

От локалните източници, представляващи заплаха за състоянието на почвите са извършени наблюдения по отношение на складовете, съхраняващи излезли от употреба продукти за растителна защита. Складовете с негодни за употреба пестициди са обект на ежегодна инвентаризация от ИАОС/МОСВ, НСРЗ/МЗХ и МВР/ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”. Тези места се делят на 3 вида - централни общински складове, складове за негодни за употреба пестициди и ББ кубове. Във връзка с наличието на складове със залежали и/или забранени продукти за растителна защита, в рамките на Националната система за мониторинг на почвите допълнително се обследват райони/площадки в близост до тях - места, в които се очаква замърсяване на прилежащите терени, вследствие на течащи покриви, разградени постройки и излагане на продуктите на атмосферните влияния.

Дефиниция на индикатора

    • Брой на складове за съхранение на забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита.
    • Количества на забранени и негодни за употреба пестициди.

 

  Оценка на индикаторите

  Към 31 декември 2013 г. на територията на страната са регистрирани 285 склада за излезли от употреба ПРЗ, 1960 броя ББ кубове и 72 централизирани склада, намиращи се в 304 населени места.

  Фиг.20. Съхранение на забранени и негодни за употреба пестициди, брой ББ кубове/ складове
  Фиг.21. Количества забранени и негодни за употреба пестициди, t

  Източник на информация: ИАОС, „Електронен регистър на забранените продукти за растителна защита”

  Общото количество забранени и негодни за употреба пестициди за 2013 г. възлиза приблизително на 14 200 тона (при 11 943 t за 2003 г., когато започват ежегодните инвентаризации и 14 400 тона за 2012 г.), като 54,5 % от тях са трайно депонирани в 1 960 броя ББ куба, а 30,9 % са препакетирани и прибрани в 72 централни склада и само 14,7 % от пестицидите се съхраняват в 285 склада, за които предстои прилагане на мерки за тяхното обезвреждане (фиг. 20 и 21). Най-голям брой складове има в областите Ловеч (39), Плевен (46) и Стара Загора (34).

  На Фиг. 22 и фиг.23 е показано разпределението на общото количество пестициди по място на съхранение и собственост към 31.12.2013 г.

  Фиг.22. Разпределение на количеството пестициди в изоставени (необезопасени) складове по място на съхранение и собственост
  Фиг.23. Разпределение на количеството пестициди в централни складове по място на съхранение и собственост

  Източник на информация: ИАОС, „Електронен регистър на забранените продукти за растителна защита”

  ИАОС поддържа национален регистър на местата със забранени и с изминал срок на годност продукти за растителна защита (http://eea.government.bg/flexviewers/pesticides/). Информацията се актуализира чрез провеждането на ежегоден мониторинг на тези обекти.

  През 2013 г. са установени трайни положителни тенденции по отношение на цялостния процес на управление на складовете за забранени и с изминал срок на годност продукти за растителна защита и площите около тях в резултат на:

  - транспониране на европейското законодателство и прилагането му в страната за ограничаване на съществуващи и предотвратяване на бъдещи замърсявания;
  - финансиране разработването и изпълнението на програми/проекти за решаване на въпросите, свързани с излезлите от употреба продукти за растителна защита с цел намаляване на негативното въздействие на складовете и съдържащите се в тях препарати върху околната среда и човешкото здраве;
  - преопаковане и преместване в централни общински складове и саниране на освободените помещения с цел ограничаване на отрицателното въздействие на складовете и съдържащите се в тях препарати върху качеството на околната среда и човешкото здраве.
   

  БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ[5]

  Биологичното земеделие се основава на цели, принципи и практики, чието предназначение е да се сведе до минимум човешкото въздействие върху околната среда и да се осигури функциониране на земеделската система по възможно най-естествения и близък до природата начин. Практиките, които се използват в биологичното земеделие, осигуряват производството на здравословна храна, като същевременно пазят, поддържат и увеличават качеството и нивото на природните ресурси.

  Едни от най-типични практики на биологичното земеделие са:

  - използване на метода "сеитбообращения на полските култури" като предпоставка за ефективното използване на наличните земеделски ресурси;
  - стриктни ограничения върху използването на ПРЗ и изкуствени торове;
  - забрана за използването на генетично модифицирани организми;
  - използване на ресурсите "на място", като например животински тор за обогатяване на почвата или фураж, произведен в самото стопанство;
  - избор на растителни видове, устойчиви на заболявания и добре адаптирани към местните условия;

  В Регламент 834/2007/ЕО, (чл.12) са определени следните практики за поддържането на почвеното плодородие:

  - Биологичното растениевъдство използва практики за обработка и култивиране, които поддържат и увеличават съдържанието на органична материя в почвата, повишават почвеното биоразнообразие, подобряват структурата на почвата, предотвратяват прекомерното й уплътняване и ерозията.
  - Естественото плодородие и биологичната активност на почвата се поддържа и увеличава чрез многогодишно сеитбообръщение, включващо използването на бобови и други култури за зелено торене, прилагане на оборски тор или друга органична материя, произхождащи от биологично стопанство.

  През 2013 г. продължава положителната тенденция на развитие на биологичното земеделие. Към края на годината общият брой на регистрираните в МЗХ биологични производители, преработватели и търговци е 3 015 оператори и 839 подизпълнители. В сравнение с 2009 г., годината, от която се прилага новото европейско законодателство в областта на биологичното земеделие, през 2013 г. броят на операторите в система на контрол е нараснал повече от шест пъти. През 2013 г. общо култивираните площи отглеждани по методите на биологично производство са 37 906 ха и бележат ръст с 7 800 ха спрямо предходната 2012 година.

  Табл.16. Площи с биологични култури, 2008 – 2013 г., ha

   

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  Общо култивирани площи

  12 738

  8 163

  20 320

  20 618

  30 106

  37 906

  Постоянни ливади и пасища

  2 486

   

  1 843

   

  3 611

   

  4 491

   

  7 957

   

  15 476

   

  Свободна земя/ угар

  1 438

  1 783

  1 716

  1 513

  2 315

  2 905

  Всичко площи в системата на контрол /Преход и преминали преход/

  16 663

  11 789

  25 647

  26 622

  40 378

  56 287

  Диворастящи култури

  489 083

  401 425

  546 195

  543 655

  473 941

  678 025

  Източник на информация: МЗХ, Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“

  По Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.(ПРСС) се подпомагат редица дейности, които са свързани с опазване на почвите и водите. В таблица 17 са представени броят на подадените заявления от земеделски производители за финансиране на дейности по подмярка „Опазване на почвите и водите“ на ПРСР, свързани с опазване на почвите и водите.

  Табл.17. Брой подадени заявления, 2008 – 2013 г.

   

  Направление

  Кампании

  (брой подадени заявления)

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите

  1

  2

  1

  3

  97

  1189

  Контрол на почвената ерозия

  211

  81

  71

  60

  49

  60

  Източник на информация: МЗХ, Дирекция „Развитие на селските райони“  [1] Поради липса на данни от НИМХ за периода 2007-2009г. - данните за този индикатор са за последните четири години.

  [2] USLE - Universal Soil Loss Equation, http://www.fao.org/home/en

  [3] До този момент в България не са внедрени модели за мониторинг на почвена ерозия в гори. Такива модели успешно се прилагат в САЩ, Китай и др.

  [4] Wind Erosion Equation, http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html 

  [5] Инфомацията е предоставена от МЗХ

  Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

  Дизайн и изработка: ИАОС