ExEA MoEW EEA

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария

Лични средства

Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа

Една от най-критичните заплахи за околната среда в глобален мащаб е загубата на биологично разнообразие. Под влияние предимно на човешките дейности, в днешно време видовете изчезват от 100 до 1000 пъти по-бързо от нормалното. В последните десетилетия почти всички екосистеми са подложени на влянието на редица негативни фактори, като разрушаване на местообитания, замърсяване, свръхексплоатация и промени в климата.

За осигуряването на храна и вода, и за намаляването на риска от бедствия, биологичното разнообразие е мощен двигател, което е в основата на настоящите и бъдещите цели на устойчивото развитие.

Настоящият доклад представя шест индикатора, съдържащи информация за биологичното разнообразие на България, като три от тях съответстват на ключови индикатори на европейско ниво от т. нар. набор SEBI 2010.

 

МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (НСМБР)

ПОЛИТИКИ ПО ОКОЛНА СРЕДА  – НОРМАТИВНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО, ЕВРОПЕЙСКО И ГЛОБАЛНО НИВО; МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС